Kursusoversigt
Anmeldelser
Om LUF
Medlemskab
Kontakt
Betingelser
Forside

Regnskab 2011                                                  andre år

Indtægter

 

 

 

Kontingenter

 

112.700

 

Indbetaling fra kursister

 

4.376.250

 

Renteindtægter

 

21.714

 

Anden indtægt

 

 

 

Indtægter i alt

 

4.510.664

4.510.664

 

 

 

 

Udgifter

 

 

 

Kursusomkostninger

 

 

 

     Honorarer

1.369.072

 

 

     Ophold og transport

2.234.907

 

 

     Forsikringer

164.518

   

     Kursusudvikling

-10.094

 

 

     Kursusomkostninger i alt

3.758.403

3.758.403

 

Sekretariat

 

 

 

Honorarer

388.657

 

 

Revisor

16.250

 

 

Kontorartikler og kursusmaterialer

76.552

 

 

Annoncering

124.724

 

 

Andre driftsomkostninger

125.974

 

 

Edb-support

19.225

   

Vikar bestyrelse

266.400

 

 

Sekretariat ialt

1.017.750

1.017.750

 

Udgifter ialt

 

4.776.153

-4.776.153

Afskrivning, anlægsaktiver

 

 

0

Resultat

   

-265.489

Donation til hospital i Indien

   

-33.020

Henlæggelse til pædagogisk pulje

 

 

-80.500

Overskud herefter

 

 

-379.009

 

Årets resultat

-379.009

Overført resultat, primo

1.557.325

Til disposition

1.178.316

Hensat til kursusudvikling

386.824

Note:
Dette regnskab er ikke det egentlige revisionsregnskab. Det er kassererens opstilling af årets udgifter og indtægter. Regnskabet som er fremsendt til skattevæsenet er udarbejdet af registreret revisor, men et sådant regnskab er ikke så gennemskueligt for ikke-regnskabskyndige, hvorfor bestyrelsen har valgt at offentliggøre regnskabet på simpel facon. Men tallene er naturligvis de samme. Det skal anføres, at LUF ikke betaler skat, da foreningen kun udbyder kurser til foreningens medlemmer. LUFs administrationsomkostninger har udgjort 12,8 % af foreningens samlede omsætning.