Vedtægter

§ 1. Navn

Foreningens navn er Lægernes Uddannelses Forening

§ 2. Hjemsted

Foreningens hjemsted er formandens adresse. Foreningens hjemmeside er www.luf.dk

§ 3. Formål

Foreningen udbyder kurser og anden undervisning på højt fagligt og pædagogisk niveau med det formål at vedligeholde lægers viden bedst muligt så patientbehandlingen fremmes. Foreningens kurser udbydes alene til foreningens medlemmer. Foreningens formidling af viden må ikke være knyttet til snævre kommercielle interesser.

Foreningen drives ikke med gevinst for øje. Eventuelt overskud i foreningen anvendes til kvalitetsudvikling af foreningens undervisningstilbud, såvel pædagogisk som fagligt.

§ 4. Medlemmer

Foreningen henvender sig til alle læger såvel i primærsektoren som i hospitalssektoren med tilbud om undervisning i relevante emner.

§ 5. Indmeldelse i foreningen

Læger som deltager i foreningens undervisningstilbud bliver automatisk medlem af foreningen. Læger som ikke har deltaget i foreningens undervisningstilbud, kan melde sig ind i foreningen ved indbetaling af kontingent.

§ 6. Kontingent 

Medlemskontingent fastsættes for hvert regnskabsår af generalforsamlingen. For ikke-medlemmer, der tilmelder sig et kursus opkræves kontingent sammen med kursusgebyret og dækker den resterende del af kalenderåret. Opkrævning til fornyelse af kontingent udsendes i januar måned.

§ 7. Udmeldelse og eksklusion 

Udmeldelse finder sted skriftligt med mindst 1 måneds varsel til ophør med kaldenderåret. Medlemmer, der ikke har betalt forfalden kontingent, slettes uden videre ved det pågældende regnskabsårs udløb.

Bestyrelsen kan beslutte at ekskludere et medlem, som handler til skade for foreningen.

§ 8. Foreningens ledelse

Ledelsen af foreningen varetages af en bestyrelse på 4-7 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen. Funktionsperioden er 3. år. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når et flertal er tilstede. Bestyrelsesarbejdet er ulønnet.

Bestyrelsen kan nedsætte stående udvalg og kan overdrage opgaver til særligt sagkyndige. Bestyrelsen kan ansætte lønnet medhjælp, såfremt bestyrelsen skønner det nødvendigt.

§ 9. Regnskab

Foreningens regnskabsår og kontingentår følger kalenderåret. Regnskabet revideres af registreret eller statsautoriseret revisor.

§ 10. Tegning og hæftelse

Foreningens forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og to bestyrelsesmedlemmer. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de af foreningen påhvilede forpligtelser.

§ 11. Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i andet kvartal. Generalforsamlingen bekendtgøres på foreningens hjemmeside med mindst 1 måneds varsel og er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.

Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte, idet afstemning ved fuldmagt ikke kan finde sted. Afstemning foregår ved håndsoprækning med mindre 10 % af de tilstedeværende anmoder om skriftlig afstemning.

Valg til bestyrelsen foregår dog altid skriftligt.

Dagsorden for ordinær generalforsamling er:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning
  3. Regnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Budget for kommende år
  6. Valg til bestyrelse og eventuelle udvalg
  7. Eventuelt

Forslag fra medlemmerne, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med mindst 2 ugers varsel og kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal desuden indkaldes, såfremt mindst 10 % af medlemmerne skriftligt fremsætter ønske herom.

§ 12. Vedtægtsændringer 

For at vedtægtsændringer kan gennemføres skal 2/3 af de afgivne stemmer være for forslaget.

§ 13. Foreningens opløsning

Opløsning af foreningen kan kun vedtages på en i dette øjemed særlig indkaldt generalforsamling. Mindst 2/3 af de afgivne stemmer skal være for opløsningen. Foreningens eventuelle midler anvendes til velgørende formål.