ACT NOW 
Kurset er godkendt til 2 SE-dage


Kursets relevans
Patienter går typisk til læge, når de oplever vanskeligheder, de håber lægen kan hjælpe med eller måske endda helt fjerne. Vanskelighederne har dog ikke altid en medicinsk karakter, og nogle gange ønsker patienter en løsning på vanskeligheder, der ikke kan løses, fordi de er uløseligt forbundet med det at leve et liv. Men et menneske bliver ikke bedre til at leve sit liv eller håndtere sine udfordringer af, at vi siger: “Du må lære at leve med det” eller “Det er bare angst, det går over af sig selv”. Så det siger lægen selvfølgelig ikke, men hvad gør lægen så, når ventetiden til psykologer eller andre tilbud i psykiatrien er lang?

Her er ACT en yderst relevant metode. Den er evidensbaseret, blandt de nyeste kognitive 
adfærdsterapier, kan bruges i korte samtaler og så er den transdiagnostisk. Det vil sige, at den også er velegnet til de samtaler, hvor omdrejningspunktet kun sjældent er en enkelt 
problemstilling eller diagnose, men hvor den fysiske sygdom eller mentale lidelse også griber ind i patientens øvrige trivsel og sociale liv. Og så er den til nytte for både patient og læge, der bliver bedre i stand til at gå ind i samtalen på en engageret måde uden at overtage ansvaret for et problem, der måske ikke kan løses. 

ACT i læge-patient samtalen 
ACT er en forkortelse for Acceptance and Commitment Therapy. ACT udtales som det engelske udsagnsord “to act”, “at handle”, og bygger på seks kerneprocesser: Værdier, Defusion, Accept, Kontakt til nuet, Iagttagende selv og Engageret handling. Tilsammen fremmer processerne en psykologisk fleksibilitet, der er afgørende for, om man kan være med det, der opleves svært og handle på det, der er vigtigt, så man kan leve sit liv godt med de vilkår, der er. Man kan sammenligne det med en kiropraktor, der i sit arbejde bl.a. løsner fastlåste led. På samme måde ønsker vi at finde måder at løsne en psykologisk fastlåshed, der bringer lidelse med sig og begrænser patienten i sin måde at leve livet på. 

Kursets indhold
Kurset giver en praksisnær introduktion til, hvordan man kan bruge de seks processer til at forstå, hvad patienterne kæmper med, og hvordan man selv i korte samtaler kan være med til at styrke den psykologiske fleksibilitet hos patienterne, så de kan tage skridt i retning af at tage livet mere på sig, tage bedre vare på egen trivsel og engagere sig bedre i et behandlingsforløb. Træerne vokser ikke nødvendigvis ind i himlen, men selv det mindste skridt i en mere fleksibel og værdibaseret retning har stor værdi. Formidlingsformen på kurset vil veksle mellem præsentation af baggrundsteori koblet på eksempler fra hverdagen, illustrationer fra underviserne og kursuslederne, videoklip samt praktiske øvelser 2 og 2 og i små grupper. Underviserne tilstræber at gøre introduktionen så praksisnær, at deltagerne er i stand til at træne metoden i egen praksis umiddelbart efter kurset. 

Yderligere læsning
Som grundbog anbefaler vi "ACT – teori og praksis" af Russ Harris

Målgruppe
22 praktiserende læger og praktiserende speciallæger

Kursussted
Hotel Sa Punta, Spanien

Kursustidspunkt
15. - 21. september 2024  

Tilmeldingsfrist
Tilmledingsfrist den 7.6.2024 (eller så længe der er ledige pladser) Klik for tilmelding. Kurset er aflyst men formodes afholdt i 2025.

Kursusgodkendelse

Kurset er godkendt som både systematisk (SE) og selvvalgt efteruddannelse til:

Fra systematisk konto
·        2 dages efteruddannelseshonorar (tabt arbejdsfortjeneste)
·        2 dages tilskud til kursusafgift

OG

Fra selvvalgt konto
·        3 dages efteruddannelseshonorar (tabt arbejdsfortjeneste)
·        3 dages tilskud til kursusafgift
Der kan herudover søges tilskud til transportudgifter.

Der kan efterfølgende søges refusion med aktivitetsnummer: 2024-0631 på Søg refusion her
 
Pris

Pris kursusafgift samt ophold 36.700 kr. Priserne vil indeholde kursus, halvpension samt mødeforplejning. Dertil kommer fly/transfer ca. pris 3200kr

Kursusledelse: 
Trine Bagger Pedersen, praktiserende læge
John Rosenberg, praktiserende læge

Undervisere:
Autoriseret psykolog og specialist i psykoterapi med voksne Vibeke Bie Hansen (f. 1977)
Indehaver af klinikken Psykolog Vibeke Bie i centrum af Aarhus, www.vibekebie.dk.
I min praksis arbejder jeg med terapi, supervision og undervisning med udgangspunkt i de kognitive adfærdsterapier, hvor jeg er specielt interesseret i ACT og Compassionate Mindfulness. Jeg møder som oftest mennesker, der kæmper med stress, smerter, kroniske sygdomme, angst (specielt sygdomsangst) og depression eller som er i en vigtig livsstilsændring (fx ift. vægt). Her oplever jeg, at ACT-metoden både er en meget meningsfuld og meget effektiv måde at samarbejde med klienterne på. Som underviser arbejder jeg aktuelt med patienterne på Livsstilscentret ved Regionshospitalet Horsens, og jeg har flere gange haft fornøjelsen af at undervise på temadage i Foreningen af Yngre Almen Medicinere i Aarhus og som oplægsholder i en række 12-mands grupper. Emnerne har været intro til ACT, stresshåndtering i privat praksis og senere læge-patient 
kommunikation ift. helbredsangst. Generelt set er jeg fascineret af det intensive møde mellem læge og patient samt mulighederne og udfordringerne heri.

Autoriseret psykolog og specialist i psykoterapi med voksne Jens Wraa Laursen Supervisorgodkendt af Dansk Psykologforening, født 1967. Indehaver af Psykologhuset Nyt Fokus (www.pnf.dk) i Århus. Jeg blev psykolog i 1997 og har siden 2005 arbejdet i egen praksis med blandt andet psykologbehandling af ydernummerklienter og ser derfor klienter med et bredt spektrum af problemstillinger. Derudover underviser jeg i bl.a. i ACT og laver en del supervision af både psykologer og andet personale, heraf en del i forhold til misbrugsbehandling.
Efter at have arbejdet med traditionel kognitiv adfærdsterapi i 12 år blev jeg interesseret i ACT i 2009, og har siden haft dette som mit primære terapeutiske ståsted. Jeg er meget tiltalt af den oplevelsesorienterede og transdiagnostiske tilgang til forandring 
samt måden værdier om bl.a. ligeværd vægtes i ACT, og det er min erfaring, at disse aspekter også giver rigtig god mening for mine klienter.