Kursusoversigt
Anmeldelser
Om LUF
Medlemskab
Kontakt
Betingelser
Forside

Bestyrelsesmøder 2009

04.02.2009

 Andre år

2001

2008

2016

25.03.2009

 

2002

2010

2017

13.05.2009

 

2003

2011

2018

17.06.2009

 

2004

2012

 

07.10.2009

 

2005

2013

 

25.11.2009

  2006

2014

 

 

 

2007

2015

 

Bestyrelsesmøde d. 04.02.2009

Til stede: Per, Kirsten, Mette, Berit, Tom og Villy.
Referent: Lene

1. Besøg fra forsikringsselskab mhp. optimering af forsikringer ifm. kursus.

2. Referater fra sidste bestyrelsesmøde
Godkendt.

3. Meddelelser

a) Ny og bedre projektor er indkøbt og afprøvet med succes.

b) Opbevaring og formidling af blokke håndteres af hhv. Tom og Lene.

c) Pris på reklameovertøj til synliggørelse i lufthavnen er indhentet men ikke attraktiv. Andre optioner undersøges.

4. Økonomi

Regnskabet er under udarbejdelse.

5. Status vedr. kurser

a) Kræft og den praktiserende læge: Er gået godt. Balancen mellem det bløde og hårde fungerer. Arbejdsmetoden ved de reflekterende teams blev lavet lidt om undervejs med succes. Kurset planlægges til gentagelse i uge 4, 2010.

b) Det ser pænt ud med tilmeldingerne - der var stort ryk ind i de første to uger efter katalogudgivelse.
Kognitiv behandling ved angst gennemføres.
Næste annonce i Practicus vedtages.

c) Et nyt kursus er blevet præsenteret for LUF og diskuteres.

6. Hjemmesiden

Tilmeldingsblanketterne skal udstyres med en rubrik til markering af, at kursisten har læst og accepteret LUF's "Betingelser for kursustilmelding", og det skal ikke være muligt at kunne sende tilmelding, før denne rubrik er vinget af.
Hjemmesiden må gerne få et mere indbydende udseende, men strukturen bibeholdes.

7. Kursuskataloget

Tilfredshed med kataloget. Arbejdet og annoncetegningen kører på skinner.

8. Sekretariatet

Lene har ikke planlagt vinterferie men holder fri d. 20.02.

9. Nyhedsbrev til kursusledere

Intet p.t. til kursusledere.

10. Kommende bestyrelsesmøder

a) Næste møder er fastlagt til:
D. 25.03. kl. 09, d. 13.05. kl. 09.00, generalforsamling d. 09.06.09 kl. 17 på Christiansholmsvej og udvidet bestyrelsesmøde d. 28. - 30.08.09.

11. Evt.

Lægedagbogen har beklageligvis medbragt de små annoncer på ugesiderne.

En rejseagent går på barsel i foråret og kollega overtager opgaverne.


Bestyrelsesmøde d. 25.03.2009

Til stede: Per, Tom, Berit, Kirsten og Mette.
Afbud: Villy.
Referent: Lene

1. Referater fra sidste bestyrelsesmøde
Godkendt.

2. Meddelelser

a) Tilbud fra forsikringsselskab gennemgås.

b) LUF's "Betingelser for kursustilmelding" behandles.

c) Synliggørelse af kursusledere i lufthavnen diskuteres.

3. Økonomi
Årsregnskabet ligger hos revisoren. Cancerkursets økonomi er ikke færdigbehandlet men ser ud til at balancere.

4. Status vedr. kurser

a) Afholdte kurser

"Hvem snyder du - dig selv eller sygesikringen?"; evaluering er sendt rundt Godt evalueret. Kurset er planlagt til at blive gentaget d. 27.10.

"Hvad vil du med din praksis?"; evaluering er sendt rundt. Flot evalueret. Der arrangeres opfølgningsdag for kursister fra de tre kurser.

"Kognitiv behandling ved angst"; evaluering sendt rundt. Flot evalueret.

b) Tilmeldinger p.t.

Det går lidt trægt med tilmeldingerne til tre kurser der ligger i Danmark.
Kommende kurser diskuteres.

c) Nye kurser

Et kendt kursus genopslås, og to nye er på vej.

6. Hjemmesiden
Tilmeldingsblanketterne er blevet opdateret med punkt til accept af LUF's "Betingelser for kursustilmelding". Samtidig er blanketterne også blevet opdateret, således at der ikke skal vinges af i unødige felter.
Webmaster arbejder på et nyt udkast til hjemmesiden.


7. Kursuskataloget
Frister for det næste katalog er fastsat og udsendes til kursusledere.

8. Sekretariatet
Intet nyt. Lene forventer at holde sommerferie i hele juli måned.

9. Nyhedsbrev til kursusledere
Lene laver nyhedsmail til kursuslederne vedr. frist for indlevering af tekster m.v. til næste katalog.

10. Kommende bestyrelsesmøder
Næste møder er fastlagt til:
D. 13.05. kl. 09.,
Generalforsamling d. 09.06.09 kl. 17 på Christiansholmsvej,
og udvidet bestyrelsesmøde d. 28. - 30.08.09.

11. Evt.
Hvor er vi med Pædagogisk dag?
Skal der være en Pædagogisk weekend for bestyrelsen?
Bruges dagsevalueringerne? Konklusionen er, at de ikke bruges og derfor afskaffes.
Er der behov for ændring af evalueringsskemaet?


Bestyrelsesmøde d. 13.05.2009

Til stede: Mette, Berit, Per, Kirsten, Villy og Tom.
Referent: Lene

1. Referater fra sidste bestyrelsesmøde
Godkendt.

2. Meddelelser
a) Europæiske Rejseforsikring.
Vi takker ja til tilbud C (erhvervsrejsesygeforsikring) og afbestillingsforsikring for kursusafgiften.

b) Revidering af LUF's "Betingelser for kursustilmelding" er i orden og lægges på hjemmesiden.

c) Vi bestiller 200 flag med logo, til brug i lufthavnen.

d) Rejsebureaus henvendelse takkes nej til.

3. Økonomi
Årsregnskabet ligger hos revisoren. Økonomien i forårsets kurser ser fornuftig ud. Rentestramning i bankverdenen betyder mindre rente på aftalekonto. Muligheder for bedre rente undersøges.

a) Konferencelokaler og pauseforplejning i udlandet. Rejsebureauerne tager avance af begge dele og især kaffepauserne er dyre. Alternativer diskuteres.
Ved nye kursussteder skal kursusledere afsætte tid til rejse til kursusstedet med et par overnatninger, således at man er bekendt med stedet forud for ankomst med kursister.

Mette laver skabelon til oversigt over de hoteller vi kender, indeholdende information om hotellernes service, værelser, beliggenhed, egenthed til type kursus m.v.

4. Status vedr. kurser
Kursister har efterspurgt blanket til forhåndstilmelding. Lene kontakter webmaster herom.

a) Afholdte kurser

"Seniorliv"; er gået rigtig godt, var sjovt og der var en god stemning. Kurset anvender den anerkendende dialog. Gode undervisere. Kurset har fået supergode evalueringer og kursisterne vil anbefale kurset til kolleger.
Til næste kursus overvejes et aftenarrangement udover de to fællesmiddage.
Dortes indtræden som erstatning for Tom gik godt.

"Familien"; er gået rigtig godt. Scala er et vidunderligt sted, godt til kurser om sig selv. Vejret var lidt koldt. Godt sammenspil - flow - mellem underviserne. Gode evalueringer. Mere teori efterspørges og kursusledere overvejer at udvide undervisningen med ½ dag.

b) Tilmeldinger p.t.

Det går stille med tilmeldingerne, som er vanligt for dette tidspunkt på året.

c) Nye kurser

Der arbejdes videre med nye kurser og et nyt forslag er indkommet og behandles og bestyrelsen giver tilbagemelding.

5. Hjemmesiden
Alle synes webmasters udkast til ny hjemmeside er fint og sættes i værk.
Tilmeldingsblanketterne skal opdateres med fødselsdato, måned og år og under "særligt" tilføjes "fast medicin og kronisk sygdom".

6. Kursuskataloget
Annoncør diskuteres og afventes.

7. Sekretariatet
Intet nyt.

8. Nyhedsbrev til kursusledere
Forfattes.

9. Kommende bestyrelsesmøder
Næste møder er fastlagt til:
Generalforsamling d. 17.06.09 kl. 17.00 på Christiansholmsvej,
og udvidet bestyrelsesmøde d. 04. - 06.09.09 og almindeligt bestyrelsesmøde d. 07.10.09.

10. Evt.
Hvordan får vi yngre læger med på kursus? Tages op på udvidet bestyrelsesmøde.


Bestyrelsesmøde d. 17.06.2009

Til stede: Per, Tom, Mette, Kirsten, Berit og Villy.
Referent: Lene

1. Referater fra sidste bestyrelsesmøde
Godkendt.

2. a) Vi gentager annoncerne i Lægedagbogen hhv. bag på juni måned og bag på november
måned.
Vi annoncerer igen i Practicus

b) Logo til produktion af flag er fremskaffet og afleveret.

3. Økonomi
Årsregnskabet gennemgås. Omsætningen sidste år er steget med 1 mill. Overskuddet blev på 219.000 og aktiverne er på 2,6 mill. Henlæggelser til pædagogisk udvikling ligger på 340.650.
Muligheden for placering af kr. 1 mill. til en bedre rente end på aftalekontoen undersøges, og det forventes at blive en bunden konto.
Bestyrelsen indstiller regnskabet til godkendelse på generalforsamlingen.

4. Status vedr. kurser

a) Afholdte kurser

"De fysiske grænser for dig og din medicinske patient"; er gået rigtig godt, og er blevet flot evalueret. Der påtænkes lettere om-organisering af indhold mhp. fornyelse.

b) Tilmeldinger p.t.

Ser fornuftigt ud, men et enkelt kursus savner tilmeldinger. Reklame for kurset er under udarbejdelse. Det besluttes at gennemføre kurset.

c) Nye kurser

Et nyt kursus er næsten helt færdig til annoncering på hjemmesiden.

5. Hjemmesiden
Gamle anmeldelser, kurser der ikke lanceres mere, ønskes fjernet fra hjemmesiden.
Det nye design af hjemmesiden diskuteres.

6. Kursuskataloget
Manus er afleveret og korrektur forventes i slutningen af denne uge.

7. Sekretariatet
Når kataloget, hjemmesiden og øvrige ting er i orden, holder Lene sommerferie i en måneds tid.

8. Nyhedsbrev til kursusledere
Formandens beretning sendes som nyhedsmail til kursuslederne.

9. Kommende bestyrelsesmøder
Udvidet bestyrelsesmøde d. 04. - 06.09.09 og almindeligt bestyrelsesmøde d. 07.10.

10. Evt.
Usædvanlige udfordringer ved arrangering af et kursus diskuteres.

LUF har registreret kopiering af vores kurser og dette diskuteres.


Bestyrelsesmøde d. 07.10.2009

Til stede: Kirsten, Berit, Tom, Per og Mette.
Afbud: Villy.
Referent: Lene


1. Referater fra sidste bestyrelsesmøde
Godkendelse mangler.

2. Meddelelser
Der følges op på de forskellige tiltag fra sidste bestyrelsesmøde og diskuteres videre aktioner.

Hvis kursister arrangerer ferie ifm. kursus, giver det forsikringsproblemer, såfremt antallet af feriedage overstiger antallet af erhvervsrejsedage.

Foranlediget af et afholdt kursus, hvor vi ikke var tilfredse med rejsearrangementets kvalitet i forhold til prisen, er det vedtaget at der fremover, så vidt muligt, anvendes charter.

3. Økonomi
Intet nyt.

4. Status vedr. kurser

a) Afholdte kurser

"Motionist og træning - forebyggelse af skader"; er gået rigtig godt. En kursist kom lettere til skade under den afholdte cykeltur på fridagen og måtte, ledsaget af kursusleder, en tur på hospitalet. Afrapportering tilfredsstillende.

"Forny og styrk dit lederskab i praksis" er gået godt og vi har fået en afrapportering af kurset, som dog ikke følger blanketten "kursusevaluering". Dette følges op på.

"Manden - i teori og i praksis" er trods flyrute med mellemlanding og bøvl med hotellet blevet modtaget generelt udmærket. Kursusledelsen ønsker at gentage kurset, men ikke med samme rejsearrangør.

b) Tilmeldinger p.t.

Det går lidt langsomt, men annoncen i Dagens Medicin har sat lidt mere gang i tilmeldingerne.

Det vedtages at gennemføre "Kræft og den praktiserende læge".

"Hvad vil du med din praksis?" har for få tilmeldte, men vi stadig har frist hos bureauet, så vi reklamerer for kurset.

c) Kursuslederne er ikke kommet videre med det nye kursus.


5. Hjemmesiden
Der kigges på statistikken, som vier en nedadgående aktivitet ift. 2008.
Spalten på forsiden med kursusoversigten skal gøres mere brugervenlig /læselig.

6. Kursuskataloget
Annoncør til kataloget kontaktes.

7. Sekretariatet
Intet nyt.

8. Nyhedsbrev til kursusledere
Intet.

9. Kommende bestyrelsesmøder
Den 25.11., kl. 9 - 12 og d. 13.01.2010.

10. Evt.
Annocen i Dagens Medicin redigeres og gentages d. 23.10.
Synliggørelse diskuteres og det foreslås at lave en folder.


Bestyrelsesmøde d. 25.11.2009

Til stede: Kirsten, Mette, Tom, Berit, Per og Villy.
Referent: Lene

1. Referater fra sidste bestyrelsesmøde
Godkendt.

2. Meddelelser

a) Klage behandles og svar vedtages.

b) Kursusleders argumenter for undtagelser diskuteres og accepteres.

c) Ændringer i rejsebureaus tilbud om afbestillingsforsikring medfører at alternative muligheder skal undersøges

d) Hotelbeskrivelsen er ok og skal med i pakken med kursusmateriale og med, når hoteller besigtiges forud for kursus.

3. Økonomi
Intet nyt udover at undervisere og kursusledere er langsomme til at aflevere honorarblanketter og bilag.

4. Status vedr. kurser

a) Afholdte kurser

"Det gode liv"; er godt evalueret, og det eneste lidt dårlige var konferencelokalet. Kurset planlægges gentaget i 2010, måske i Sienna.

"Hvem snyder du - dig selv eller sygesikringen?" gik godt.

"Tab og traumer" er trods undervisers sygdom forløbet til kursisternes tilfredshed. Da sygemeldingen indløb fik hver kursist en opringning af en af kursuslederne med information om situationen og tilbud om at melde fra, men alle ønskede at deltage.

"Tropemedicin" er gået udmærket. Kurset planlægges gentaget i uge 45-46, 2010.

"Rejsemedicin i et bredere perspektiv - fokus på Afrika" er gået godt. De tre hospitaler har fået en økonomisk donation og vi får tilbagemelding om, hvad gaverne bliver brugt til.

b) Tilmeldinger p.t.
Listen gennemgås og der tages stilling til enkelte kurser.

c) Det ene nye kursus udsættes lidt. To tilbudte kurser takkes nej til.

5. Reklamer
Undersøgelse foretaget for Dagens Medicin placerer LUF's annonce flot.

6. Hjemmesiden
Webmaster er på ferie, næste opdatering sker i kommende weekend.

7. Kursuskataloget
Arbejdet er i fuld sving og katalog udsendes primo januar.

8. Sekretariatet
Holder ferie når kataloget er færdigt til trykning og til det udkommer.

9. Nyhedsbrev til kursusledere
Påmindelse om at afregning og bilag skal indsendes senest 14 dage efter endt kursus. Hotelbeskrivelse medsendes med information om, at denne skal benyttes ved besigtigelse af hoteller forud for kursus og ved kursusafholdelse.

10. Kommende bestyrelsesmøder
Den 13.01.2010 og d. 03.03.2010.

11. Evt.
Visitkort til kursuslederne. Muligheder undersøges.

Trådløst modem med dækning i Europa og gerne Indien og Afrika - oplysninger herpå søges.