Kursusoversigt
Anmeldelser
Om LUF
Medlemskab
Kontakt
Betingelser
Forside

Vedtægter

§ 1. Navn.
Foreningens navn er Lægernes Uddannelses Forening.

§ 2. Hjemsted.
Foreningens hjemsted er formandens adresse. Foreningen hjemmeside er www.luf.dk

§ 3. Formål.
Foreningen udbyder kurser og anden undervisning på højt fagligt og pædagogisk niveau med det formål at vedligeholde lægers viden bedst muligt så patientbehandlingen fremmes. Foreningens kurser udbydes alene til foreningens medlemmer. Foreningens formidling af viden må ikke være knyttet til snævre kommercielle interesser.

Foreningen drives ikke med gevinst for øje. Eventuelt overskud i foreningen anvendes til kvalitetsudvikling af foreningens undervisningstilbud, såvel pædagogisk som fagligt.

§ 4. Medlemmer.
Foreningen henvender sig til alle læger såvel i primær sektoren som i hospitals sektoren med tilbud om undervisning i relevante emner.

§ 5. Indmeldelse i foreningen.
Læger som deltager i foreningens undervisningstilbud bliver automatisk medlem af foreningen. Læger som ikke har deltaget i foreningens undervisnings tilbud kan melde sig ind i foreningen ved indbetaling af kontingent.

§ 6. Kontingent.
Medlemskontingentet fastsættes for hvert regnskabsår af generalforsamlingen. Kontingentet er ved foreningens stiftelse fastsat til 100 kroner for et kalenderår. For ikke-medlemmer, der tilmelder sig et kursus opkræves kontingentet sammen med kursusgebyret og dækker den resterende del af kalenderåret. Opkrævning til fornyelse af kontingent udsendes i januar måned.

§ 7. Udmeldelse og eksklusion.
Udmeldelse finder sted skriftligt med mindst 1 måneds varsel til ophør med kalenderåret. Medlemmer der ikke har betalt forfalden kontingent slettes uden videre ved det pågældende regnskabsårs udløb.

Bestyrelsen kan beslutte at ekskludere et medlem, som handler til skade for foreningen.

§ 8. Foreningens ledelse.
Ledelsen af foreningen varetages af en bestyrelse på 4 -7 medlemmer som vælges af generalforsamlingen. Funktionsperioden er 3 år. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når et flertal er tilstede. Bestyrelsesarbejdet er ulønnet.

Bestyrelsen kan nedsætte stående udvalg og kan overdrage opgaver til særligt sagkyndige. Bestyrelsen kan ansætte lønnet medhjælp, såfremt bestyrelsen skønner det nødvendigt.

§ 9. Regnskab.
Foreningens regnskabsår og kontingentår følger kalenderåret. Regnskabet revideres af registreret eller statsautoriseret revisor.

§ 10. Tegning og hæftelse.
Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og to bestyrelsesmedlemmer. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de foreningen påhvilede forpligtelser.

§ 11. Generalforsamlingen.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i andet kvartal. Generalforsamlingen bekendtgøres på foreningens hjemmeside med mindst 1 måneds varsel og er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.

Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte, idet afstemning ved fuldmagt ikke kan finde sted. Afstemning foregår ved håndsoprækning med mindre mindst 10% af de tilstedeværende anmoder om skriftlig afstemning.

Valg til bestyrelsen foregår dog altid skriftligt.

Dagsorden for ordinær generalforsamling er

1. Valg af dirigent.
2. Beretning.
3. Regnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Budget for kommende år.
6. Valg til bestyrelse og eventuelle udvalg.
7. Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med mindst 2 ugers varsel og kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal desuden indkaldes, såfremt mindst 10 % af medlemmerne skriftligt fremsætter ønske herom.

§ 12. Vedtægtsændringer.
For at vedtægtsændringer kan gennemføres skal 2/3 af de afgivne stemmer være for forslaget.

§ 13. Foreningens opløsning.
Opløsning af foreningen kan kun vedtages på en i dette øjemed særlig indkaldt generalforsamling. Mindst 2/3 af de afgivne stemmer skal være for opløsningen. Foreningens eventuelle midler anvendes til velgørende formål.

[til top]