Kursusoversigt
Anmeldelser
Om LUF
Medlemskab
Kontakt
Betingelser
Forside

Regnskab 2016                                                 andre år

Indtægter

 

 

 

Kontingenter

 

129.200

 

Indbetaling fra kursister

 

6.670.917

 

Renteindtægter

 

19.503

 

Anden indtægt

 

 

 

Indtægter i alt

 

6.819.620

6.819.620

 

 

 

 

Udgifter

 

 

 

Kursusomkostninger

 

 

 

     Honorarer

2.256.672

 

 

     Ophold og transport

3.381.732

 

 

     Forsikringer

243.097

   

     Kursusomkostninger i alt

5.881.501

5.881.501

 

Sekretariat

 

 

 

Honorarer

382.815

 

 

Revisor

16.875

 

 

Kontoromkostninger

100.618

 

 

Annoncering

72.575

 

 

Andre driftsomkostninger

32.188

 

 

Edb-support

36.991

   

Vikar bestyrelse

163.170

 

 

Sekretariat ialt

805.232

805.232

 

Finansieringsomkostninger

0

 

 

Diverse

4.888

4.888

 

Udgifter ialt

 

6.691.621

-6.691.621

Resultat

   

127.999

Henlæggelse til pædagogisk pulje

 

 

-117.300

Resultat herefter

 

 

10.699

 

Årets resultat

10.699

Overført resultat, primo

676.498

Til disposition

687.197

 

Hensat til kursusudvikling

 

Hensat til kursusudvikling primo

499.537

Anvendt 2016

-167.582

Hensat 2016

117.300

Hensat til pædagisk udvikling ultimo 2016

449.255

Note:
Dette regnskab er ikke det egentlige revisionsregnskab. Det er kassererens opstilling af årets udgifter og indtægter. Regnskabet som er fremsendt til skattevæsenet er udarbejdet af registreret revisor, men et sådant regnskab er ikke så gennemskueligt for ikke-regnskabskyndige, hvorfor bestyrelsen har valgt at offentliggøre regnskabet på simpel facon. Men tallene er naturligvis de samme. Det skal anføres, at LUF ikke betaler skat, da foreningen kun udbyder kurser til foreningens medlemmer. LUFs administrationsomkostninger udgør 7,25% af foreningens samlede udgifter.