Kursusoversigt
Anmeldelser
Om LUF
Medlemskab
Kontakt
Betingelser
Forside

Betingelser ved kursustilmeldelse

Tilmelding
til et kursus sker via e-mail fra kursusbeskrivelsen, og du modtager e-mail med bekræftelse på, at din tilmelding er modtaget.

Du skal herefter, senest i løbet af 5 dage, indbetale et depositum, som udgør 10% af kursusprisen, dog minimum 800 kroner. Ved kurser i udlandet med fællesrejse opkræves tillige depositum for rejsen (afhængig af rejsebureauets regler). LUF's rejsepris er eksklusiv rejseudgifter til / fra den lufthavn hvorfra fællesrejsen foregår.

Depositum for det enkelte kursus fremgår af kursusannoncen.

Beløbet indbetales til LUF's bank:

 

Jyske Bank
Nørregade 32,
3300 Frederiksværk
Reg.nr.: 5031 Konto nr.: 117376-4

Mrk.: navn, adresse og kursustitel

Når dit depositum er rettidigt modtaget, sender LUF en e-mail med bekræftelse på, at du er optaget på kurset, og optagelsen er herefter bindende for dig. LUF's kurser udbydes til foreningens medlemmer, og det er muligt at tilmelde sig kursus over internettet. Der betales ikke i forbindelse med tilmeldingen, og man har således ikke købt noget. Først når man har modtaget bekræftelse på tilmelding og har betalt depositum, er man endeligt tilmeldt kursus.

Dersom depositum ikke er modtaget indenfor fristen, vil du blive overført til kursets venteliste.

Sammen med meddelelsen om optagelse får du besked om restbeløbets størrelse og vilkår for betaling. Restbeløbet skal som hovedregel betales senest 10 uger før kursusstart. Opkrævning af restbeløbet fremsendes, når det er vedtaget, at kursus gennemføres. Du vil modtage kvittering på indbetalingen af restbeløbet via e-mail.
Er restbeløbet ikke LUF i hænde på den anførte dato, annulleres din tilmelding, og depositum er tabt.

Når et kursus er fuldtegnet (det vil fremgå af hjemmesidens kursusoversigt), kan du vælge at blive noteret på venteliste til næstfølgende kursus.


Hvis du fortryder, at du overhovedet meldte dig på kurset…

Afbestiller du din kursusdeltagelse før tilmeldingsfristens udløb, tilbagebetales det erlagte depositum med fradrag af et ekspeditionsgebyr på 600 kr. Refusion af depositum vedr. evt. rejse følger rejsebureauets regler.

Sker frameldingen senere end tilmeldingsfristens udløb, men mere end 14 uger før kursusstart, er det erlagte depositum for kursusafgiften tabt, og ved udlandsrejser hæfter du endvidere for en del af rejseprisen, typisk 50%, men i nogle tilfælde kan det være hele rejseprisen, afhængig af rejsebureauets regler.

Sker framelding endnu senere, men dog mere end 8 uger før kursusstart, har LUF ret til at beregne sig 50 % af den totale pris for kursus. Og du hæfter endvidere ved udlandskurser for en del af rejseprisen, typisk 100%, afhængig af rejsebureauets regler.

Sker framelding mindre end 8 uger før kursusstart, har LUF ret til at beregne sig den totale pris for kurset, ligesom du ved udlandskursus hæfter for den fulde rejsepris.


Forsikringsforhold ved LUF-kurser

I udlandet:

Erhvervsrejsesygeforsikring: LUF tegner erhvervsrejsesygeforsikring for alle kursister. Forsikringen er obligatorisk. Prisen for erhvervsrejsesygeforsikringen er indregnet i kursusprisen.
Lider du af en kronisk sygdom eller er 70 år eller derover, bedes du informere LUF herom, da der gælder særlige forhold i disse tilfælde.

Afbestillingsforsikring: Ved udlandskurser tegner LUF afbestillingsforsikring, både for selve kursusafgiften og for rejse- og opholdsomkostningerne. Afbestillingsforsikringerne holder kursisten økonomisk skadesløs, såfremt kursusdeltagelsen umuliggøres af akut sygdom og lignende hos kursisten selv eller i dennes nærmeste familie, idet selve forsikringspræmien dog ikke refunderes. Forsikringerne er obligatoriske og indeholdt i henholdsvis kursusafgiften og rejseprisen.

I Danmark

Afbestillingsforsikring tilbydes på flerdageskurser.

Vi forsikrer os hos Europæiske Rejseforsikring.

Erhvervsrejsesygeforsikringens dækning:

Sygdom:
Dækker ubegrænset udgifter til hospitalsophold, behandling ved akut sygdom eller tilskadekomst, udgifter til lægebesøg og lægeordineret medicin og tandbehandling.

Syge- og hjemtransport:
Dækker ubegrænset udgifter til ambulancetransport, overflytning ved behandlingssvigt og evt. hjemtransport til Danmark.

Sygeledsagelse og tilkaldelse:
I tilfælde af alvorlig akut sygdom eller tilskadekomst, kan op til 3 perosner ledsage forsikrede eller tilkaldes ifm. sygetransport.

24 timer telefonisk lægevagt:
Under rejsen kan Europæiskes lægevagt kontaktes 24 timer i døgnet med spørgsmål til opstået sygdom eller medicin.

Lægelig fejlbehandling:
Sker der fejl ifm. lægebehandling yder Europæiske erstatning, forsikringssum kr. 1 mio.

World Rescue Business:
Dækker eftersøgning, redning, evakuering ved terror, naturkatastrofer eller epidemier samt psykologisk krisehjælp. Rejseafbrydelse ved frygt for terror dækkes, ligesom ekstraudgifter til ophold hvis den planlagte hjemrejse ikke kan finde sted som følge af terror.
Forsikringssummer: Eftersøgning og redning kr. 75.000, Evakuering: kr. 50.000, behandling hos psykolog: kr. 10.000, krisepsykologisk behandling: ubegrænset, krishjælp til pårørende: ubegrænset. Rejseafbrydelse ved terror: kr. 50.000, ekstraudgifter til ophold: WorldRescue Business beredskab: kr. 50.000.

Privat hjemkaldelse, Erhvervsbetinget hjemkaldelse og erstatningsperson:
Ubegrænset dækning. Dækker udgifter, hvis den forsikrede skal rejse til DK pga. alvorlig akut sygdom eller død blandt nærmeste pårørende. Dækker også rejseudgifter, hvis den forsikredes øjeblikkelige tilstedeværelse i virksomheden er nødvendig af økonomiske årsager.
Hvis den forsikrede bliver syg i mindst 5 dage under erhvervsrejsen, dækkes rejseudgifter for en erstatningsperson.

Forsinket fremmøde, flyforsinkelse og flyaflysning:
Ubegrænset dækning. Dækker ekstraudgifter til flybilletter, hotelophold og fortæring, såfremt sikrede uforskyldt og uforudseeligt kommer forsinket frem til en flyafgang. Endvidere dækkes, når sikrede forsinkes mere end 4 timer; hvis flyet er annulleret, forsinket eller overbooked (kun ved tvungen overbooking).


Aflysning af kursus

Et kursus kan aflyses på grund af force majeure eller andre udefra kommende omstændigheder som ligger uden for LUF´s kontrol. I så tilfælde tilbagebetales den erlagte betaling uden fradrag. Derudover tilkommer der ikke rejsedeltageren nogen godtgørelse.

Tilmelding til det enkelte kursus finder sted under kursusbeskrivelsen.