Kursusoversigt
Anmeldelser
Om LUF
Medlemskab
Kontakt
Betingelser
Forside

Regnskab 2007                                                  andre år

Indtægter

 

 

 

Kontingenter

 

77.250

 

Indbetaling fra kursister

 

6.413.025

 

Renteindtægter

 

64.811

 

Øvrige indtægter

 

37.609

 

Indtægter ialt

 

6.592.695

6.592.695

 

 

 

 

Udgifter

 

 

 

Kursusomkostninger

 

 

 

     Honorarer

1.817.622

 

 

     Ophold og transport

3.401.879

 

 

     Forsikringer

189.986

 

 

Kursusomkostninger i alt

5.409.487

5.409.487

 

Kursusudvikling

 

13.027

 

Sekretariat

 

 

 

Honorarer

343.476

 

 

Revisor

15.000

 

 

Kontorartikler og kursusmaterialer

51.973

 

 

Annoncer

40.625

 

 

Andre driftsomkostninger

43.975

 

 

Edb-support

27.658

   

Vikar bestyrelse

99.750

 

 

Sekretariat ialt

622.457

622.457

 

Udgifter ialt

 

6.044.971

-6.044.971

Afskrivning, anlægsaktiver

 

 

-14.764

Henlæggelse til pædagogisk pulje

 

 

-130.373

Overskud

 

 

402.587

 

Årets resultat

402.587

Overført resultat, primo

918.851

Til disposition

1.321.438

Hensat til kursusudvikling

354.311

Note:
Dette regnskab er ikke det egentlige revisionsregnskab. Det er kassererens opstilling af årets udgifter og indtægter. Regnskabet som er fremsendt til skattevæsenet er udarbejdet af registreret revisor, men et sådant regnskab er ikke så gennemskueligt for ikke-regnskabskyndige, hvorfor bestyrelsen har valgt at offentliggøre regnskabet på simpel facon. Men tallene er naturligvis de samme. Det skal anføres, at LUF ikke betaler skat, da foreningen kun udbyder kurser til foreningens medlemmer. LUFs administrationsomkostninger har udgjort 9,4% af foreningens samlede omsætning.