Kursusoversigt
Anmeldelser
Om LUF
Medlemskab
Kontakt
Betingelser
Forside

Generalforsamling

Stiftende generalforsamling 2001
Generalforsamling 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 200,8 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018


Referat fra stiftende Generalforsamling i Lægernes Uddannelses Forening den 28.5.2001.

Tilstede:
Aase T. Jacobsen, Kirsten Lawaetz, Villy Meineche Schmidt, Tom Simonsen og Mette Wanning.

Da ingen formelle krav til indkaldelsesprocedurer skulle iagttages kunne forsamlingen i enighed erklære generalforsamlingen for åben.

1. Mette blev valgt til dirigent.

2. Villy aflagde kort beretning om de indtil nu afholdte forberedende arbejdsmøder.
Forslag til vedtægter blev gennemgået og vedtaget i den foreliggende form.

3. Der forelå ikke noget regnskab til godkendelse Der forelå ikke nogen indkomne forslag til behandling

4. Budget for det kommende år blev skitseret af Villy, men på grund af adskillige uafklarede punkter, først og fremmest vedrørende annoncering besluttede Generalforsamlingen at overdrage budgetbehandlingen til bestyrelsen.

5. De fem tilstedeværende accepterede valg til foreningens bestyrelse.

6. Der var ingen sager til behandling under "eventuelt"

[til top]


Referat generalforsamling LUF d. 21.april 2002

1. Kirsten Lawaetz valgtes til dirigent, og erklærede generalforsamlingen for lovlig indkaldt

2. Formandens beretning. LUF har indtil videre 125 medlemmer. Der er afholdt 2 kurser. Livet for LUF har været svært i opstartfasen bl.a. p.g.a. obstruktion fra DADL. Ændring i annonceregler i Kursuskataloget medførte, at LUF's kurser blev annonceret sent – først som en betalt annonce i kursuskataloget, derefter som et betalt indlæg i et nummer af Infomed. Det sidste tiltag er et af Astra Zeneca sponsoreret kursuskatalog, som bestyrelsen er meget tilfreds med.

3. Kassereren gennemgik regnskabet, der godkendtes. Det lægges på hjemmesiden.

4. Indkomne forslag. 1. Overvejelse af bedre forrentning af penge på kassekredit. Det indstilles, at bestyrelsen arbejder videre med dette og rådspørger revisor. 2. Udvikling af kurser, så de rummer både tværfaglig og tværsektoriel deltagelse. Bestyrelsen arbejder videre med forslaget.

5. Budget for 2003 fremlægges og godkendes

6. Ingen på valg til bestyrelsen. Alle indstillet på at fortsætte

[til top]


Referat generalforsamling LUF d. 24. maj 2003

 1. Tom blev valgt til dirigent og kunne erklære generalforsamlingen for lovligt indkaldt.

 2. Formandens beretning: Villy kunne oplyse at foreningen nu har 364 medlemmer. Der har været afholdt 6 kurser i 2002 med 128 deltagende læger. De gennemførte kurser er blevet vel evalueret, hvilket også de på hjemmesiden offentliggjorte kursusanmeldelser afspejler. Foreningens aktiviteter synes at stabilisere sig, men der er næppe tvivl om at foreningens hovedområde er længerevarende kurser og måske med bedst søgning når de lægges udenlands med dertil hørende ro til fordybelse og sammenhæng mellem de forskellige underviseres stof.

  Foreningen har gennem 2002 udsendt eget kursuskatalog og det er indtil nu lykkedes at dække omkostningerne ved optagelse af annonce. Dette koncept ønskes opretholdt såfremt det er muligt.

  Vi har yderligere annonceret i Practicus og i Dagens Medicin.
  Kursuspriserne har været stabile. Efter nogle medlemmers opfattelse har priserne være høje, men dette har først og fremmest forårsaget af valg af kursussted og forplejning, hvorimod prisen på kurserne som sådan har været stabile.

  Formanden udtrykte stor tilfredshed med foreningens sekretær, Lene Kruse, som stille og roligt er kommet ind i flere og flere af foreningens aktiviteter.

  Forholdet til PLO har været uændret året igennem, det vil sige intet samarbejde, nærmest det modsatte.

 3. Regnskab for 2002 blev fremlagt af kassereren. Omsætningen har været 2 millioner kroner og resultatet blev en likvid kapital på 85.000 kroner efter hensættelse af 80.000 kroner til pædagogiske udvikling.
  Regnskabet blev godkendt og offentliggøres på hjemmesiden.

 4. Indkomne forslag: Der var indsendt forslag fra et medlem med ønske om mere detaljeret opdeling af annonceret kursuspris, så det var muligt at sammenligne kurserne indbyrdes. Generalforsamlingen pålagde bestyrelse at undersøge mulighederne for at imødekomme det fremsatte ønske, under hensyntagen til at de enkelte undervisere fortsat måtte kunne regne med diskretion i relation til honorar.

 5. Budget for 2003: Mette fremlagde budget for det kommende år. Der budgetteret med uændret omsætning og hensættelse til pædagogisk udvikling.
  Budgettet blev vedtaget.

 6. Valg til bestyrelsen: Bestyrelsen blev genvalgt.

 7. Eventuelt: Ingen punkter.

[til top]


Referat generalforsamling LUF d. 11. maj 2004

 1. Mette Wanning blev valgt til dirigent og kunne erklære generalforsamlingen for lovligt indkaldt.

 2. Se under Formandens beretning.

 3. Mette Wanning fremlagde regnskabet med en omsætning på kr. 3.246.052 og likvid kapital på kr. 703.758. Overskuddet overføres til det nye regnskabsår som buffer. LUF har ingen gæld. Regnskabet blev godkendt og offentliggøres på hjemmesiden under Regnskab.

 4. Der var indkommet forslag om, at der i foreningens vedtægter §3 "Formål" gøres klart, at foreningens kurser alene udbydes til foreningens medlemmer. Forslaget vedtages enstemmigt

  .
 5. Budgettet for 2004 er fremlagt af Mette Wanning og da der nu er flere opgaver der varetages i sekretariatet, er det nødvendigt at hæve administrationsomkostningerne. Budgettet godkendes.

 6. Aase Tholund Jacobsen ønskede, grundet tidsnød, at udtræde af bestyrelsen. Berit Lavik blev forespurgt, om hun ønskede at opstille til bestyrelsen og blev valgt.

 7. Intet under eventuelt.

Referent: Lene Kruse                                                                                                [til top]


Referat generalforsamling LUF d. 8. maj 2005

 1. Tom Simonsen blev valgt til dirigent og kunne erklære generalforsamlingen for lovligt indkaldt. Generalforsamlingen er annonceret på hjemmesiden over 1 måned før og medlemmer fået nyhedsbrev med oplysning om generalforsamlingen (pr. mail, fax eller post).

 2. Se under Formandens beretning.

 3. Mette Wanning fremlagde regnskabet med en indtægt på kursusaktiviteter på kr. 2,518 mill. og kursusomkostninger på 2,186 mill. Foreningens overskud efter administrationsomkostninger er ca. kr. 31.000 og administrationsprocenten er 12,5.
  Generalforsamlingen udtrykte tilfredshed med årets resultat og den lave administrationsudgift. Regnskabet godkendt.
  I det fremtidige regnskab skal tabt arbejdsfortjeneste posteres under mødeudgifter, ej under sekretariat. Tabt arbejdsfortjeneste er svarende til vikartakst. Regnskabet blev godkendt og er offentliggjort på hjemmesiden under Regnskab.

 4. Der var indkommet nogle forslag.
  a) Kontingentforhøjelse til kr. 150 da der er øgede udgifter til møder som i 2004 androg kr. 35.940. Dette vedtages og er gældende fra næste kalenderår.
  b) At punktet "budget for kommende år" udgår, da der foreligger budget for hvert kursus. Dette vedtages.
  c) At der i kommende nye budgetter regnes med administrations-omkostninger kr. 400/dag, da der i indeværende år er brugt 380/dag. Dette vedtages.

 5. Budgettet for 2005 foreligger i de enkelte kursers budgetter og det bemærkes, at LUF skal påregne en udgift omkring kr. 120.000 til katalog og udsendelse heraf.

 6. Alle bestyrelsesmedlemmer genvælges.

 7. Intet under eventuelt.

Referent: Lene Kruse                                                                                                   [til top


Referat generalforsamling LUF d. 29 maj 2006


1. Valg af dirigent: Tom Simonsen blev valgt til dirigent og kunne erklære generalforsamlingen for lovligt indkaldt.

2. Bestyrelsens beretning: Se under Bestyrelsens beretning.

3. Mette Wanning fremlagde regnskabet som blev godkendt med note om at de øremærkede penge til kursusudvikling skal fremgå af regnskabet. Regnskabet er offentliggjort på hjemmesiden under Regnskab.

4. Indkomne forslag:
Der er indkommet forslag om ændring af Vedtægternes §8 vedrørende antal af bestyrelsesmedlemmer. Antallet foreslås ændret fra "4-5" til 4-7". Dette vedtages.

5. Alle bestyrelsesmedlemmer genvælges og nyvalg af Per Høeg.

6. Per Høeg spørger til mængde og længde af bestyrelsesmøder.


Referent: Lene Kruse                                                                                                   [til top]


Referat generalforsamling LUF d. 5 juni 2007


1. Valg af dirigent: Tom Simonsen blev valgt til dirigent og kunne erklære generalforsamlingen for lovligt indkaldt.

2. Bestyrelsens beretning: Se under Bestyrelsens beretning.

3. Mette Wanning fremlagde regnskabet som blev godkendt. Regnskabet er offentliggjort på hjemmesiden under Regnskab.

4. Indkomne forslag:
Ingen indkomne forslag.

5. Alle bestyrelsesmedlemmer genvælges.

6. Det besluttes at generalforsamlingen fremover ikke vil blive afholdt på en helligdag.


Referent: Lene Kruse                                                                                                  [til top]


Referat generalforsamling LUF d. 24 juni 2008

1. Valg af dirigent:
Per Høeg blev valgt til dirigent og kunne erklære generalforsamlingen for lovligt indkaldt.

2. Bestyrelsens beretning: Se under Bestyrelsens beretning.

3. Mette Wanning fremlagde regnskabet som blev godkendt. Regnskabet er offentliggjort på hjemmesiden under Regnskab.

4. Indkomne forslag:
Ingen indkomne forslag.

5. Alle bestyrelsesmedlemmer genvælges.

6. Intet under eventuelt.

Referent: Lene Kruse


Referat generalforsamling LUF d. 17 juni 2009

1. Valg af dirigent:
Per Høeg blev valgt til dirigent og kunne erklære generalforsamlingen for lovligt indkaldt.

2. Bestyrelsens beretning: Se under Bestyrelsens beretning.

3. Regnskabet blev fremlagt og blev godkendt. Regnskabet er offentliggjort på hjemmesiden under Regnskab.

4. Indkomne forslag:
Kontingentforhøjelse. Kontingentet stiger med kr. 25 fra d. 01.01.2010. Vedtaget.

5. Alle bestyrelsesmedlemmer genvælges.

6. Intet under eventuelt.

Referent: Lene Kruse


Referat generalforsamling LUF d. 7 juni 2010

1. Valg af dirigent:
Per Høeg blev valgt til dirigent og kunne erklære generalforsamlingen for lovligt indkaldt.

2. Bestyrelsens beretning: Se under Bestyrelsens beretning.

3. Regnskabet blev fremlagt og blev godkendt. Regnskabet er offentliggjort på hjemmesiden under Regnskab.

4. Indkomne forslag:
Ingen indkomne forslag.

5. Alle bestyrelsesmedlemmer genvælges.

6. Intet under eventuelt.

Referent: Lene Kruse


Referat generalforsamling LUF d. 28. maj 2011

1. Valg af dirigent:
Per Høeg blev valgt til dirigent og kunne erklære generalforsamlingen for lovligt indkaldt.

2. Bestyrelsens beretning: Se under Bestyrelsens beretning.

3. Regnskabet blev fremlagt og godkendt. Regnskabet er offentliggjort på hjemmesiden under Regnskab.

4. Indkomne forslag:
Ingen indkomne forslag.

5. Alle bestyrelsesmedlemmer genvælges.

6. Intet under eventuelt.

Referent: Lene Kruse


Referat generalforsamling LUF d. 7. juni 2012

1. Valg af dirigent:
Per Høeg blev valgt til dirigent og kunne erklære generalforsamlingen for lovligt indkaldt.

2. Bestyrelsens beretning: Se under Bestyrelsens beretning.

3. Regnskabet blev fremlagt og godkendt. Regnskabet er offentliggjort på hjemmesiden under Regnskab.

4. Indkomne forslag:
Der er indkommet forslag om øgning af kontingent til kr. 200 årligt. Dette vedtages og gælder fra næste år.

5. Berit og Per er på valg og genvælges. Christian Freitag stiller op og vælges. Følgende er på valg næste år: Kirsten, Mette, Tom og Villy.

6. Intet under eventuelt.


Referent: Lene Kruse


Referat af Generalforsamling LUF 2013.
Torsdag den 7. juni 2013 klokken 17.00
Ernst Bojesens Vej 10, 2840 Holte.

1. Valg af dirigent:
Tom Simonsen blev valgt til dirigent og kunne erklære generalforsamlingen for lovligt indkaldt.

2. Bestyrelsens beretning: Beretningen er udsendt til bestyrelsesmedlemmerne forud for generalforsamlingen og denne godkendes. Se under Bestyrelsens beretning.

3. Regnskabet blev fremlagt og godkendt. Regnskabet er offentliggjort på hjemmesiden under Regnskab.

4. Indkomne forslag:
Ingen indkomne forslag.

5. Christian Freitag har trukket sig ud af bestyrelsen for en måneds tid siden. Følgende er på valg: Kirsten, Mette, Tom og Villy. Alle fire modtager valg og genvælges.

6. Berit ønsker af familiemæssige grunde at træde ud af bestyrelsen. Bestyrelsen takker Berit for indsatsen gennem årene.


Referent: Lene Kruse


Referat af Generalforsamling LUF 2014.
Torsdag den 20. juni 2014 klokken 17.00
Søndre Strandvej 52A, 3000 Helsingør.


1. Valg af dirigent:
Kristen Lawaetz blev valgt til dirigent og kunne erklære generalforsamlingen for lovligt indkaldt.

2. Bestyrelsens beretning:
Se under Bestyrelsens beretning.

3. Regnskabet blev fremlagt og godkendt. Regnskabet er offentliggjort på hjemmesiden under Regnskab.

4. Indkomne forslag:
Ingen indkomne forslag.

5. Per Høeg er på valg og genopstiller og vælges.

6. Intet


Referent: Lene Kruse


Referat af Generalforsamling LUF 2015.
Torsdag den 28. maj 2015 klokken 17.00
Søndre Strandvej 52A, 3000 Helsingør.

1. Valg af dirigent:
Mette Wanning blev valgt til dirigent og kunne erklære generalforsamlingen for lovligt indkaldt.

2. Bestyrelsens beretning: Se under Bestyrelsens beretning.

3. Regnskabet blev fremlagt og godkendt. Regnskabet er offentliggjort på hjemmesiden under Regnskab.

4. Indkomne forslag:
Ingen indkomne forslag.

5. Alle genopstiller og vælges.

6. Intet

Referent: Lene Kruse


Referat af Generalforsamling LUF 2016.
Torsdag den 09. juni 2016 klokken 17.00
Søndre Strandvej 52A, 3000 Helsingør.


Dagsordenen:

1. Valg af dirigent:
Villy Schmidt blev valgt til dirigent og kunne erklære generalforsamlingen for lovligt indkaldt.

2. Bestyrelsens beretning: Se under Bestyrelsens beretning.

3. Regnskabet blev fremlagt og godkendt. Regnskabet er offentliggjort på hjemmesiden under Regnskab.

4. Indkomne forslag:
Ingen indkomne forslag.

5. Alle genopstiller og vælges.

6. Intet

Referent: Lene Kruse


Referat af Generalforsamling LUF 2017.
Torsdag den 23. maj 2017 klokken 17.00
Søndre Strandvej 52A, 3000 Helsingør.

Dagsordenen:

1. Valg af dirigent:
Mette Wanning blev valgt til dirigent og kunne erklære generalforsamlingen for lovligt indkaldt.

2. Bestyrelsens beretning: Se under Bestyrelsens beretning.

3. Regnskabet blev fremlagt og godkendt. Regnskabet er offentliggjort på hjemmesiden under Regnskab.

4. Indkomne forslag:
Indkommet forslag om forhøjelse af kontingentet fra kr. 200 til kr. 225 fra januar 18. Forslaget vedtages.

5. Alle genopstiller og vælges. Andreas Højring vælges ind i bestyrelsen.

6. Intet

Referent: Lene Kruse


Referat af generalforsamling, LUF, 17.05.18

på adressen: plantagevej 6, 3300 Frederiksværk.
Pga. uopsættelig hændelse var det nødvendigt at flytte generalforsamlingen til Plantagevej 6, 3300 Frederiksværk.

1: Valg af dirigent: MW.

2: Bestyrelsens beretning. Fremlægges ved VS og godkendes af hele bestyrelsen.

3: Regnskab: Årsregnskab uddeles og gennemgås ved MW. Regnskab godkendt.

4: Behandling af indkomne forslag: ingen.

5: Valg af bestyrelse:
Gitta Trier vælges ind i bestyrelsen, alle øvrige ønsker genvalg (Andreas, Per, Kirsten og Mette).

6: Eventuelt: intet.

/CH 21.05.18