Referat af bestyrelsesmøde den 20. oktober 2020

Til stede: Per Høeg (PH), Andreas Højring (AH), Trine Bagger Pedersen (TBP) og Pernille Sommer (PS)

Orlov: Gitta Trier

1. Godkendelse af referat
Referatet fra mødet 14. september 2020 blev godkendt uden bemærkninger

2. Sekretariatet
Der vil blive udarbejdet udkast til budget ved de enkelte kurser som efterfølgende godkendes af bestyrelsesansvarlig før annoncering.

Under GT's orlov varetager PH kontakt til bank m.v.

3. Skal vi bruge logbog eller dropbox til kursusmaterialer?
Det blev godkendt, at kursusmaterialer lægges i logbog så vidt muligt isf. dropboks.

4. Hjemmesiden
Ingen bemærkninger

5. Tilmelding til kurser
Tilmeldingsstatus blev gennemgået

6. Evaluering af afholdte kurser, incl. regnskab
Efterårets kurser har været afholdt planmæssigt og med gode evalueringer. Aflysningen af Den Ældre Patient blev evalueret.

7. Status på kurser i 2021
Allerede annoncerede kurser og nye kurser blev gennemgået.

8. Hvem gør hvad og hvornår til kommende Bulkmail?
Alle forårskurser samt efterår skal annonceres i kommende bulkmail.

9. Bestyrelses- og Visionsmøde
Mødet afholdes fredag den 6. november 2020, kl. 13.00 - 22.00, København.

10. Evaluering af mailkultur
Emnet blev ikke vendt

11. Eventuelt
Intet under eventuelt

12. Næste møde
Fredag den 6. november 2020