Patienter med kroniske sygdomme og multimorbiditet

Patienter med kroniske sygdomme og multimorbiditet

 

Kursets formål og indhold

Dette kursus skal styrke dine evner til at håndtere og tilgå patienter med flere samtidige kroniske sygdomme, dvs. multisygdom. Multisygdom vil blive belyst ud fra nyeste forskningsbaseret viden, i en patientcentreret og praksisorienteret tilgang.

På kurset vil du lære at sætte realistiske behandlingsmål sammen med patienterne, ligesom du vil få mulighed for at diskutere og arbejde med funktionen som tovholder for netop denne gruppe patienter.

Følgende emner vil indgå i kurset:

  • Evidensbaseret, opdateret viden vedrørende kroniske sygdomme som diabetes, mellitus, iskæmisk hjertesygdom, atrieflimmer, KOL og eventuelt andre kroniske sygdomme
  • Håndtering af den multimorbide patient, herunder udfordringer ved at anvende kliniske vejledninger til denne type patienter
  • Håndtering af dilemmaer i forbindelse med indlæggelser versus blive i eget hjem/plejehjem
  • Udfordringer med overdiagnosticering og sygeliggørelse
  • Fordele og ulemper ved screening
  • Lægens rolle som tovholder og i det tværsektorielle kommunale og regionale samarbejde
  • Tilrettelæggelse og organisering af egen praksis så den kroniske og multimorbide patient ivaretages bedst muligt
  • Sygemelding, ressourceforløb eller pension

 

Undervisningsmetoder

Katedral undervisning og gruppeundervisning, erfaringsudveksling og debat i plenum.

Målgruppe

28 praktiserende læger

Kursusleder

Praktiserende læge Andreas Højring, tlf. 28831323, e-mail
Praktiserende læge siden 2004, i kompagniskabspraksis i Hørsholm. Kursusleder siden 2006. Har afholdt kurser i medicinsk historie, medicinsk etik, pædiatri for almen praksis, onkologi, mm. Arrangerer desuden LUF-kurset "Resiliens". Medlem af LUF's bestyrelse og valgt til repræsentantskabet i PLO-H.

Kursussted 

Hotel Hesselet, Fyn

Kursustidspunkt

24. - 25. marts, 2021

Kursusgodkendelse

Kurset er godkendt til 2 dage systematisk efteruddannelse med aktivitetsnummer 2021-0018.
Der kan søges refusion på https://www.laeger.dk/PLO/refusion

Pris

Kursus: ca. kr. 8.500

Depositum: kr. 1.600

Tilmelding

Senest 10.02.2020

Klik her for tilmelding. 

Undervisere


 

Professor i almen medicin Susanne Reventlow
Uddannet speciallæge i almen medicin, dr. med., og magister i social antropologi. Professor og leder af Afdeling for Almen Medicin samt Forsikringsenheden for Almen Praksis, som tilsammen udgør Center for Forskning og Uddannelse i Almen Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet.

Har arbejdet mange år som praktiserende læge og sideløbende været involveret i faglige aktiviteter, i den postgraduate uddannelse af læger og i forskning i almen praksis. Tog i 1996 en magistergrad i antropologi ved Københavns Universitet, og fik i 2008 sin medicinske doktorgrad på en afhandling om risikoopfattelse og osteoporose hos kvinder i alderen 60-70 år.

Har forsket i en lang årrække og interesserer sig særligt for kvalitative metoder og faget almen medicins forskningsmæssige udvikling og metode. Særlige forskningsområder er kronisk sygdom - især kronisk sygdom med multimorbiditet -, patientperspektiver, patientinddragelse og kommunikation, risiko og forebyggelse, børn og familier, samt forskningsmetodologi. Interdisciplinær forskning er også en stor interesse; indgår i flere nationale og internationale samarbejder og projekter.

Antropolog, Ph.d. og seniorforsker Alexandra Jønsson, Københavns Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Center for Forskning og Uddannelse i Almen Medicin.

Har i snart ti år beskæftiget sig med patientperspektiver, særligt hvordan hverdagen påvirkes hos patienter multisygdom. Alexandra har mange års erfaring med undervisning af læger og andre sundhedsfaggrupper i, hvordan den professionelle kliniske ekspertise bedst forenes med den enkeltes patients levede liv.

Ph.d. og adjunkt Tora Grauers Willadsen, Afdeling for Almen Medicin og Forskningsenheden for Almen Praksis, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet.

Tora Grauers Willadsen er læge og har i en årrække forsket i multimorbiditet, selvvurderet helbred og symptomer i almen praksis-regi. I sin ph.d.-afhandling udarbejdede Tora bl.a. en definition på fænomenet multimorbiditet. Efterfølgende anvendte hun definitionen i et stort kohortestudie omfattende hele den voksne danske befolkning, hvor hun for det første undersøgte forekomsten af multimorbiditet og for det andet estimerede dødeligheden ved de mest almindelige kombinationer af sygdomme.

Praktiserende læge og forsker Anne Møller, tilknyttet forskningsenheden specialægeuddannelsen i almen medicin.

Anne Møller interesserer sig bredt for almenmedicinske emner, men har en specifik interesse for arbejds- og socialmedicinske problemstillinger og har skrevet ph.d. om ”Arbejdets betydning for aldringsprocessen”. Hun har tidligere arbejdet med whiplash og arbejdstilknytning og arbejder videre med projekter om muskelskeletbesvær og arbejdstilknytning i samarbejde med Arbejdsmedicinsk afdeling på Holbæk Sygehus.
Anne Møller arbejder deltids på et post doc projekt om ”Sygdoms- og behandlingsbyrde hos patienter med multimorbiditet”, hvor målet er at udvikle et spørgeskema, der skal bruges til at vurdere livskvalitet blandt patienter med multimorbiditet.