Den ældre patient – aldringen set fra et somatisk, psykisk og eksistentielt synspunkt

Den ældre patient
Aldringen set fra et somatisk, psykisk og eksistentielt synspunkt

Baggrund
I Danmark, som i den vestlige verden generelt, bliver befolkningen ældre og ældre, og som praktiserende læger får vi en stadig større opgave med at varetage de gamles helbredsproblemer. Allerede nu fylder de "svage" gamle meget i almen praksis. Samtidig er der en stadig større del af de gamle som faktisk har det godt, og dem skulle vi gerne kunne hjælpe til at bevare et godt helbred og et godt liv.

Kursets formål og indhold
Formål med kurset er at styrke de deltagende lægers evne til at kende egen rolle samt at udrede, håndtere og behandle ældre patienters sygdomme og problemstillinger i almen praksis ud fra de gældende vejledninger, aktuel lovgivning og i respekt for, hvad der er praktisk muligt i vores klinikker. Desuden sættes der særlig fokus på at den eksistentielle situation, som man er i - sidst i livet.

Emnerne bliver bl.a.:

  • Den normale aldring, somatisk, psykisk og eksistentielt
  • Multisygdom og multimedicinering
  • Demens, delir og depression
  • Samarbejde med specialister og kommune
  • Kommunikation med pårørende
  • Eksistentiel tilgang til de ældre patient

 

Undervisningsmetoder
Kurset vil sikre en høj grad af deltageraktivitet, og der bliver god lejlighed til at vende egne problemstillinger fra praksis, til at fordybe sig og til god faglig sparring med eksperter og gode kolleger.

Kursusstedet
Hotel Kong Arthur, København

Kursustidspunkt
13. - 15. oktober 2021

Kursusgodkendelse
Kurset er godkendt til 2 dages selvvalgt efteruddannelse og 1 dag systematisk med aktivitetsnummer: 2021-0475. Der kan søges refusion på https://www.laeger.dk/PLO/refusion.

Pris
Ca. kr. 12.000
(Overnatning kan tilvælges, hvis det ønskes).
Depositum: Kr. 2.700

Tilmelding
Tilmeldingsfrist 10. september 2021
Klik her for tilmelding.

Målgruppe
28 praktiserende læger

Læs anmeldelse af kurset 

Undervisere


Speciallæge i psykiatri med subspeciale i gerontopsykiatri, Jurgita Christensen
Overlæge på Psykiatrisk Center Nordsjælland, Ældrepsykiatrisk ambulatorium i Hillerød siden 2010.
Tillige konsulent i Hukommelsesklinikken Hillerød.
Tidligere ansat på Psykiatrisk Center Rigshospitalet og Psykiatrisk Center Frederiksberg.
Medlem af Demensrådet - Region Hovedstaden.

Overlæge, geriater Finn Rønholt
Speciallæge i intern medicin 1995 og i geriatri 1997. Uddannelsesansvarlig overlæge ved geriatrisk afdeling Glostrup Hospital 1998-2004. Siden da ledende overlæge på medicinsk afdeling Gentofte Hospital 2004-2009 og på Herlev Hospital 2009. Ph.d. om geriatrisk teamfunktion 1993. Deltaget i projekter og videnskabelige undersøgelser om sammenhæng i sundhedsvæsenet: Bl.a. følgehjem- og ringhjem ordninger samt ordninger om specialiseret hjemmesygepleje. Projektansvarlig og medforfatter på en række projekter om opfølgende hjemmebesøg, bl.a. hjemmebesøg ved praktiserende læger. Forfatter og medredaktør på en række lærebøger – herunder Basisbog i Geriatri, Lærebog i Geriatri, Medicinsk kompendium og Basisbog i Medicin og Kirurg. Ansvarlig for geriatrikapitlet i Lægehåndbogen. Talrige foredrag og stor undervisningsaktivitet, herunder ikke mindst i forhold til almen medicinsk videre- og efteruddannelse og samordning i Sundhedsvæsenet.

Plejehjemspræst Jeppe Carsce Nielsen, Sølund, København
Har arbejdet som fængsels-, hospitals og sognepræst gennem mange år. JCN har primær fokus på synet på, hvad det vil sige at være menneske, og hvordan vi som omsorgspersoner og sundhedsprofessionelle relevant møder lidelse og skrøbelighed ikke bare som et problem, der kan blive genstand for en behovsanalyse (og evt kur), men også som et livsvilkår.

Kursusledelse


Gitta Trier, praktiserende læge i Lundtofte, e-mail

Praktiserende læge Andreas Højring, e-mail
Praktiserende læge siden 2004. Kursusleder siden 2006. Har afholdt kurser i medicinsk historie, medicinsk etik, pædiatri for almen praksis, onkologi, mm. Medlem af LUF's bestyrelse.