Kursusoversigt
Anmeldelser
Om LUF
Medlemskab
Kontakt
Betingelser
Forside

Regnskab 2013                                                  andre år

Indtægter

 

 

 

Kontingenter

 

127.610

 

Indbetaling fra kursister

 

6.100.562

 

Renteindtægter

 

55.831

 

Anden indtægt

 

16.327

 

Indtægter i alt

 

6.300.330

6.300.330

 

 

 

 

Udgifter

 

 

 

Kursusomkostninger

 

 

 

     Honorarer

1.728.274

 

 

     Ophold og transport

3.522.008

 

 

     Forsikringer

211.665

   

     Kursusomkostninger i alt

5.461.947

5.461.947

 

Sekretariat

 

 

 

Honorarer

402.480

 

 

Revisor

16.250

 

 

Kontorartikler og kursusmaterialer

73.656

 

 

Annoncering

82.553

 

 

Andre driftsomkostninger

72.996

 

 

Edb-support

21.212

   

Vikar bestyrelse

242.813

 

 

Sekretariat ialt

911.960

911.960

 

Udgifter ialt

 

6.373.907

-6.373.907

Afskrivning, anlægsaktiver

 

 

0

Resultat

   

-73.577

Henlæggelse til pædagogisk pulje

113.700

 

-113.700

Overskud herefter

 

 

-187.277

 

Årets resultat

-187.277

Overført resultat, primo

958.935

Til disposition

771.658

Hensat til kursusudvikling

482.688

Note:
Dette regnskab er ikke det egentlige revisionsregnskab. Det er kassererens opstilling af årets udgifter og indtægter. Regnskabet som er fremsendt til skattevæsenet er udarbejdet af registreret revisor, men et sådant regnskab er ikke så gennemskueligt for ikke-regnskabskyndige, hvorfor bestyrelsen har valgt at offentliggøre regnskabet på simpel facon. Men tallene er naturligvis de samme. Det skal anføres, at LUF ikke betaler skat, da foreningen kun udbyder kurser til foreningens medlemmer. LUFs administrationsomkostninger udgør 14,5% af foreningens samlede udgifter.