Kursusoversigt
Anmeldelser
Om LUF
Medlemskab
Kontakt
Betingelser
Forside

Bestyrelsesmøder 2013

30.01.2013

 Andre år

2001

2008

2016
07.06.2013 2002 2009 2017
03.10.2013

 

2003

2010

2018
12.12.2013

 

2004

2011

 
 

 

2005

2012

 

 

  2006 2014  

 

2007

2015

 

Bestyrelsesmøde d. 30.01.2013

Til stede: Tom, Kirsten, Mette, Berit, Christian og Per.
Referent: Lene
Afbud: Villy

1. Referater fra sidste bestyrelsesmøde
Godkendt.

2. Meddelelser

a) EUF/Amadeus rykkes jævnligt for godkendelser.

3. Økonomi
Intet nyt.

4. Status vedr. kurser

a) "Overgreb på børn" gik fantastisk godt. 23 dobbeltsmileys og 1 enkelt. Underviserne er gode og det var første gang, de var ude og undervise om emnet. Gentages næste år, og der påtænkes ankomst/start en søndag og så slutte tidligere tirsdag.

"Kræft og den praktiserende læge" er rigtig godt evalueret. Kursisterne var primært unge og meget engagerede kursister. Planlægges til næste år.

b) Tilmeldingerne synes afpasset efter uroen om overenskomsten.

c) Vi afventer udviklingen før stillingtagen til nye kurser.

5. Reklamer
Ingen relevante p.t.

6. Hjemmesiden
UnoEuro har været nede to gange i januar af længere tid i dagtimerne. Den ene faldt en formiddag og varede over 2½ time.

7. Kursuskataloget
Kursuskataloget er sendt ud til 3605 praktiserende læger og 1005 praktiserende speciallæger.

8. Sekretariatet
Mange har betalt kontingent allerede.

9. Nyhedsbrev til kursusledere
Intet nyt.

10. Kommende bestyrelsesmøder
Næste møder d. 18.03. og d. 19. - 20.04.13.

11. Evt.
Der var i størrelsesordenen 285 deltagere til julefrokosten. Stedet er ok, men maden kedelig. Klingert var god, men dårlig lyd og dårlig mikrofon. Hvis det skal gentages, skal der en ny "setting" til og der udtales ønske om at alle bestyrelsesmedlemmer deltager.Bestyrelsesmøde d. 07.06.2013


Til stede: Berit, Per, Mette, Villy, Kirsten og Tom.
Referent: Lene
Afbud:

1. Referater fra sidste bestyrelsesmøde
Godkendt.

2. Meddelelser

a) Christian har meldt sig ud af bestyrelsen for cirka en måned siden, hvorfor regnskabet ikke kan signeres af Christian.

3. Økonomi
Mette gennemgår regnskabet. Der er en stigning i indtægten men kapitalen er nedsat, så planen holdes. Regnskabet indstilles til godkendelse af generalforsamlingen.

4. Status vedr. kurser

a) "Børneortopædi" gik rigtig godt og kursusstedet blev også godt evalueret. Kurset ønskes gentaget på Hotel Frederiksdal i 2014.

"Akut medicin" er rigtig godt evalueret og ligeledes kursusstedet. Kurset gentages i april 2014, samme sted.

b) Gennemførelse af Mindfulness har været diskuteret på mail, og gennemføres.

c) Foreningen har modtaget et forslag til et nyt kursus, og der foreligger program og prisniveau, destination og tidspunkt for afholdelse af kurset. Bestyrelsen takker ja til kurset.

5. Reklamer
Ingen relevante p.t.

6. Hjemmesiden
Annonceringen af generalforsamlingen blev lagt på hjemmesiden over en måned før generalforsamling.

7. Kursuskataloget
MEDA er med på reklame igen og kataloget skal ligge færdig til trykkeriet i uge 27.

8. Sekretariatet
Skærm ved at stå af, ny er bestilt og kommer i næste uge.

9. Nyhedsbrev til kursusledere
Venter til bestyrelsen har konstitueret sig.

10. Kommende bestyrelsesmøder
Fastsættes efter konstitution af bestyrelsen

11. Evt.
Efter mødet på Bornholm har alle tænkt tanker og Berit vil gerne fritages for formandskabet.


Bestyrelsesmøde d. 03.10.2013

Til stede: Mette, Villy, Kirsten, Tom og Per.
Referent: Lene
Afbud:

1. Referater fra sidste bestyrelsesmøde
Godkendt.

2. Meddelelser

a) Villy refererer fra et møde.

3. Økonomi
Økonomien er god. Mette afventer regnskaber fra Jørgen.

4. Status vedr. kurser

a) "De fysiske grænser for dig og din medicinske patient" gik rigtig godt og evaluering er rundsendt til bestyrelsen.

"Manden - i teori og i praksis" har vi ikke fået skriftlig evaluering på endnu, men det forlyder at kurset er gået godt.

b) Ingen kurser at tage stilling til.
c) Der er kommet forslag til flere nye kurser, og der arbejdes videre på enkelte.

5. Reklamer
Reklamefolderne diskuteres og vi fortsætter med at producere dem og dele dem ud til vores kursister.
Kommende reklamer i andre trykte medier diskuteres.

6. Hjemmesiden
Lene søger at finde løsning på opgaven med bulk-udsendelse.

7. Kursuskataloget
Det diskuteres kort om kataloget kun fremover skal være elektronisk.

8. Sekretariatet
Holder lukket i uge 42.

9. Nyhedsbrev til kursusledere
Ingen mail.

10. Kommende bestyrelsesmøder
D. 05.12. og d. 05.02.14.

11. Evt.Bestyrelsesmøde d. 12.12.2013

Til stede: Villy, Per, Kirsten, Tom og Mette.
Referent: Lene
Afbud:

1. Referater fra sidste bestyrelsesmøde
Godkendt.

2. Meddelelser

a) Forslag om kurser er velkomne men arrangeres i LUF's regi.

3. Økonomi
Budgetters indhold og lønstigning diskuteres.

4. Status vedr. kurser

a) "Kvinden i praksis - som patient og som læge" gik rigtig godt og evaluering er rundsendt til bestyrelsen.

"U-lands- og rejsemedicin i Bhutan" er gået super godt, evaluering rundsendt til bestyrelsen.

"Rejsemedicin i et bredere perspektiv - fokus på Afrika" er gået fremragende.

"Tropemedicin" er gået godt og evaluering er rundsendt til bestyrelsen. Består af 6 rejsedage og 4 rejsenætter, hvilket trætter. Ånden der hersker på Christian Hospital Bissamcuttack (CHB) er fantastisk.

"Mindfulness og andre gode måder at overleve på" er gået godt og har fået super evaluering. Evaluering er rundsendt til bestyrelsen.

"Kognitiv behandling ved stress" er gået og evalueret godt.

b) Efter reklameudsendelse vedrørende "Overgreb på børn" er der ikke kommet yderligere tilmeldinger, hvorfor kurset aflyses.

c) Forslag til nye kurser diskuteres.

5. Reklamer
Der er sendt reklamemail ud vedr. "Overgreb på børn" og et par er i vente.
Reklame i blad foreslås.

6. Hjemmesiden
Diverse systemopdateringer har gjort at hjemmesiden fremtræder med minimal skrift. Dette er webmaster i gang med at løse.

7. Kursuskataloget
Kursuskataloget mangler kun en lille finpudsning.

8. Sekretariatet
Går på juleferie fra lørdag d. 21. og er tilbage d. 06.01.

9. Nyhedsbrev til kursusledere
Godt nytår.

10. Kommende bestyrelsesmøder
D. 05.02.14. og d. 14.03.

11. Evt.
Der var et par jyder på "Mindfulness …" som gerne vil lave kurser og Tom har sendt uddrag af kursusmanual til disse. Kurserne de påtænker, er om ACT og Hjerter.