Kursusoversigt
Anmeldelser
Om LUF
Medlemskab
Kontakt
Betingelser
Forside

Bestyrelsesmøder 2012

08.02.2012

 Andre år

2001

2008

2016
11.04.2012

 

2002

2009

2017
07.06.2012

 

2003

2010

2018
27.08.2012

 

2004

2011

 
22.10.2012

 

2005

2013

 

11.12.2012

  2006

2014

 

 

2007

2015

 


Bestyrelsesmøde d. 08.02.2012

Til stede: Kirsten, Tom, Berit, Per og Mette.
Afbud: Villy
Referent: Lene


1. Referater fra sidste bestyrelsesmøde
Godkendt.

2. Meddelelser
a) Pædagogisk dag med Lars Klingert bliver med foredrag om formiddagen og gruppearbejde om eftermiddagen.

b) Store Praksisdag var bedre end sidste år, trods placering overfor plenumlokale med ryggen mod vinduer.

c) Formandsskifte og nye bestyrelsesmedlemmer diskuteres.

3. Økonomi
Regnskabet er grundet arbejdspres ikke klart.

4. Status vedr. kurser

a) "Tropemedicin" er godt evalueret.

"Kræft og den praktiserende læge" er gået godt og kursisterne er godt tilfredse. Kurset genopslås i uge 4, 2013.

"Hvad vil du med din praksis? - 2" er gået godt. Det var en rigtig god løsning at have kollegaer med.

Lene minder om, at der skal findes kursister, der vil anmelde kurserne.

b) Tilmeldingerne ser fornuftige ud. Vi er dog blevet nødt til at aflyse "Tag din smertepatient i hånden".

c) Nye kurser diskuteres og arbejdes videre med.


5. Reklamer
Reklamen i Dagens Medicin blev ikke placeret som lovet, men vi blev kompenseret med webannonce.

6. Hjemmesiden
Hjemmesiden er opdateret inkl. nye farver og bokse på forsiden, og alle synes det er godt.

7. Kursuskataloget
Lene spørger til om katalog skal være med annonce, og det er der enighed om.

8. Sekretariatet
Holder evt. enkelte fridage i næste uge.

9. Nyhedsbrev til kursusledere
Intet.

10. Kommende bestyrelsesmøder
Næste møde d. 07.03. herefter d. 11.04. og generalforsamling d. 07.06.2012.

11. Evt.
Intet.Bestyrelsesmøde d. 11.04.2012

Til stede: Per, Villy, Kirsten, Mette og Berit.
Afbud: Tom
Referent: Lene


1. Referater fra sidste bestyrelsesmøde
Godkendt.

2. Meddelelser

a) Arbejdet med LUF-kongressen er ikke kommet videre. Spørgsmålet rejses om vi i stedet skal stå for en julefrokost i medlemsregi. Dette diskuteres, og der er enighed herom. Foreslås afholdt i København og Århus og for hele praksis. Den tilmeldende læge skal være medlem af LUF.

b) Spørgsmålet om, hvorvidt LUF skulle komme med et indlæg på næste års Store Praksisdag skrinlægges, da der ikke umiddelbart er et emne.

c) Der afventes svar om interesse for bestyrelsesarbejde fra potentielt nyt bestyrelsesmedlem.

d) Indtil videre er der kun kommet én besvarelse på Prisopgave.
Frist for indsendelse er d. 30.04. og offentliggørelse af resultatet er d. 15.06.

3. Økonomi
Regnskabsføringen er bagud, men søges indhentet hurtigst muligt.

4. Status vedr. kurser

a) "Kognitiv behandling ved stress" er gået fint. Kan nøjes med 12 kursister grundet en underviser mindre.

"Børneortopædi" er gået godt og men blandt kursisterne var der nogen utilfredshed med praktiserende læger som undervisere. Kurset vil blive genopslået til foråret 2013.

"Udfordringer på vej! Seniorliv for dig og din partner" er gået godt og har fået megen ros. Gentages i uge 11, 2013.

b) Tilmeldingerne ser fornuftige ud og der er p.t. ingen kurser der skal tages stilling til.

c) Et pauseret kursus forventes genopslået i uge 17, 2013.

Der er indkommet nyt kursusforslag som diskuteres og der arbejdes videre hermed.

5. Reklamer
JP - Medwatch har rettet henvendelse igen og der er enighed om, at vi takker nej til at reklamere der.
Julefrokosterne skal i kursuskataloget og der skal annonceres for disse i medier.

6. Hjemmesiden
Hjemmesiden opdateres jævnligt.

7. Kursuskataloget
Lene går så småt i gang med kataloget og laver tekster som kursuslederne skal forholde sig til. Kursusannoncer skal være færdige d. 29.05.

8. Sekretariatet
I maj foretages inventarforbedringer.

9. Nyhedsbrev til kursusledere
Intet.

10. Kommende bestyrelsesmøder
Generalforsamling d. 07.06. med forudgående bestyrelsesmøde.

11. Evt.
Finde nye kursussteder - gerne som Hotel Almijara.
Kan bureau arrangere billige fly og ophold til udvalgt kursus.


Bestyrelsesmøde d. 07.06.2012


Til stede: Per, Mette, Kirsten, Berit, Tom og Villy.
Referent: Lene


1. Referater fra sidste bestyrelsesmøde
Godkendt.

2. Meddelelser
a) Der er kommet tre prisopgavebesvarelser.

3. Økonomi
Regnskabet gennemgås. Nettoomsætningen er faldet med 2 millioner. Administrationsomkostningerne er steget i det forløbne år grundet indkøb af arbejdsredskaber og lå på 1 million.

4. Status vedr. kurser
a) "Akut medicin" er gået rigtig godt og genopslås til næste år.

"Rejsemedicin - fokus på Sydamerika" er gået rigtig godt. Genopslås næste år.

"Børn - fra konception til konfirmation" er gået rigtig godt. Kurset genopslås i 2013 samme sted.

b) Tilmeldingerne ser fornuftige ud men det er nødvendigt at aflyse "Hvad vil du med din praksis?" som skulle holdes i uge 34. Genopslås til udlandet i 2013.

c) Der er afholdt møde med kursusleder om evt. nyt kursus, men vi afventer.

Et nyt kursusforslag er kommet frem og der er enighed om, at det er relevant.

5. Reklamer
Julefrokosterne annonceres for i Practicus nr. 3. Der regnes med minimum 200 deltagere.

6. Hjemmesiden
Hjemmesiden opdateres jævnligt. Ingen har endnu præsenteres billeder eller film til hjemmesiden.

7. Kursuskataloget
Mange kursusledere har meget travlt og fristen har ikke kunnet overholdes, men Lene har aftalt udskydelse med manus.

8. Sekretariatet
Forventer at være fraværende d. 21.06. Sommerferie ikke planlagt endnu.

9. Nyhedsbrev til kursusledere
Forfattes efter generalforsamlingen og det konstituerende bestyrelsesmøde.

10. Kommende bestyrelsesmøder
Aftales efter konstituerende bestyrelsesmøde.

11. Evt.


Bestyrelsesmøde d. 27.08.2012


Til stede: Per, Christian, Mette, Berit, Kirsten, og Tom.
Referent: Lene
Afbud: Villy

1. Referater fra sidste bestyrelsesmøde
Godkendt.

2. Meddelelser
a) Bedømmelseskomiteen har ikke fundet nogle af de indsendte besvarelser værdige til præmiering. Bestyrelsen har valgt at kvittere for besvarelserne med et boggavekort.


3. Økonomi
Regnskabet gennemgås. Fortsat pæn egenkapital.

4. Status vedr. kurser

a) Lene har efterspurgt evaluering af "De fysiske grænser for dig og din medicinske patient". Har hørt at kurset er gået rigtig godt og genopslås til næste år.

b) Tilmeldingerne til "Praksis-julefrokost" i København har pænt med tilmeldinger og der er forventning om at nå de 200 deltager, så dette gennemføres.

Vedrørende "Praksis-julefrokost" i Århus tilstræber vi et samarbejde med lokale kræfter.

"Kræft og den praktiserende læge" har pænt med tilmeldte og planlægges gennemført. Nye undervisere diskuteres.

"Hvad vil du med din praksis" halter.

"Udfordringer på vej! Seniorliv for dig og din partner" er aflyst grundet dødsfald i lærerstaben. Der arbejdes på at genopslå kurset i 2014.

c) Oplæg til overenskomst diskuteres.

5. Reklamer
Kommende reklamer diskuteres og der arbejdes videre hermed.

6. Hjemmesiden
Hjemmesiden er opdateret med nye farver.
Fremover vil vi gerne i stien på forsiden have et "Fuldtegnet" eller "Udsolgt" ud for de kurser, der er fuldtegnede. Ingen har endnu præsenteret billeder eller film til hjemmesiden.

7. Kursuskataloget
Leveret hos Postdanmark en uge for tidligt. Dette er påtalt overfor firmaet, som beklager. Deadline til næste katalog forventer Lene bliver ultimo november.

8. Sekretariatet
Maskiner fungerer fint og glæder sig over det kommende 10 års jubilæum.

9. Nyhedsbrev til kursusledere
Intet nyt for nærværende.

10. Kommende bestyrelsesmøder
Næste møde den 22.10. og d. 11.12.

11. Evt.
Intet.Bestyrelsesmøde d. 22.10.2012


Til stede: Per, Villy, Tom, Christian, Mette og Kirsten.
Referent: Lene
Afbud: Berit

1. Referater fra sidste bestyrelsesmøde
Godkendt.

2. Meddelelser

a) "Børn - fra konception til konfirmation" har fået uforudset udfordring og ønskes udsat et år.

3. Økonomi
Mette gennemgår kursusøkonomierne.

4. Status vedr. kurser

a) Evaluering af "De fysiske grænser for dig og din medicinske patient" er modtaget og rundsendt. Evaluering af "Manden - i teori og i praksis" er ligeledes modtaget og rundsendt og er gået godt, samt der er forbedringer undervejs. Kurset genopslås til næste år i uge 37.
"Tab og traumer" er gået godt; det var første gang Kirsten var med som kursusleder og Michael Linde havde sin egen gruppe. Kurset genopslås til næste år i uge 40.

b) Tilmeldingerne til "Praksis-julefrokost" i København har nu 250 tilmeldinger og der ventes flere tilmeldinger.

Enkelte kurser diskuteres og besluttes gennemført.

c) Per har tilmeldt sig emnet sociale medier på Lægedage.
Lene forhører sig hos kursusledere, om de kan være klar med en annonce til nyt kursus til kursuskataloget.

5. Reklamer
Per har indrykket annonce i Practicus for Praksis-julefrokost. Fremtidige annoncer diskuteres.

6. Hjemmesiden
Tom har påpeget det hensigtsmæssige i at de nyeste kursusanmeldelser står øverst og at når man klikker på linket "læs anmeldelse", at man så kommer til den seneste anmeldelse for det pågældende kursus.

Webmaster har lavet fem forslag til ønsket, der blev udtrykt på det sidste bestyrelsesmøde og er også kommet med betragtninger over emnet. Forslagene ses igennem og diskuteres.
Der kommer forslag om, at der fremkommer en lille tekstboks med "ledige pladser" eller "venteliste", når man holder musen hen over kursustitlen i stien på forsiden. Dette mindsker antal klik kursister skal bruge for at finde et kursus.
For at sikre at vi får de rigtige kaldenavne på navneskilte, foreslås det at tilmeldingsblanketter udstyres med et felt hertil.

7. Kursuskataloget
Deadline til næste katalog er ultimo november. Lene laver som vanligt udkast til annoncer og sender til kursusledere. Derefter bliver det hjemmesideannoncernes tur.

8. Sekretariatet
En internetadgang fungerer ikke og søges løst.

9. Nyhedsbrev til kursusledere
Intet nyt for nærværende.

10. Kommende bestyrelsesmøder Næste møder den d. 11.12., d. 30.01.13 og udvidet bestyrelsesmøde d. 19. - 20.04.13.

11. Evt.
Deltagelse i Store Praksisdag diskuteres.


Bestyrelsesmøde d. 11.12.2012

Til stede: Berit, Villy, Christian, Mette, Tom og Kirsten.
Referent: Lene
Afbud: Per

1. Referater fra sidste bestyrelsesmøde
Godkendt.

2. Meddelelser

a) Berit har rundsendt skrivelse vedrørende hvad der sker med lægers efteruddannelseskonto i forbindelse med en evt. konflikt / opsigelse af overenskomst.

b) Godkendelser hos Efteruddannelsesfonden tager tid.

3. Økonomi
Mette gennemgår kursusøkonomierne og informerer om, at regnskabet ikke er færdigt.

4. Status vedr. kurser

a) "Rejsemedicin i et bredere perspektiv - fokus på Afrika" er top evalueret. Lærerne er dygtige og der var ingen spildtid, heller ikke på hospitalerne, hvor alt var veltilrettelagt.

"U-lands- og rejsemedicin i Bhutan" er ligeledes godt evalueret. Der var ifm. kurset TV-interview, avisartikler, banner foran og indenfor på hotellet. Bhutan har et velstruktureret sundhedssystem. Ingen primærsektor.

"Kognitiv behandling ved angst" er gået godt og har fået topkarakterer.

"Mindfulness og andre gode måder at overleve på" er ligeledes gået godt.

"Kognitiv behandling ved stress" gik godt, og kurset var overtegnet.

b) Ingen kurser at tage stilling til p.t..

c) Vi kan p.t. ikke tage stilling til oprettelse af nye kurser.

5. Reklamer
Ingen planlagte men muligheder undersøges.

6. Hjemmesiden
Webmaster har udarbejdet forslag til pop-up i stien på forsiden. Der er desværre ventetid for brugere af browseren Safari. Vi bibeholder hjemmesiden som den er og håber, folk ser muligheden for at kunne se kursusoversigten med kurser, tidspunkt, frist og sted.

7. Kursuskataloget
Kursuskataloget skal være færdigt og afleveret hos trykkeri d. 13. ds..

8. Sekretariatet
Lene informerer om at vi har haft flere kursister og kursushverdage end i 2011.

9. Nyhedsbrev til kursusledere
Intet.

10. Kommende bestyrelsesmøder
Næste møder d. 30.01.13, d. 18.03 og d. 19. - 20.04.13.

11. Evt.
Intet.