Krop og psyke i bevægelse - i medgang og modgang

Baggrund
Livet i vores del af verden er fyldt med muligheder. Muligheder, der gør at den enkelte kan leve et langt og
værdifuldt liv. Det lyder enkelt, men er det åbenlyst ikke, idet vi ser et stigende antal mennesker med komplekse
symptomer. Symptomer der vidner om, at både krop og psyke lider: Kroniske sygdomme, med bl.a. med baggrund
i usund livsstil - fysisk og psykisk - både blandt voksne, unge og børn. Noget gør, at vi komplicerer vores liv, så den
enkle, direkte vej mod balance og værdifuldhed bliver kompliceret og fyldt med nødløsninger/flugtveje, der gør det
potentielt sunde liv usundt både for legeme og sjæl."Noget" sker - bedst som det går der ud ad. Vi står famlende
overfor ulykken, forandringen, overfor lidelsen, selv om det er et livsvilkår, og ikke en undtagelse, der rammer den
uheldige.

Kursets formål og indhold
Når krop og psyke lider, henvender vi os til lægen, der ser et stigende antal mennesker med komplekse symptomer, 
der udspiller sig i krop og psyke. I klinikken udfordrer kompleksiteten os, fordi den kræver noget andet end den
strengt lægefaglige diagnosticering og behandling. Mange af disse henvendelser rummer muligheden for intervention -
bl.a. via konkrete tiltag i forhold til patienternes egen indsats med fysisk aktivering og kommunikative forløb hos egen 
læge. Her igennem kan vi forebygge/undgå psykisk fastholdelse i et diagnosesystem som "gør" patienten til en klient/patient
hvor tidlig intervention og anden indsats kunne have friholdt patienten fra at blive en "social klient" og dermed stigmatiseret
som "vanskelig" patient med uløste, ofte psykologisk betingede problematikker. Mange af disse problemer vil kunne 
forebygges/håndteres ved hjælp af dette kursus' værktøjer. Med krop og psyke som omdrejningspunktsættes fokus på 
livets kriser. Hvordan møder vi kriserne i klinikken, og hvordan bliver vi bedre til at vejlede patienten? Hvordan møder vi 
kriserne/ lidelsen hos os selv, og hvordan bliver vi bedre til at tackle egne udfordringer? Med et teoretiskudgangspunkt i 
kroppen og psyken vil kurset gennemgå essentielle livs- og udviklingskriser: Deres opståen, vedligeholdelseog 
transformering til komplekse problemer og sygdomme for krop og psyke. Kurset vil give praktiske strategier, idéer og 
løsningerpå, hvordan man kan påvirke og støtte patienterne til at håndtere udfordringer hensigtsmæssigt, så balance 
bibeholdes ellergenoprettes, når kriser og lidelse opstår. Kurset vil samtidig give deltagerne mulighed for at arbejde med, 
hvordan man selv kanændre eller forbedre egne adfærdsmønstre i forhold til at leve med kroppens og psykens lidelser og
udfordringer livet igennem - ogderigennem blive bedre egnet til at forstå, kommunikere og vejlede den psykisk truede
patient - før patienten bliver fastlåst i voresdiagnosesystem med den tilhørende sygeliggørelse.Kurset vil veksle mellem 
teoretiske oplæg og praktiske øvelser -hele tiden med en vekselvirkning mellem et kropsligt og mentalt fokus.
 Kurset vil endvidere veksle mellem at rettefokus på rollen som behandler og fokus på egne erfaringer.

Undervisningsmetoder
Kursusafviklingen vil være dynamisk med skønnet tidsforbrug på 50 % af tiden baseret på gruppearbejde ogegen
aktivitet; andre 50 % vil være konfrontationsundervisning; men da kurset ert nyt, vil vi tilpasse fordelingen mellem katedral
undervisning og egen-læring, med størst mulig vægt på sidstnævnte. Undervisningen er opbygget omkringkursets tema, 
hvor der arbejdes med kursisters egne cases suppleret med cases fra undervisernes hverdag, som afspejlerhenvendelses- 
og henvisningsproblemer fra egen praksis.

Kursussted
Hotel Spa VillAlba - Tenerife

Kursustidspunkt
29. oktober - 5. november 2023.
Der er direkte fly fra både København og Billund.

Kursusgodkendelse
Kurset søges godkendt til 5 dages selvvalgt efteruddannelse.
Efter kurset kan søges refusion på https://www.laeger.dk/PLO/refusion.

Målgruppe
24 praktiserende læger og praktiserende speciallæger 

Pris
Kursusafgift på kr. 20.800 samt opkrævning til rejsebureau for rejse/ophold på ca. kr. 16.500 kr.
Kurser er incl. ½-pension.

Tilmeldingsfrist
16. juni 2023
Klik her for tilmelding

Læs anmeldelse fra 2021-kurset og endnu en


Undervisere
Henning Langberg human fysiolog, dr.med., professor i rehabilitering med fokus på fysisk aktivitet og sundhed, 
Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet (www.copenrehab.dk). Henning Langberg var med til 
at starte Institut forIdrætsmedicin på Bispebjerg Hospital og drev her en stor forskningsgruppe omkring senevæv og 
fysisk aktivitet, fysioterapeut fortriathlon landsholdet, tilknyttet Team DK og en af de førende forskere omkring 
rehabilitering af seneskader. Han er ligeledes lederaf center for sundhedsmotivation www.sundhedsmotivation.dk
Henning Langberg er aktuelt Innovationschef på Rigshospitaletsamt professor ved Københavns Universitet. I tillæg er 
Henning en meget ivrig foredragsholder og formidler af fysisk træning sombehandling. Henning Langberg har publiceret 
mere end 230 videnskabelige artikler og er forfatter til en lang række bøger og bogkapitler.

Klinisk psykolog Anette Skriver, Århus samt Ebeltoft SundhedscenterPrivat praktiserende klinisk psykolog med speciale i 
smerteområdet ogkomplekse psyke - soma problemstillinger.Herudover er særlige interesseområder: Livsstilssygdomme, 
motivation til forandring og eksistentielleproblemstillinger i forhold til sygdom og livsstilsforandringer. Oprindeligt uddannet
lærer med linjefag i bl.a. idræt.Har planlagt og deltaget i mangesundhedsprojekter vedr. livsstil og livstilsforandringer, har
i den anledning lavet dialogmateriale om Vaner, bestående af "Vaner - livsstil ibørnehøjde", bog til småbørnsforældre og 
"Selma og Pelle", børnebog til småbørn.Mange års supervisions- og undervisningserfaring af bl.a. læger, psykologer, 
sygeplejersker, og andet social- og sundhedspersonale vedr. psykosomatik, smerter og livsstilsændringer.
www.anetteskriver.dk.

Kursusledelse
Praktiserende læge Mette Breum, Hørsholm og Speciallæge i almen medicin Christian Pagh, Hinnerup