Kursusoversigt
Anmeldelser
Om LUF
Medlemskab
Kontakt
Betingelser
Forside

Regnskab 2010                                                 andre år

Indtægter

 

 

 

Kontingenter

 

119.475

 

Indbetaling fra kursister

 

6.777.280

 

Renteindtægter

 

19.704

 

Anden indtægt

 

 

 

Indtægter i alt

 

6.916.459

6.916.459

 

 

 

 

Udgifter

 

 

 

Kursusomkostninger

 

 

 

     Honorarer

2.026.300

 

 

     Ophold og transport

3.734.577

 

 

     Forsikringer

161.565

   

     Forsikringserstatning

-3.000

   

     Kursusomkostninger i alt

5.919.442

 

 

Sekretariat

 

 

 

Honorarer

342.747

 

 

Revisor

16.750

 

 

Kontorartikler og kursusmaterialer

51.658

 

 

Annoncer

124.727

 

 

Andre driftsomkostninger

82.709

 

 

Edb-support

19.920

   

Vikar bestyrelse

229.400

 

 

Sekretariat ialt

867.911

867.911

 

Udgifter ialt

 

6.787.353

-6.787.353

Afskrivning, anlægsaktiver

 

 

-15.017

Resultat

   

114.089

Donation til hospital i Indien

   

-62.550

Henlæggelse til pædagogisk pulje

 

 

-128.800

Overskud herefter

 

 

-77.261

 

Årets resultat

-77.261

Overført resultat, primo

1.634.586

Til disposition

1.557.325

Hensat til kursusudvikling

452.752

Note:
Dette regnskab er ikke det egentlige revisionsregnskab. Det er kassererens opstilling af årets udgifter og indtægter. Regnskabet som er fremsendt til skattevæsenet er udarbejdet af registreret revisor, men et sådant regnskab er ikke så gennemskueligt for ikke-regnskabskyndige, hvorfor bestyrelsen har valgt at offentliggøre regnskabet på simpel facon. Men tallene er naturligvis de samme. Det skal anføres, at LUF ikke betaler skat, da foreningen kun udbyder kurser til foreningens medlemmer. LUFs administrationsomkostninger har udgjort 12,8 % af foreningens samlede omsætning.