Regnskab 2019

Regnskab 2019                                            
Indtægter   
Kontingenter114.215  
Indbetaling fra kursister5.513.902  
Renteindtægter0  
Anden indtægt   
Indtægter i alt5.628.117 5.628.117
    
Udgifter   
Kursusomkostninger   
     Honorarer1.847.160  
     Ophold og transport2.394.048  
     Forsikringer221.413  
     Kursusomkostninger i alt4.462.6214.462.621 
Sekretariat   
Honorarer523.468  
Revisor24.500  
Kontoromkostninger28.359  
Annoncering123.216  
Andre driftsomkostninger33.202  
Edb-support35.372  
Vikar bestyrelse220.580  
Sekretariat ialt988.697988.697 
Finansieringsomkostninger00 
Diverse21-21 
Udgifter ialt 5.451.2975.628.117
Resultat  176.820
Henlæggelse til pædagogisk pulje  0
Resultat herefter  176.820
 
Årets resultat176.820
Overført resultat, primo139.466
Til disposition316.286
 
Hensat til kursusudvikling 
Hensat til kursusudvikling primo                                         434.222
Anvendt 2019-134.233
Hensat 20190
Hensat til pædagisk udvikling299.989
Note:Dette regnskab er ikke det egentlige revisionsregnskab. Det er kassererens opstilling af årets udgifter og indtægter. Regnskabet som er fremsendt til skattevæsenet er udarbejdet af registreret revisor, men et sådant regnskab er ikke så gennemskueligt for ikke-regnskabskyndige, hvorfor bestyrelsen har valgt at offentliggøre regnskabet på simpel facon. Men tallene er naturligvis de samme. Det skal anføres, at LUF ikke betaler skat, da foreningen kun udbyder kurser til foreningens medlemmer. LUFs administrationsomkostninger udgør 14,65 % af foreningens samlede udgifter.