Kursusoversigt
Anmeldelser
Om LUF
Medlemskab
Kontakt
Betingelser
Forside

Regnskab 2008                                                  andre år

Indtægter

 

 

 

Kontingenter

 

78.750

 

Indbetaling fra kursister

 

7.767.663

 

Renteindtægter

 

87.509

 

Indtægter ialt

 

7.933.922

7.933.922

 

 

 

 

Udgifter

 

 

 

Kursusomkostninger

 

 

 

     Honorarer

2.276.808

 

 

     Ophold og transport

4.265.362

 

 

     Forsikringer

173.907

   

     Andre omkostninger

60.289

 

 

     Kursusomkostninger i alt

6.776.366

6.776.3667

 

Sekretariat

 

 

 

Honorarer

410.419

 

 

Revisor

16.375

 

 

Kontorartikler og kursusmaterialer

82.202

 

 

Annoncer

82.738

 

 

Andre driftsomkostninger

50.218

 

 

Edb-support

24.045

   

Vikar bestyrelse

217.000

 

 

Sekretariat ialt

882.997

882.997

 

Udgifter ialt

 

7.659.363

-7.659.363

Afskrivning, anlægsaktiver

 

 

-19.760

Donation til hospital i Indien

   

-35.000

Resultat

   

219.799

Henlæggelse til pædagogisk pulje

 

 

-149.950

Overskud herefter

 

 

69.849

 

Årets resultat

219.799

Overført resultat, primo

1.321.438

Til disposition

1.541.238

Hensat til kursusudvikling

340.650

Note:
Dette regnskab er ikke det egentlige revisionsregnskab. Det er kassererens opstilling af årets udgifter og indtægter. Regnskabet som er fremsendt til skattevæsenet er udarbejdet af registreret revisor, men et sådant regnskab er ikke så gennemskueligt for ikke-regnskabskyndige, hvorfor bestyrelsen har valgt at offentliggøre regnskabet på simpel facon. Men tallene er naturligvis de samme. Det skal anføres, at LUF ikke betaler skat, da foreningen kun udbyder kurser til foreningens medlemmer. LUFs administrationsomkostninger har udgjort 11,1% af foreningens samlede omsætning