Kursusoversigt
Anmeldelser
Om LUF
Medlemskab
Kontakt
Betingelser
Forside

Bestyrelsesmøder 2011

07.01.2011

 Andre år

2001

2008

2016

02.03.2011

 

2002

2009

2017

30.03.2011

 

2003

2010

2018

28.05.2011

 

2004

2012

 

28.09.2011

 

2005

2013

 

16.11.2011

  2006

2014

 

 

2007

2015

 

Bestyrelsesmøde d. 07.01.2011


Til stede: Kirsten, Mette, Tom, Berit, Per og Villy.
Afbud:
Referent: Lene


1. Referater fra sidste bestyrelsesmøde
Godkendt.

2. Meddelelser

a) Store praksisdag. Vi har et højt cafébord med en diameter på 60 cm. Præmier i quiz vedtages til: 1. præmie; Kr. 10.000 i tilskud til LUF-kursus, 2. præmie: kr. 5.000 i tilskud til LUF-kursus, 3. præmie: Gratis én-dagskursus.
Trøstepræmier: 10 gratis medlemskaber af LUF.

3. Økonomi
Intet nyt.

4. Status vedr. kurser

a) "Kognitiv behandling ved angst" og "Kognitiv behandling ved stress" er fint evaluerede.

b) En enkelt destination driller kursuslederne.

c) Et kursus under udarbejdelse.


5. Reklamer
Første reklamer i år planlægges i februar og marts.

6. Hjemmesiden
Er opdateret og har fået nye kulører som svarer til katalogets.

7. Kursuskataloget
Kataloget er udsendt.

8. Sekretariatet


Bestyrelsesmøde d. 02.03.2011

Til stede: Per, Kirsten, Mette, Tom, Berit, og Villy.
Afbud:
Referent: Lene

1. Referater fra sidste bestyrelsesmøde
Godkendt.

2. Meddelelser

a) Store praksisdag. Gik godt, men ønskeligt med længere pauser.

b) Udlandsdestinationer. Nye destinationer søges, og det er vigtigt, at de er relativ lette at komme til.

3. Økonomi

2010 har været godt budgetteret.
Driftsomkostningerne i 2010 var på 12,6%.

4. Status vedr. kurser

a) "Hvad vil du med din praksis?" er fint evalueret. Der var 5 Ø-N-H-læger med og det gav en god dynamik i undervisningen.

b) Et enkelt kursus søger deltagere.

c) Flere nye kurser under opbygning.

5. Reklamer

Første reklame i år i Dagens Medicin er placeret på en højreside og vi er godt tilfredse med annoncen.

6. Hjemmesiden
Intet nyt, men opdateres jævnligt.

7. Kursuskataloget
Annoncør er med igen næste gang.

8. Sekretariatet
Kursusgodkendelser tages op på næste møde.
Lene holder fri d. 22. ds.
Quizzen er p.t. besvaret af 247 personer og 72 har svaret korrekt på spørgsmålene.

9. Nyhedsbrev til kursusledere
Intet nyt.

10. Kommende bestyrelsesmøder
Næste møder er d. 30.03., generalforsamling d. 28.05. og 11. - 13.08. på Bornholm.

11. Evt.
Maskinelle opdateringer.


Bestyrelsesmøde d. 30.03.2011

Til stede: Kirsten, Per, Mette, Berit, Tom, og Villy.
Afbud:
Referent: Lene

1. Referater fra sidste bestyrelsesmøde
Godkendt.

2. Meddelelser
Et antal idéer til udvikling af foreningen er dukket op, og disse diskuteres og vil blive arbejdet videre med.

3. Økonomi
Intet nyt. Regnskabet ligger hos revisor.

4. Status vedr. kurser

a) Ingen afholdte siden sidste møde.

b) Tilmeldinger gennemgås, og et enkelt kursus må aflyses.

c) En række nye kursusidéer bliver vendt og vil blive arbejdet videre på. Muligheden for at genopslå et kursus i efteråret undersøges.

5. Reklamer
Ingen positiv reaktion at spore på sidste reklame i Dagens Medicin.

6. Hjemmesiden
Forslag om at lægge billeder ud under de enkelte kursusannoncer præsenteres og accepteres.

7. Kursuskataloget
Annoncør for næste katalog er på plads.
Deadline for afleveringer af annoncer til Lene til det næste katalog er d. 28.05.

8. Sekretariatet
Praktiske forhold nævnes.

9. Nyhedsbrev til kursusledere
Intet nyt.

10. Kommende bestyrelsesmøder
Generalforsamling d. 28.05. kl. 15 og næste møde d. 11. - 13.08.

11. Evt.
Intet.Konstituerende bestyrelsesmøde d. 28.05.2011

Til stede: Villy, Berit, Mette, Tom, Per og Kirsten.
Referent: Lene

1. Bestyrelsen konstituerer sig

Formand: Villy Meineche Schmidt
Næstformand: Berit Lavik
Kasserer: Per Høeg
Sekretær: Kirsten Lawaetz
Medlemmer: Mette Wanning og Tom Simonsen.

2. Eventuelt:
Intet.

Bestyrelsesmøde d. 28.05.2011


Til stede: Villy, Berit, Mette, Tom, Per og Kirsten.
Referent: Lene


1. Referater fra sidste bestyrelsesmøde
Godkendt.

2. Meddelelser
a) Regler for sponsorering er ændret pr. 01.01.2012, således at kurser, der på den ene eller anden måde sponsoreres af medicinalindustrien, ikke bliver godkendt som refusionsberettiget.

b) PS-H er fremkommet med et forslag.

3. Økonomi

Regnskabet gennemgås. Kursusindtægter og udgifter er mindsket. Årets resultat er -77.261. Anlæg er nedskrevet til 0. Et passende beløb er flyttet til Lægernes Pensionsbank og der er investeret i obligationer for et tilsvarende beløb. Regnskabet indstilles til godkendelse af generalforsamlingen.

4. Status vedr. kurser

a) "Hold vægten" og "Kognitiv behandling ved stress" er begge gået godt trods den lille tilslutning Begge kurser planlægges til 2012.

"Metodetræning" er gået super godt og skal afholdes igen, når der er afholdt tilpas med de kognitive kurser.

"Kognitiv behandling ved angst" blev aflyst, men genopslås d. 25.11.2011, da flere har udtrykt ønske om at deltage i kurset.

"Udfordringer på vej! Seniorliv for dig og partner" er gået vældig godt, og det er planen at slå kurset op i 2012.

"Hvem snyder du - dig selv eller sygesikringen?" er gået godt. Det planlægges til 2012. Kurset sættes ikke i kataloget til august.

b) "Forny og styrk dit lederskab i praksis" er slået op til uge 37 i Danmark. Fristen for tilmelding er d. 21.06.

"Hvad vil du med din praksis? - 2"; vi ønsker at udskyde fristen rejsebureauet.

Forskellige forslag til gennemførelse af "Tab og traumer" diskuteres.
Der er møde med underviserne d. 29.05., herefter tages stilling.

c) Ny kursusleder har fået tilsendt det indhentede tilbud fra kursussted. Der følges op herpå.

Et forslag om kursus i engelske medicinske udtryk ligger udenfor LUF's felt.

Et forslag om kursus om børneortopædi er godt, og Per er kursusleder og arbejder videre med kurset.

En kursusleder opfordres til at skrive sine tanker om et nyt kursus ned.

Et tidligere kursus står for en gennemgribende revidering og planlægges til marts 2012.

Et nyt udlandskursus er ved at være klar og planlægges til omkring 1. maj 2012.

To andre forslag til kurser kommer frem og diskuteres. De pågældende arbejder videre med deres idéer.

5. Reklamer
Annoncering diskuteres, og der er enighed om en lille annonce i Dagens Medicin.

6. Hjemmesiden
Webmaster trækker vinderne af quizzen i dag.

7. Kursuskataloget
Vang Rasmussen har uopfordret arbejdet på et udkast til et nyt design til kataloget. Kataloget forevises og diskuteres. Det vedtages ikke at ændre på format og store dele af designet af kataloget.

8. Sekretariatet
Intet nyt. Sommerferie er ikke planlagt p.t.

9. Nyhedsbrev til kursusledere
Skrives og udsendes.

10. Kommende bestyrelsesmøder
Næste møde d. 11. - 13.08., derefter d. 28.09 og d. 16.11.

11. Evt.


Bestyrelsesmøde d. 28.09.2011

Til stede: Kirsten, Villy, Tom, Per og Mette.
Afbud: Berit
Referent: Lene

1. Referater fra sidste bestyrelsesmøde
Godkendt.

2. Meddelelser
a) PS-H har taget udgangspunkt i papirer fra Mølle og Villy gennemgår det foreløbige resultat. Når materialet er færdigt, sendes det rundt.

3. Økonomi
Seneste regnskab fremlægges og kurserne har p.t. samlet set været overskudsgivende i 2011.

4. Status vedr. kurser
a) "De fysiske grænser for dig og din medicinske patient" er godt evalueret og genopslået til uge 23, 2012.

"Manden - i teori og i praksis" er gået rigtig godt og planlægges gentaget i efteråret 2012.

"Tab og traumer" forløb rigtig godt og den nye underviser er rigtig god. Fint evalueret. Kursister kom med forslag om at de hver især skriver en kommentar om, hvorfor kurset er godt at deltage i.

b) "Udfordringer på vej! Seniorliv for dig og din partner" skal have 9 betalende par for at blive gennemført.
"Børn" savner en kursuspris. Kursister skal selv arrangere rejse og transfer. Der indsættes link i kursusannoncen på hjemmesiden til billige flybilletter.

c) "Forestillinger" skal have annonceret en kursuspris.

"Rejsemedicin - fokus på Sydamerika" er snart på plads

Andre nye kurser diskuteres og arbejdet fordeles.

5. Reklamer
Den nuværende reklame diskuteres og fremtidige overvejes. Nye idéer bringes på banen.

6. Hjemmesiden
Trænger til en fornyelse.
Der mangler stadig opdateringer på udvalgte kurser og vi arbejder intenst på at skaffe disse.

7. Kursuskataloget
Tilfredshed.

8. Sekretariatet
Lige efter sommerferien og katalogudgivelse var der pæn aktivitet. Lene undersøger muligheden for at kontingenter kan betales via PBS.
Det foreslås at vi generelt har udsendelse af nyhedsmails før ferier.

9. Nyhedsbrev til kursusledere
Intet.

10. Kommende bestyrelsesmøder
Næste møde d. 16.11.

11. Evt.
Villy ser på prisopgaven i weekenden.


Bestyrelsesmøde d. 16.11.2011


Til stede: Villy, Mette, Berit, Per og Tom.
Afbud: Kirsten
Referent: Lene


1. Referater fra sidste bestyrelsesmøde
Godkendt.

2. Meddelelser
a) Det bestemmes at afsætte en mødedag til stillingtagen til Mentor Instituttets rapport.

c) Prisopgave. Der arbejdes videre på prisopgaven og fristen for indsendelse af besvarelse rykkes til d. 01.05.2012.

d) Der er stemning for en pædagogisk dag med Lars Klingert og denne kan bruges som oplæg til LUF-kongres, hvor kursuslederne kan have en stand for deres eget kursus.

e) Diverse reklamer Lene modtager i mail'en sendes ikke videre til kursusledere eller undervisere.

3. Økonomi
Økonomien er solid, og LUF kan fortsat gennemføre ikke fuldtegnede kurser.

4. Status vedr. kurser
a) "Mindfulness og andre gode måder at overleve på" er overordentlig godt evalueret og programmet er en succes hos kursisterne. Gruppearbejdet var forbilledligt. Karen Schou anmelder kurset. Kurset forventes genopslået til efteråret 2012.

"Rejsemedicin i et bredere perspektiv - fokus på Afrika" er overordentlig godt evalueret og planlægges gentaget i uge 44, 2012.

b) Kommende kursers status diskuteres og alt i alt er der tilfredshed med udviklingen.

c) Nye kurser diskuteres og et forslag bedes uddybet.

5. Reklamer
Reklamen i Dagens Medicin fortsætter året ud. Kommende reklame i forbindelse med prisopgaven.

6. Hjemmesiden
Der mangler stadig opdateringer; pris på "Børn", "Forestillinger", annonce på "Rejsemedicin - fokus på Sydamerika", "Tag din smertepatient i hånden" og en enkelt omtale af underviser på "Akut medicin".

7. Kursuskataloget
Lene er gået i gang med manus til næste katalog. Planlægger at manus skal være klart ultimo november, så opsætningen kan gå i gang primo december.

8. Sekretariatet
Har anskaffet ny all-in-one maskine. Har undersøgt forhold om kontingentindbetaling over Nets, og det ser ud til at kræve lidt mere end forventet. Arbejder videre.

9. Nyhedsbrev til kursusledere
Lene laver udkast og sender til Villy.

10. Kommende bestyrelsesmøder
Næste møde d. 30.11. og d. 08.02.2012.

11. Evt.
Det foreslås at i de tilfælde, hvor vi ved der vil være udrejsemulighed fra Billund, at det skrives i kataloget.
Full HD videokamera er indkøbt så videoklip på hjemmesiden kan afprøves.