Rygsmerter, ledsmerter og kroniske smerter i almen praksis
Dette er et kombineret SE og selvvalgt efteruddannelseskursus. 

Baggrund
Smerter i ryg og led er en af de hyppigste henvendelsesårsager til almen praksis, hver 4. konsultation drejer sig om smerter
i bevægeapparatet. Rygsmerter er en tung sundhedsøkonomisk udgift, og som læge kan det være svært at se, hvad man 
skal tilbyde patienter med uspecifikke rygsmerter. En grundig viden om udredning og behandling af både ryg, led og kroniske
smerter vil give et godt afsæt, til at det fremover vil blive de lette og nemme patienter fremfor de tunge patienter, der suger 
energien ud af den praktiserende læge. Med den nyeste viden og evidens får du redskaber til at gå hjem og behandle dine 
patienter med ryg, led og kroniske smerter.

Kursets formål
Formålet er at kombinere patienten med rygsmerter, ledsmerter og kroniske smerter i 3 dages SE kursus og 2 dages 
selvvalgt efteruddannelse, hvor der er fokus på udredning, behandling og relevant videre visitation af disse patienter.

Kursets indhold
Vi vil undersøge rygpatienten, således som han/hun præsenterer sig ved symptomdebut. Hvad er fokuspunkter i anamnesen, 
og hvordan griber vi den objektive undersøgelse systematisk an, så vi fremover kan anvende samme skabelon?
Gennem den diagnostiske proces differentieres mellem specifikke og uspecifikke rygsmerter, og patienter med rodtryk eller 
andre potentielt alvorlige sygdomme identificeres umiddelbart. Hvilke parakliniske undersøgelser kan komme på tale - 
skal vi supplere med billeddiagnostik?

Vi vil gennemgå mulighederne med udgangspunkt i de Nationale kliniske retningslinjer og Forløbsprogrammer. Når vi er 
igennem den diagnostiske proces, vil vi diskutere, hvilke patienter vi selv kan varetage behandlingen for, og hvilke der skal 
sendes videre. Behandlingsplanen vil tage udgangspunkt i både medikamentel og non-medikamentel behandling. Med den 
viden vi har i dag, er det af afgørende betydning også at vurdere neurofysiologiske, psykologiske og sociale faktorer.
Vi vil tillige beskæftige os med patienter med smerter i de øvrige led. Hvorledes skelner vi mellem inflammatoriske og 
non-inflammatoriske ledsmerter?

Vi gennemgår den objektive undersøgelse og diskuterer, hvilke parakliniske prøver inkl. billeddiagnostisk, vi skal anvende. 
Hvornår kan vi klare problemerne selv, og hvornår skal vi henvise?

Opdateret viden vil blive fremlagt vedr. artrose, rheumatoid artrit og spondyl artritis.

Vi vil se på idrætsrelaterede ledskader og -overbelastning og diskutere, hvilken træning disse patienter - og patienter med
øvrige ledproblemer - kan have gavn af uden at blive overbelastet.

Ud over patienter med led-relaterede smerter vil vi også beskæftige os med forskellige andre typer af kroniske smerter. 
Hvordan udredes patienter der har udviklet et kronisk smertesyndrom. Hvad er relevant i anamnesen, hvilke parakliniske 
undersøgelser og billeddiagnostik, skal vi anvende? For at kunne mestre komplekse smertesyndromer er indsigt i de 
biopsykosociale faktorer ved problemet og indsigt i konkrete behandlingsmuligheder nødvendige.

Kurset vil give deltagerne indsigt i den kroniske smertepatients/ den kroniske patients problemer ud fra den viden vi har 
i dag vedr. neurofysiologiske, psykologiske og sociale faktorer.

Vi vil gennem øvelser og arbejde med konkret casemateriale i grupper give deltagerne redskaber til at håndtere klienten
med multifaktorielle problemer. Vi vil komme nærmere ind på ny viden om den forstærkede smerteoplevelse, som ses, når 
der foreligger diffus sensibilisering af nervesystemet, en tilstand hvor nervesystemets måde at håndtere smerter på er 
forstyrret. Der er mindre smertehæmning og/eller øget facilitering af smerterne, hvilket ikke skyldes en skade i nervesystemet, 
som det f.eks. kan ses ved rodtryk, men en forstyrret funktion i primært i hjernestammen.

Gennem forelæsninger og casebaseret gruppearbejde er målet, at kursisterne vha. en rationel udredning vil blive i stand til 
at håndtere disse patienter med basis i den ny viden om kroniske smerter.

Den nye viden om smerter skal også bidrage til, at lægens arbejde med sygemeldinger, attester og andet samarbejde med 
de sociale instanser bliver optimeret.

Den medicinske behandling af kroniske smerter vil blive gennemgået med særlig fokus på individualiseret behandling, bivirkninger
 og information mhp. rationel udtrapning. De arbejdsmæssige implikationer (bilkørsel/maskinbetjening og lign.) ved brug af analgetika
vil også blive behandlet.

Den non-farmakologiske behandling af alle de ovennævnte patientgrupper vil have en fremtrædende plads gennem hele 
kurset. Det drejer sig både om den psykologiske indsigt/håndtering og om den fysiske træning.

Der vil blive gennemgået praktiske træningsforløb, som er tilpasset de forskellige patientkategorier, og som både tager 
hensyn til patientens formåen, motivation og praktiske muligheder.

Kurset vil blive afsluttet med en session, hvor det gennem gruppearbejde og plenumdiskussioner vil blive afklaret, 
hvorledes den nye viden kan udbredes og implementeres i klinikken.

Målgruppe
24 praktiserende læger 

Kursussted
Kreta, Almyrida Resort

Kursustidspunkt
3. - 10. september 2022

Kursusgodkendelse
Kurset søges godkendt til 3 dages systematisk efteruddannelse og 2 dages selvvalgt eller 4,5 selvvalgt efteruddannelse. 
Efter kurset kan søges refusion på:  https://www.laeger.dk/PLO/refusion

Pris
Kursusafgift: Kr. 27.200. Hertil kommer opkrævning til rejsebureau til rejse/forplejning/ophold.
Depositum: Kr. 4.000

Tilmelding:
Tilmelding HER

Tilmeldingsfrist
10. marts 2022

Undervisere
Henning Langberg
human fysiolog, dr.med., professor i rehabilitering med fokus på fysisk aktivitet og sundhed, 
Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet (www.copenrehab.dk). 
Henning Langberg var med til at starte Institut for Idrætsmedicin på Bispebjerg Hospital og drev her en stor '
forskningsgruppe omkring senevæv og fysisk aktivitet, fysioterapeut for triathlon landsholdet, tilknyttet Team DK og 
en af de førende forskere omkring rehabilitering af seneskader. Han er ligeledes leder af center for sundhedsmotivation 
www.sundhedsmotivation.dk Henning Langberg er aktuelt Innovationschef på Rigshospitalet samt professor ved 
Københavns Universitet. I tillæg er Henning en meget ivrig foredragsholder og formidler af fysisk træning som behandling. 
Henning Langberg har publiceret mere end 230 videnskabelige artikler og er forfatter til en lang række bøger og bogkapitler

Klinisk psykolog Anette Skriver, Århus samt Ebeltoft Sundhedscenter
Privat praktiserende klinisk psykolog med speciale i smerteområdet og komplekse psyke - soma problemstillinger.
Herudover er særlige interesseområder: Livsstilssygdomme, motivation til forandring og eksistentielle problemstillinger i 
forhold til sygdom og livsstilsforandringer.

Oprindeligt uddannet lærer med linjefag i bl.a. idræt.
Har planlagt og deltaget i mange sundhedsprojekter vedr. livsstil og livstilsforandringer, har i den anledning lavet 
dialogmateriale om vaner, bestående af "Vaner - livsstil i børnehøjde", bog til småbørnsforældre og "Selma og Pelle", 
børnebog til småbørn.
Mange års supervisions- og undervisningserfaring af bl.a. læger, psykologer, sygeplejersker, og andet social- og 
sundhedspersonale vedr. psykosomatik, smerter og livsstilsændringer.www.anetteskriver.dk.


Kursusledelse 
Speciallæge i almen medicin Charlotte Voglhofer, praktiserende læge Køge
Erfaren undeviser i LF, PLO samt LUF. Derudover formand for uddannelsesudvalget i Dansk Selskab for Muskuloskeletal ultralyd
Speciallæge i almen medicin og idrætslæge Leif Skive
Mangeårig erfaring i kursusledelse og undervisning af praktiserende læger i Lægeforeningen, LUF og i specialeuddannelsen 
på Københavns Universitet. 
Flere års erfaring i kursusplanlægning og kursusledelse af praktiserende læger i lægeforeningen og dansk selskab for muskuloskeletal medicin.
Underviser på speciale uddannelsen i bevægeaparatlidelser i København.