Kursusoversigt
Anmeldelser
Om LUF
Medlemskab
Kontakt
Betingelser
Forside

Regnskab 2009                                                  andre år

Indtægter

 

 

 

Kontingenter

 

104.853

 

Indbetaling fra kursister

 

7.178.182

 

Renteindtægter

 

61.725

 

Anden indtægt

 

79.324

 

Indtægter i alt

 

7.424.084

7.424.084

 

 

 

 

Udgifter

 

 

 

Kursusomkostninger

 

 

 

     Honorarer

2.193.349

 

 

     Ophold og transport

3.792.841

 

 

     Forsikringer

197.533

   

     Kursusudvikling

20.544

 

 

     Kursusomkostninger i alt

6.204.267

6.204.267

 

Sekretariat

 

 

 

Honorarer

369.697

 

 

Revisor

16.250

 

 

Kontorartikler og kursusmaterialer

96.410

 

 

Annoncer

155.659

 

 

Andre driftsomkostninger

57.781

 

 

Edb-support

36.416

   

Vikar bestyrelse

227.500

 

 

Sekretariat ialt

953.713

953.713

 

Udgifter ialt

 

7.157.980

-7.157.980

Afskrivning, anlægsaktiver

 

 

-19.760

Resultat

   

246.344

Donation til hospital i Indien

   

-30.740

Henlæggelse til pædagogisk pulje

 

 

-122.256

Overskud herefter

 

 

93.348

 

Årets resultat

93.348

Overført resultat, primo

1.541.238

Til disposition

1.634.586

Hensat til kursusudvikling

462.906

Note:
Dette regnskab er ikke det egentlige revisionsregnskab. Det er kassererens opstilling af årets udgifter og indtægter. Regnskabet som er fremsendt til skattevæsenet er udarbejdet af registreret revisor, men et sådant regnskab er ikke så gennemskueligt for ikke-regnskabskyndige, hvorfor bestyrelsen har valgt at offentliggøre regnskabet på simpel facon. Men tallene er naturligvis de samme. Det skal anføres, at LUF ikke betaler skat, da foreningen kun udbyder kurser til foreningens medlemmer. LUFs administrationsomkostninger har udgjort 12,8 % af foreningens samlede omsætning.