Manden i teori og praksis
Baggrund
Hvad gør du med din mandlige patient? Er det ikke altid lige nemt at finde veje til at hjælpe ham? Mænds 
forhold til sundhed og sygdom er fyldt med paradokser. Bl.a. at mænd har en ca. fire år lavere middel levetid 
end kvinder, mens de oplever deres helbred som supergodt lige til det sidste. At der er registreret dobbelt 
så mange kvinder med depression, mens næsten tre gange så mange mænd begår selvmord. At mænd bruger
den praktiserende læge mindre end kvinder, mens de fylder mere op i hospitalssengene. Hvordan er situationen 
for manden i dag? Hvad bør du vide om mandens fysik, psyke og seksualitet? Og om den unge, midaldrende og 
ældre mand. Hvordan forholder du dig til mandens reaktion på fysisk og psykisk sygdom? Hvordan hjælper du 
ham med seksuelle problemer og sociale begivenheder, positive som negative? Hvordan kommunikerer du bedst 
muligt med manden i praksis? Hvordan hjælper du bedst manden, når han er syg eller i krise?

Kursets formål og indhold
Selvom der er ved at ske ændringer i mænds forhold til sundhed og sygdomme, ser det ud til at mandens socialisering
og kulturens forestillinger om, hvad en mand er og bør være, stadig skaber indre og ydre barrierer for, at mænd
henvender sig om hjælp ved sygdom. Det er ikke enkelt at lave om på det. Derfor vil kurset se på "mandelivet" fra både 
biologiske, psykologiske, seksuelle, sociale og kulturelle synsvinkler. Vi vil prøve at se på aspekter af mandelivet i et 
historisk perspektiv: "Allerede de gamle grækere…". Vi vil se på manden som patient, far, partner, seksuelt væsen, 
forsørger, drengerøv m.v. Vi vil også se på de skred, der sker i kønsrollerne, hvor nogle (yngre) mænd optræder 
som metroseksuelle mænd, omsorgsfulde fædre og i andre historisk nye roller, hvor det at være macho, dyrke 
ekstremsport og lege med gutterne kombineres med at være svag og omsorgsfuld, lave mad og passe børn på lige 
fod med kvinden. I løbet af de sidste få år er der også sket et markant skred i den traditionelle opfattelse af mandens
kønsidentitet.

Kurset vil ruste deltagerne til bedre at forstå og håndtere nutidens mandlige patient og hans problemer i den daglige 
praksis. Følgende emner vil blive dækket (i hele forløbet med vægt på, hvad der er særegent for mødet med manden):

 

 • Mandens biologiske/fysiske og psykologiske forudsætninger/muligheder
 • Mænds sundheds- og sygdomspsykologi
 • Manden som patient
 • Manden fra det gamle Grækenland til i dag - Manden som far, far-barn-relationer og familie-/arbejdsliv igennem tiderne
 • Fysiske mandesygdomme: Urologi, prostatalidelser benigne/maligne, testikelcancer m.v.
 • Hvordan håndterer lægen retningslinjerne i forhold til prostatakræft
 • Mænds seksuelle adfærd/Sexologiske mandeproblemer og deres behandling/Seksualitet og samliv
 • Transmænd og andre nye kønsidentiteter
 • Mænds psykiske sygdomme - Mænd og selvmord
 • Kriseforvaltning i forbindelse med mandens forældreskab
 • Seksuelle kriser
 • Mødet i konsultationen med manden i krise
 • Mandens alderdom. Den gamle mand og helbredet
 • Ældre mænds psykiske trivsel og selvmord
 • Ældre mænds seksualitet

Undervisningsmetoder
Undervisningen vil veksle mellem katedrale indlæg og forskellige former for interaktiv læring baseret på deltagernes 
aktive medvirken.

Målgruppe
25 alment praktiserende læger og praktiserende speciallæger. Kurset henvender sig i lige høj grad til mandlige som 
kvindelige praktiserende læger.
Kursussted
Kreta, Almyrida Resort

Kursustidspunkt
10. - 17. september 2022

Kursusgodkendelse
Søges godkendt til 5 dages selvvalgt efteruddannelse.
Der kan søges refusion på: https://www.laeger.dk/PLO/refusion

Pris
kr. 23.800 omfattende kursusafgift, pauseforplejning, velkomst- og afslutningsmiddag, dertil kommer opkrævning til 
rejsebureau for rejse/ophold. Depositum 4.000.

Tilmeldingsfrist
18. maj 2022
Klik her for tilmelding.

Undervisere
Forskningsleder, ph.d., psykolog Svend Aage Madsen, Rigshospitalet. Formand for Forum for Mænds Sundhed.
Forsker i mænds sundhed og mænd som fædre. Leder af Rigshospitalets Fædreforsknings-programmet siden 1996. 
Forfatter og medforfatter til bl.a. bøgerne 'The State of Men's Health in Europe','Mænds sundhed og sygdomme', 
'Fædres tilknytning til spædbørn', 'Fædre og fødsler', 'Patientstøtte', 'Manden og lægen', 'Men's Mental Health and 
Wellbeing: The Global Challenge'. Arbejder i sit terapeutiske arbejde primært med mænd med psykiske vanskeligheder.
Overlæge, professor Andreas Røder, Urologisk Klinik, Rigshospitalet. Leder af Copenhagen Prostate Cancer Center
Andreas Røder er speciallæge i urologi med interesse for sygdomme i urinvejene hos mænd, herunder særligt 
prostatacancer. Andreas er leder af Rigshospitalets forskningsenhed som specialiserer sig i prostatacancer, blærecancer 
og nyretransplantation med flere nationale og internationale forskningsprojekter. Andreas er klinisk lektor på det 
Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, med ansvar for den prægraduate uddannelse i urologi. 
Andreas har bred undervisningserfaring for alle faggrupper og har flere gang undervist DGE-grupper og andre faglige 
sammenslutninger af praktiserende læger.
Speciallæge i gynækologi, ledende overlæge, klinisk lektor Astrid Højgaard., Sexologisk Center, Aalborg 
UniversitetshospitalInitiativtager til og underviser ved Sexologisk Masteruddannelse ved Aalborg Universitet. 
Mangeårig erfaring med behandling af seksuelle dysfunktioner hos mænd og kvinder. Arbejder fuld tid blandt andet med 
rejsningsbesvær, ejakulationsforstyrrelser, hypogonadisme og manglende lyst hos mænd. Sexologisk Center forsker 
indenfor hypogonadisme, ESWT behandling, kvalitetsmonitorering af behandling, præmatur ejakulation.
Stor undervisningserfaring med vægt på humor og dialog

Kursusledere
Speciallæge i almen medicin Andreas Højring, mangeårig erfaring som kursusleder og undervisning af 
praktiserende læger i LF, PLO samt LUF, bl.a. Den ældre patient, Pædiatri i almen praksis, Etik, Resiliens.
Speciallæge i almen medicin og idrætslæge Leif Skive, Mangeårig erfaring i kursusledelse og undervisning af 
praktiserende læger i Lægeforeningen, LUF og i specialeuddannelsen på Københavns Universitet.