Kursusoversigt
Anmeldelser
Om LUF
Medlemskab
Kontakt
Betingelser
Forside

Regnskab 2014                                                  andre år

Indtægter

 

 

 

Kontingenter

 

135.825

 

Indbetaling fra kursister

 

6.346.652

 

Renteindtægter

 

68.150

 

Anden indtægt

 

20.457

 

Indtægter i alt

 

6.571.084

6.571.084

 

 

 

 

Udgifter

 

 

 

Kursusomkostninger

 

 

 

     Honorarer

1.882.667

 

 

     Ophold og transport

3.493.329

 

 

     Forsikringer

204.950

   

     Kursusomkostninger i alt

5.580.946

5.580.946

 

Sekretariat

 

 

 

Honorarer

434.835

 

 

Revisor

17.500

 

 

Kontorartikler og kursusmaterialer

33.812

 

 

Annoncering

53.085

 

 

Andre driftsomkostninger

16.511

 

 

Edb-support

24.046

   

Vikar bestyrelse

233.149

 

 

Sekretariat ialt

812.938

812.938

 

Udgifter ialt

 

6.393.884

-6.393.884

Afskrivning, anlægsaktiver

 

 

0

Resultat

   

177.200

Henlæggelse til pædagogisk pulje

106.900

 

-106.900

Overskud herefter

 

 

70.300

 

Årets resultat

70.300

Overført resultat, primo

739.554

Til disposition

809.854

Hensat til kursusudvikling

548.374

Note:
Dette regnskab er ikke det egentlige revisionsregnskab. Det er kassererens opstilling af årets udgifter og indtægter. Regnskabet som er fremsendt til skattevæsenet er udarbejdet af registreret revisor, men et sådant regnskab er ikke så gennemskueligt for ikke-regnskabskyndige, hvorfor bestyrelsen har valgt at offentliggøre regnskabet på simpel facon. Men tallene er naturligvis de samme. Det skal anføres, at LUF ikke betaler skat, da foreningen kun udbyder kurser til foreningens medlemmer. LUFs administrationsomkostninger udgør 12,9% af foreningens samlede udgifter.