Referat

Generalforsamling 2021
Den 18. maj 2021, kl. 18.00 – Frederiksberg
 
Til stede: Per Høeg, Andreas Højring, Gitta Trier, Trine Bagger og Pernille Valentin Sommer
 
1. Valg af dirigent
Andreas blev valgt som dirigent og gjorde opmærksom på, tidsfristen for annonceringen ved en fejl var overskredet, således at GF blev annonceret blot én uge før afholdelse.
 
2. Formandens beretning
Per aflagde beretning for 2020, som havde været en svært og anderledes år for LUF på grund af corona. Vi havde måtte aflyse og udsætte flere kurser, som igen havde medført et mindre underskud, men var dog som helhed kommet hæderligt igennem året.
 
Foreningens aktiviteter
Der var blevet afholdt 10 kurser med i alt 654 kursusdage og aflyst 12 kurser, LUF havde valgt ikke at gennemføre web-baserede kurser.
 
Bestyrelse
Kirsten Lawaetz havde valgt at trække sig fra bestyrelsen og bestyrelsens sammensætning har siden generalforsamlingen 2020 været: Per Høeg (formand), Andreas Højring (næstformand), Gitta Trier (kasserer), Trine Bagger (bestyrelsesmedlem).
 
Sekretariat
Tidligere sekretær Charlotte Herskind havde opsagt stillingen ved generalforsamlingen 2020 og Pernille Valentin Sommer var ansat som ny sekretær pr. 1. august 2020.
Pernille sørger for at lægge den skriftlige beretningen på hjemmesiden.
 
3. Regnskab
Revisoren havde fremsendt udkast til årsregnskab. Det blev besluttet, at Gitta og Pernille tager en dag til Hillerød og holde møde med revisoren.
 
4. Behandling af indkomne forslag
Der var ikke kommet nogle forslag fra medlemmerne.
 
5. Valg til bestyrelse
Bestyrelsen blev genvalgt.
Formand Per Høeg
Næstformand Andreas Højring
Kasserer Gitta Trier
Bestyrelsesmedlem Trine Bagger
 
6. Eventuelt
Der var ikke noget under eventuelt.