Kursusoversigt
Anmeldelser
Om LUF
Medlemskab
Kontakt
Betingelser
Forside

Bestyrelsesmøder 2017

07.02.2017

 Andre år

2001

2008

2015

06.04.2017

 

2002

2009

2016

23.05.2017

 

2003

2010

2018

09.06.2017

 

2004

2011

 

22.08.2017

 

2005

2012

 

20.11.2017

  2006 2013  

 

2007

2014

 


Bestyrelsesmøde d. 07.02.2017

Til stede: Mette, Kirsten, Villy og Per.
Referent: Lene

1. Referater fra sidste bestyrelsesmøde
Godkendt.

2. Meddelelser
a) Læringsskemaer. Kan vi få elektroniske kopier?

b) Alderskriterier. 70 år som grænse. Skæringstidspunkt for at få det gennemført er 01.01.19.

3. Økonomi
Kursusøkonomien gennemgås. Emne til pædagogisk dag berøres.

4. Tilmeldinger p.t. og nye kurser

a) Kræft og den praktiserende læge er godt evalueret.

b) Et kursus har ikke fået tilmeldinger nok.

c) Et nyt kursus kører på skinner og et påtænkt kursus diskuteres.

5. Reklamer
Intet.

6. Hjemmesiden
Intet.

7. Kursuskatalog
Intet.

8. Sekretariat
Den nye kursusmanual savnes.

9. Nyhedsbrev til kursusledere
Intet nu.

10. Næste møder
D. 06.04. Generalforsamling d. 23.05. kl. 17.

11. Eventuelt
Et godt sted på Mallorca er fundet.


Bestyrelsesmøde d. 06.04.2017

Til stede: Mette, Kirsten, Villy, Per og Andreas.
Referent: Lene

1. Referater fra sidste bestyrelsesmøde
Godkendt.

2. Meddelelser
a) Kursusmanual. Tages op igen over Dropbox / mail.
Evaluering af kurser med kombineret efteruddannelse er ikke optimal, svarprocenten er markant lavere end ved selvvalgt efteruddannelse. Materialet vi får fra PLO er et sammenskriv af evalueringerne.

3. Økonomi
Regnskabet ligger hos revisor.

4. Tilmeldinger p.t. og nye kurser

a) "Mentale problemer i almen praksis" fik meget forskellige tilbagemeldinger. Kursusledelsen mener at kursets curriculum er for omfattende til at lave et meningsfuldt kursus - ikke alene på 2 dage, men også på 4½ dag. Kurset vil ikke blive genopslået.

b) Mailreklamer diskuteres.

c) Peru. Antallet af svar vurderes til ikke at være tilstrækkeligt til at gå i gang med det store arbejde.
Andre kursusidéer diskuteres.

5. Reklamer
Udover e-mail reklamer, undersøges muligheder for trykt reklame.

6. Hjemmesiden
Intet.

7. Kursuskatalog
Ikke noget nyt.

8. Sekretariat
Intet.

9. Nyhedsbrev til kursusledere
Intet nu.

10. Næste møder
Generalforsamling d. 23.05. kl. 17.

11. Eventuelt


Bestyrelsesmøde d. 23.05.2017

Til stede: Kirsten, Villy, Per, Mette og Andreas.
Referent: Lene

1. Referater fra sidste bestyrelsesmøde
Godkendt.

2. Meddelelser
a) Kursusmanual. Deadline om 3 uger, i.e. 15.06.

3. Økonomi
a) Diskussion om forsikring af kursusafgift.

Forårets økonomi gennemgås.

b) Regnskabet gennemgås. Regnskabet indstilles til godkendelse af
generalforsamlingen.

c) Honorarsag diskuteres.
Villy pointerer vigtigheden af skriftlige aftaler som godkendes af bestyrelsen.

4. Tilmeldinger p.t. og nye kurser

a) "Sandt eller falsk om kost og motion" er godt evalueret og genopslås.
"Børneortopædi" er godt evalueret og genopslås.
"Når læger leder sammen - 2" er godt evalueret.
"Resiliens - i patientbehandlingen" er godt evalueret og genopslås.

"Børn og unge i almen praksis" er gået godt og vi har modtaget kursusledernes evaluering og genopslås.

b) Gennemgang af tilmeldinger og stillingtagen til kurser.

c) Ingen.

5. Reklamer
Tilfredshed med helsides annonce i Dagens Medicin. Ny annonce i efteråret.

6. Hjemmesiden
Opdateres sideløbende med katalogproduktion.

7. Kursuskatalog
Produktionen af manus er i fuld sving.

8. Sekretariat
Har investeret i ny printer.

9. Nyhedsbrev til kursusledere
Når kursusmanualen er færdig.
Per laver mini-manual vedrørende FB, så kursusledere husker at informere kursister, tage billeder, få lagt op efter kursus.

10. Næste møder
Aftales ifm. konstituerende bestyrelsesmøde.

11. Eventuelt
Intet.


Konstituerende bestyrelsesmøde d. 09.06.17

Til stede: Andreas, Kirsten, Villy, Per og Mette
Referent: Lene

1. Bestyrelsen konstituerer sig

Formand: Villy Meineche Schmidt
Næstformand: Mette Wanning
Kasserer: Per Høeg
Sekretær: Kirsten Lawaetz
Medlem: Andreas Højring

2. Eventuelt:

Næste møder: D. 22.08. kl. 16.20, d. 03.10. kl. 16.20. Visionsmøde 22. - 23.09.


Bestyrelsesmøde d. 22.08.2017


Til stede: Per, Mette, Andreas, Villy og Kirsten.
Referent: Lene

1. Referater fra sidste bestyrelsesmøde
Godkendt.

2. Meddelelser
a) Justering af curriculum diskuteres.

3. Økonomi
Gennemgang af regnskab for hovedparten af første halvårs kurser, hvor der ikke er de store overraskelser.

4. Tilmeldinger p.t. og nye kurser

a) "Dermatologi i praksis" var igen en stor succes.

b) Tilmeldingerne kommer løbende ind.

c) Nye kursusidéer diskuteres.

5. Reklamer
Helsides annonce i Dagens Medicin i efteråret.

6. Hjemmesiden
Opdateret sideløbende med katalogproduktion.

7. Kursuskatalog
Godt samarbejde med dtp'er og annoncør.

8. Sekretariat
Efterårets kursusaktivitet slutter i uge 40, hvorfor Lene forventer at arbejde om morgenen, og lukke resten af dagen. Holder ferie i uge 42.

9. Nyhedsbrev til kursusledere
Intet for nærværende.

10. Næste møder
22. - 23.09., visionsmøde. 03.10. ordinært bestyrelsesmøde.

11. Eventuelt
Idé om pædagogisk dag med emnet "hvordan laver man god undervisning".


Bestyrelsesmøde d. 20.11.17

Tilstede: Kirsten, Mette, Andreas, Per, Villy
Referent: Mette

1. Referater fra sidste bestyrelsesmøde
Godkendt

2. LUFs Sekretariat
Den mangeårige sekretær er fratrådt pr 9.11.2017. Overlevering af sekretariatet er kompliceret af, at data er gået tabt under overlevering, men manglende oplysninger søges fremskaffet. Der forventes ansættelse af ny sekretær pr 1.1.2018, indtil da varetages sekretariatsfunktionen af bestyrelsen, ved Mette Wanning
I forbindelse med sekretariatsændring skal adgange til bankkonti, skat og e-boks ændres.

3. Katalog, januar 2018
er næsten færdigt og udsendes primo januar 2018.

4. Meddelelser
En kursist har haft uheld under et kursus, i fritiden, og kunne ikke deltage i kursus. Kursisten er af fratrådt sekretær opfordret til at rette henvendelse til egen forsikring mhp. kompensation, men vi har intet respons herpå.

5. Kursustilmeldinger og nye kurser
Tilmeldinger til kurser: Cancerkursus er fuldtegnet og gennemføres, Sandt-Falsk om kost og motion har én ledig plads og gennemføres. Der er pæn tilmelding til øvrige kurser, en række kurser er endnu ikke opslået.
Nye kurser:
a. Et nyt ledelseskursus er under udarbejdelse og forventes annonceret snarest
b. Et 2 dages kursus omhandlende psykiatri opslås forår 2018, opfylder kravene til systematisk efteruddannelse
c. Nyt kursus om resiliens annonceres til afholdelse i 2018
d. Nyt rejsemedicinkursus i Tanzania planlægges afholdt efterår 2018

6. Nyhedsbrev til medlemmer
Der udsendes nyhedsbreve til medlemmer vedrørende nye kurser, inden kataloget udsendes

7. Kommende bestyrelsesmøder er planlagt.
Næste møder
d. 11.1, 26.2 og 14.4

8. Eventuelt
Intet