Kursusoversigt
Anmeldelser
Om LUF
Medlemskab
Kontakt
Betingelser
Forside

Regnskab 2012                                                  andre år

Indtægter

 

 

 

Kontingenter

 

117.300

 

Indbetaling fra kursister

 

7.399.329

 

Renteindtægter

 

33.060

 

Anden indtægt

 

11.132

 

Indtægter i alt

 

7.560.821

7.560.821

 

 

 

 

Udgifter

 

 

 

Kursusomkostninger

 

 

 

     Honorarer

2.171.008

 

 

     Ophold og transport

4.243.404

 

 

     Forsikringer

248.946

   

     Kursusomkostninger i alt

6.663.358

6.663.358

 

Sekretariat

 

 

 

Honorarer

435.015

 

 

Revisor

16.250

 

 

Kontorartikler og kursusmaterialer

67.420

 

 

Annoncering

82.553

 

 

Andre driftsomkostninger

97.701

 

 

Edb-support

28.922

   

Vikar bestyrelse

250.583

 

 

Sekretariat ialt

978.444

978.444

 

Udgifter ialt

 

7.641.802

-7.641.802

Afskrivning, anlægsaktiver

 

 

0

Resultat

   

-80.981

Henlæggelse til pædagogisk pulje

138.400

 

-138.400

Overskud herefter

 

 

-219.381

 

Årets resultat

-219.381

Overført resultat, primo

1.178.316

Til disposition

958.935

Hensat til kursusudvikling

435.926

Note:
Dette regnskab er ikke det egentlige revisionsregnskab. Det er kassererens opstilling af årets udgifter og indtægter. Regnskabet som er fremsendt til skattevæsenet er udarbejdet af registreret revisor, men et sådant regnskab er ikke så gennemskueligt for ikke-regnskabskyndige, hvorfor bestyrelsen har valgt at offentliggøre regnskabet på simpel facon. Men tallene er naturligvis de samme. Det skal anføres, at LUF ikke betaler skat, da foreningen kun udbyder kurser til foreningens medlemmer. LUFs administrationsomkostninger udgør 12,5% af foreningens samlede udgifter.