Kursusoversigt
Anmeldelser
Om LUF
Medlemskab
Kontakt
Betingelser
Forside

Bestyrelsesmøder 2014

05.02.2014

 Andre år

2001

2008

2016

14.03.2014

 

2002

2009

2017

14.05.2014

 

2003

2010

2018
20.06.2014

 

2004

2011

 
12.08.2014

 

2005

2012

 

30.09.2014

  2006 2013  

19.11.2014

 

2007

2015

 


Bestyrelsesmøde d. 05.02.2014

Til stede: Tom, Villy, Kirsten, Mette og Per.
Referent: Lene

1. Referater fra sidste bestyrelsesmøde
Godkendt.

2. Meddelelser

a) Kursist efterlyser "hands-on" kursus og nævner emner som KOL, astma og neurologi.

b) Kurset "Børn - fra konception til konfirmation" er blevet aflyst og planlægges ikke genopslået.

3. Økonomi

Regnskabet og honorarer gennemgås.

4. Status vedr. kurser

a) "Kræft og den praktiserende læge" gik rigtig godt og evaluering er rundsendt til bestyrelsen. Kurset er søgt, hvorfor det slås op igen i uge 4, 2015, La Gomera.

"Kognitiv behandling ved angst" er gået rigtig godt, evaluering rundsendt til bestyrelsen.

b) Akut medicin har tilpas med tilmeldte og gennemføres.

c) Indkomne kursusforslag behandles og et par er relevante og arbejdes videre med.

5. Reklamer
En reklame i løbet af foråret påtænkes.

6. Hjemmesiden
Hjemmesiden er opdateret og problemet med den meget lille skrift er løst.
Mette og Tom har ifm. "Kræft og den praktiserende læge" valgt at lægge kursusmaterialet i Dropbox fremfor at skulle benytte den tidligere metode med link ifm. hjemmesiden.

7. Kursuskataloget
Alle er tilfredse med kursuskataloget.

8. Sekretariatet
Kontingentopkrævninger er udsendt ved hjælp af Mandrill, hvilket sparer rigtig mange timer og sikrer at loftet for antal mails per 12 timer ikke rammes. Der er ingen reklamer eller andet i de udsendte mails og svar returneres til luf-serveren.
Lene holder mest muligt fri i uge 7 og holder fri d. 18.02.

9. Nyhedsbrev til kursusledere
Intet.

10. Kommende bestyrelsesmøder
D. 14.03., d. 14.05., generalforsamling d. 20.06. kl. 17.00.

11. Evt.
Generationsskifte. Der tænkes herover til næste møde.


Bestyrelsesmøde d. 14.03.2014


Til stede: Per, Mette, Kirsten, Tom og Villy.
Referent: Lene

1. Referater fra sidste bestyrelsesmøde
Godkendt.

2. Meddelelser
Ingen.

3. Økonomi
Regnskabet er næsten færdigt og på vej til revisor.

4. Status vedr. kurser

a) Ingen afholdt siden sidste møde.

b) Tilmeldingen til "Når læger leder sammen" er minimal og kurset aflyses og kan slås op igen senere.

c) Undervisers honorarforventning på nyt kursus diskuteres.

Et par kursusledere har snart møde med undervisere ifm. nyt kursus som planlægges til januar 2015.

5. Reklamer
Tilmeldingerne går fornuftigt og der pauseres med reklamefoldere til uddeling på kurser.
Per har idé om møde med reklameperson for at høre om hvordan vi bedst profilerer os på reklamefronten.

6. Hjemmesiden
Intet at bemærke.

7. Kursuskataloget

Annoncør er glad for annoncen og vil gerne deltage en anden gang.

8. Sekretariatet
Intet.

9. Nyhedsbrev til kursusledere

Information ud om ændrede forhold ifm. ansøgning om kursusgodkendelse.

10. Kommende bestyrelsesmøder
D. 14.05., generalforsamling d. 20.06.

11. Evt.
Rejsebureauers frister for deposita diskuteres.
Supplement til bestyrelsen diskuteres.Bestyrelsesmøde d. 14.05.2014

Til stede: Tom, Villy, Mette, Kirsten og Per.
Referent: Lene

1. Referater fra sidste bestyrelsesmøde
Godkendt.

2. Meddelelser
Efteruddannelsesfonden har meddelt at kurser har været på AMADEUS-møde, at kurserne er godkendt, og at der stadig diskuteres udstrækningen af godkendelsen af enkelte kurser.

3. Økonomi
Regnskabet er hos revisor.

4. Status vedr. kurser

a) Børneortopædi og Akut medicin er begge rigtig godt evalueret og genopslås.

b) De kurser der har tilmeldingsfrist d. 01.06. gennemføres.

c) Genopslag af kendte og nye kurser diskuteres og arbejderne skrider planmæssigt frem.

5. Reklamer
Reklame og hvervning påtænkes.

6. Hjemmesiden
Intet at bemærke.

7. Kursuskataloget
Annoncør har ikke svaret, alternativ annoncør i baghånden.

8. Sekretariatet
Forberedelserne et kursus var været al for sene og det er påtalt overfor kursuslederne og samtidig er der blevet strammet op til andet kursus, da den ene kursusleder er med på begge kurser.

9. Nyhedsbrev til kursusledere
Vi afventer fortsat retningslinjer fra EUF til at kunne informere kursuslederne.

10. Kommende bestyrelsesmøder
Generalforsamling d. 20.06. kl. 17.00 hos Kirsten og Villy.
Næste møder d. 12.08., d. 30.09. og d. 19.11.

11. Evt.
Intet.


Bestyrelsesmøde d. 20.06.2014

Til stede: Per, Kirsten, Villy, Mette og Tom.
Referent: Lene

1. Referater fra sidste bestyrelsesmøde
Godkendt.

2. Meddelelser
a) Efteruddannelsesfonden / AMADEUS har ikke godkendt Mindfulness og kun begrænset godkendelse (2½ kursushverdag) til "Tropemedicin" og "Rejsemedicin - fokus på Sydamerika".

b) Ansøgninger om godkendelse af kurser skal indsendes meget tidligt.

3. Økonomi

a) Diæter diskuteres, og der tjekkes op hos revisor.

b) Årsregnskabet gemmengås. Kursusindtægterne er faldet med lidt over 1 mill. Brutto er lidt bedre end sidste år. Regnskabet indstilles til godkendelse på generalforsamlingen.

c) Bureauer vil have deposita langt tidligere, så det er hensigtsmæssigt at vores tilmeldingsfrister rykkes frem og ansøgninger om godkendelse matcher dette.

4. Status vedr. kurser

a) "Sandt eller falsk om kost og motion" 16 kursister inklusive observatør, Kirsten. Evalurering rundsendt. Kursusstedet er egnet til kurset, men ikke et hyggeligt sted.

"De fysiske grænser for dig og din medicinske patient" er iflg. information fra Jørgen gået godt.

b) Ingen kurser at tage stilling til p.t.

c) Nyt kursus diskuteres og Per bliver den anden kursusleder.
Et andet nyt kursus er kørt i stilling og kommer også i kataloget.
To forslag til kurser vurderes til ikke at kunne blive godkendt ud fra de erfaringer vi har nu.
Et kendt kursus i ny udformning er ved at falde på plads.


5. Reklamer
Påtænkt reklame blev ikke arrangeret.

6. Hjemmesiden
Intet at bemærke.

7. Kursuskataloget
Alt er kørt i stilling, kun manus mangler.

8. Sekretariatet
Går på sommerferie når kataloget er færdigredigeret. Holder også fri d.15. og 18.08.

9. Nyhedsbrev til kursusledere
Nyhedsbrev aftales efter konstituerende møde.

10. Kommende bestyrelsesmøder
Ingen nye møder planlægges, så de næste møder er: d. 12.08., d. 30.09. og d. 19.11.

11. Evt.
Fremtidstanker diskuteres.Bestyrelsesmøde d. 12.08.2014


Til stede: Villy, Kirsten, Per og Mette.
Referent: Lene

1. Referater fra sidste bestyrelsesmøde
Godkendt.

2. Meddelelser

a) Beretning med enkelt omformulering godkendt.

b) Tom har forladt bestyrelsen.

c) Vedtægterne kræver ikke at der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling grundet Toms afgang.

3. Økonomi
Regnskabet er ikke færdigt for alle forårets kurser, bl.a. fordi en kursusleder ikke har
indleveret regnskaber.
Skal det overvejes at lave en pædagogisk dag for kursuslederne, hvor regnskab og meget
andet kan informeres om?

4. Status vedr. kurser

a) Ingen afholdte kurser siden sidst.

b) Tilmeldingsfristen til "Kræft og den praktiserende læge" nærmer sig, og en reklame diskuteres.

c) Der arbejdes videre på to nye kursusidéer.

5. Reklamer
Intet relevant p.t., da kursuskataloget lige er på trapperne.

6. Hjemmesiden
Er opdateret mest muligt.

7. Kursuskataloget
Er afleveret hos Posten.

8. Sekretariatet
Holder fri d.15. t.o.m. 18.08.

9. Nyhedsbrev til kursusledere
Lene mail'er bestyrelsens beretning til alle kursusledere.

Bestyrelsens sammensætning er efter Toms afgang:
Formand: Kirsten
Næstformand: Mette
Kasserer: Per
Sekretær: Villy

10. Kommende bestyrelsesmøder
D. 30.09. og d. 19.11.

11. Evt.Bestyrelsesmøde d. 30.09.2014

Til stede: Kirsten, Mette og Per.
Afbud: Villy
Referent: Lene

1. Referater fra sidste bestyrelsesmøde
Godkendt.

2. Meddelelser

a) Emner til bestyrelsen diskuteres..

b) Udkast til information af medlemmer om tilskudsregler behandles.

3. Økonomi

Regnskabet som det ser ud nu gennemgås.

a) Diætudbetaling ifm. B-indkomst medfører beskatning af diætudbetalingen.

b) Idéen om pædagogisk dag skrinlægges for nærværende.

4. Status vedr. kurser

a) Der er ikke kommet evalueringer fra "Manden - i teori og i praksis" eller fra "Kvinden i praksis - som patient og som læge", men det vurderes kurserne er gået rigtig godt.

"Tab og traumer" er super godt evalueret.

b) Det går trægt for nogle kurser og vi skal reklamere herfor. Ingen stillingtagen til kurser.

c) Nyligt foreslåede kurser er ikke relevante i LUF's regi.

5. Reklamer
To reklamer påtænkes.

6. Hjemmesiden
Information om tilskudsregler lægges på hjemmesiden.

7. Kursuskataloget
Annoncør har meldt sig til udgaven af kataloget i januar.

8. Sekretariatet
Planlægger ferie i uge 42.

9. Nyhedsbrev til kursusledere
Der udsendes nyhedsmail til kursusledere ved førstkommende lejlighed.

10. Kommende bestyrelsesmøder
D. 19.11.

11. Evt.Bestyrelsesmøde d. 19.11.2014


Til stede: Per, Mette Villy og Kirsten.
Referent: Lene

1. Referater fra sidste bestyrelsesmøde

Godkendt.

2. Meddelelser


3. Økonomi
Regnskabet som det ser ud nu gennemgås. Generelt ser det fornuftigt ud.

4. Status vedr. kurser

a) "Rejsemedicin i et bredere perspektiv - fokus på Afrika" er top evalueret og slås op igen.

"U-lands- og rejsemedicin i Bhutan" har fået rigtig gode, evalueringer. I Bhutan er de rigtig glade for kurset og samarbejdet.

"Tropemedicin",vi afventer rapport fra kursusledere.

b) "Overgreb på børn" har ikke fået tilstrækkeligt med tilmeldinger og aflyses. Intet genopslag.

"Når læger leder sammen" er fuldtegnet.

"Rejsemedicin - fokus på Sydamerika" har frist hos rejsebureauet ultimo november.

"ACT now!" - afventer tilbud fra bureau.

c) To kursusforslag diskuteres og det ene er relevant og passer ind i porteføljen.

5. Reklamer
Reklamer har båret frugt.

6. Hjemmesiden
Nyt design til hjemmesiden diskuteres senere.

7. Kursuskataloget
Lene sender snart katalogannoncer til kursusledere og vil arbejde på at kataloget bliver tidligt færdigt.

8. Sekretariatet
Andet halvår har været presset og efterårsferien blev ikke til noget grundet underviser, frameldinger m.m. så ferie er tiltrængt og vil blive lagt i forbindelse med jul og nytår.

9. Nyhedsbrev til kursusledere
Nyhedsmail til kursusledere diskuteres på mødet 10.12.

10. Kommende bestyrelsesmøder
D. 10.12. og 12.01.

11. Evt.