Kræft i almen praksis

Kræft i almen praksis

Baggrund
Praktiserende læger står hyppigt overfor at skulle afgøre om de symptomer, som patienten præsenterer i konsultationen kunne skyldes en kræftsygdom. Hver praktiserende læge vil i gennemsnit have omkring 20 nye kræfttilfælde i klinikken årligt, 4-5 cancerdødsfald og 85-90 patienter, som lever med - eller er helbredt for - kræft. Patienter med kræftsygdomme har hyppigt brug for lægekontakter, idet såvel medicinske som psykologiske og sociale aspekter er blandet sammen. De fleste læger er bekymrede for at overse kræftsygdomme. Der er således mange grunde til at kræftsygdomme fylder meget i almen praksis.

Kursets formål
At øge den praktiserende læges viden om diagnostik og moderne behandling af kræftsygdomme, for herved at forbedre lægens handlemuligheder i relation til kræftpatient og familie.

Kursets indhold
Kurset beskæftiger sig med lægefaglige, psykologiske og etiske aspekter ved kræftsygdomme.
Kurset omfatter en grundig gennemgang af epidemiologiske, patofysiologiske og kliniske aspekter vedrørende de 4 hyppigste kræftsygdomme, nemlig brystkræft, lungekræft, tyktarmskræft og prostatakræft. Disponerende faktorer og viden om forebyggelse vil ligeledes blive gennemgået. Screeningsundersøgelser, såvel opportunistiske som befolknings screening vil blive diskuteret.
Andre kræftsygdomme vil blive berørt i et vist omfang.
Kurset lægger endvidere særlig vægt på kontakt og kommunikation med kræftpatienter og de pårørende.
Kurset beskæftiger sig tillige indgående med kræftpatienter, for hvem der ikke er udsigt til helbredelse af sygdommen. Hvad kan den praktiserende læge gøre "når der ikke er mere at gøre"? Der vil blive lagt vægt på behandling af fysiske og psykiske symptomer hos både den svært syge kræftpatient og i det egentlige terminale forløb. Kan og skal den praktiserende læge rådgive vedrørende valg eller fravalg af behandling?
Kurset tilbyder derudover den seneste viden om nye metoder til diagnostik og behandling samt indføring i principperne for molekylær biologiske behandlingsmetoder.

Undervisningsmetoder
Kurset baseres på deltagernes aktive medvirken.
Undervisningen baseres på veksling imellem gruppearbejde om cases, diskussion med underviserne og katedrale indlæg.

Målgruppe
28 alment praktiserende læger og praktiserende speciallæger.

Kursussted 
Dragsholm Slot, Dragsholm Allé, 4534 Hørve

Kursustidspunkt
17. - 21. januar 2022

Kursusgodkendelse 
Forventes godkendt til 1 dags systematisk efteruddannelse og 4 dages selvvalgt efteruddannelse eller som 5 dage selvvalgt efteruddannelse.

Pris 
Ikke endeligt afklaret

Tilmelding
Klik her for forhåndstilmelding.

Læs anmeldelser fra kurset her. 

Undervisere


Professor, overlæge, phd. Ulrik Lassen, Onkologisk afd., RH.
Ulrik Lassen er overlæge og professor på onkologisk afdeling, Rigshospitalet. Han er leder af fase 1 Enheden hvor nye lovende lægemidler testes og hovedområdet for hans kliniske forskning er udvikling af nye medicinske behandlinger. Ulrik Lassen leder også et forsknings-laboratorium, hvor man tester lægemidler i dyr mhp. af forstå biologien og resistensudvikling. Derudover har Ulrik Lassen været formand for DSKO (Dansk Selskab for Klinisk Onkologi) siden 2014, og før det formand for Dansk Selskab for Kræftforskning. Han har undervist i præ- og postgraduate kurser i onkologi og kræftforskning i mere end 10 år.

Praktiserende læge Thomas Gorlén, Lægerne Søborg Torv
Praktiserende læge gennem 20 år. Gennem mange år arbejdet med palliation i almen praksis. Har gennemført Nordic Specialist Course in Palliative Medicine og er medforfatter af DSAMs vejledning om palliativ medicin. Medlem af Sundhedsfagligt råd for Palliation i region Hovedstaden og speciale praksis konsulent i onkologi og palliation i region H. Thomas har stor undervisningserfaring og har i mange år undervist praktiserende læger og hjælpepersonale samt uddannelseslæger om palliation.

Overlæge, afdelingschef Hans Henrik Storm, Kræftens Bekæmpelse
Hans Henrik Storm leder afdelingen for forebyggelse og dokumentation i Kræftens Bekæmpelse og er internationalt anerkendt for sit arbejde med cancerregistre, kræftstatistik og cancer epidemiologisk forskning. Han er aktiv i forskning og underviser både præ- og postgraduat i cancerepidemiologi og er rådgiver for WHO og EU indenfor kræftsygdommes statistik og forebyggelse. Flere af de arbejder, der er udført indenfor kræftstatistik/epidemiologi, forekomst, dødsfald og overlevelse har dannet basis for udarbejdelsen af den nationale kræftplan. Publikationen "Kræft i Danmark" vil danne basis for undervisningen.

Hospitalspræst Lotte Blicher Mørk
Hospitalspræst på Rigshospitalet i 14 år. Stor erfaring med samtaler med kræftpatienter, deres pårørende og det sundhedsfaglige personale - om mødet med liv og død, livsmod og afmagt, og glæde og sorg som et uomgængeligt livsvilkår. Erfaren underviser, foredragsholder (bla på lægedage, Store kræftdag og andre lægekurser) og debattør. Forfatter til bogen ”På en måde skal vi dø”.

Kursusledelse


Praktiserende læge Trine Bagger Pedersen