Kursusoversigt
Anmeldelser
Om LUF
Medlemskab
Kontakt
Betingelser
Forside

Bestyrelsesmøder 2008

06.02.2008

 Andre år

2001

2009

2016

26.03.2008

 

2002

2010

2017

30.04.2008

 

2003

2011

2018

24.06.2008

 

2004

2012

 

08.10.2008

 

2005

2013

 
12.11.2008   2006

2014

 

10.12.2008

 

2007

2015

 

Bestyrelsesmøde d. 06.02.2008

Til stede: Kirsten, Mette, Berit, Per, Tom, Villy
Referent: Lene

1. Referat fra sidste bestyrelsesmøde
Referatet godkendt.

2. Meddelelser

a) Pædagogisk dag gik godt.

b) Information om hvordan det går med rejsebureau udveksles.

c) En kursusleder vil gerne fortsætte.

d) Praktiske forhold omkring et enkelt kursus diskuteres.

3. Økonomi

Bilag bliver ofte afleveret sent, så regnskabet er bagud.
Likviditetsregnskab er godt. Nettoavance på 4 %.
Sum på årets overskud ved årsregnskaber.

4. Status vedr. kurser

a) Tropemedicin er gået godt, evaluering er kommet i mail'en.

b) Tilmelding til kurserne rimelig, men det mærkes, at priserne ikke er fastsat. På hjemmesiden står anført året og prisen for det sidst afholdte kursus. Vi går tilbage til at sætte priser på kurser.
Et enkelt kursus må aflyses.

c) Et nyt kursus er godt i gang med planlægningen.

5. Hjemmesiden

Ok. De spam-angreb der har været, har webmaster fået stoppet.

6. Kursuskataloget

Lene tager kontakt med AZ mhp. annoncering i næste katalog.

7. Sekretariatet

Back-up program har voldt bøvl da det første program der blev installeret hentede alle filer med undtagelse af skrivebeskyttede og outlook. Firmaet hurtige til at hjælpe og nyt program er opsat og fungerer nogenlunde. Et nyere program forventes at blive installeret.
Holder ferie d. 18. - 25.03.

8. Nyhedsbrev til kursusledere

Indlevering af bilag indenfor 14 dage.

9. Kommende bestyrelsesmøder inkl. udvidet bestyrelsesmøde

Næste møder er fastlagt til
D. 26.03., d. 30.04., og d. 15-16.08.

10. Evt.
Konferencekort, som er relevant for kursusledere.


Bestyrelsesmøde d. 26.03.2008

Til stede: Per, Mette, Berit, Kirsten, Tom
Referent: Lene

1. Referat fra sidste bestyrelsesmøde
Referatet godkendt.

2. Meddelelser
Fremtidig brug af videokonference skal være begrænset, og kursusledere oplæres i brugen heraf.

Flyselskabernes frister rykkes fremad ifht. tidligere.
Når kursusledere modtager tilbud fra rejsebureau, bør dette sendes til Lene, som så gennemgår det og følger op om nødvendigt.

Efter forslag fra Ulrik Langes ændres kursusevalueringsskemaet.

Generalforsamling fastsættes til d. 24.06.08 kl. 17.00 på foreningens hjemadresse med efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde.

3. Økonomi
Intet nyt.

4. Status vedr. kurser

a) "Hvem snyder du - dig selv eller sygesikringen?; kurset er godt evalueret. Helle Wiingaard holder op som kursusleder. Tom vælger en ny kursusleder.

"Hvad vil du med din praksis?" er godt evalueret. Foreslås afholdt for alle, ikke bare nynedsatte. Der skal findes nyt kursussted.

Frans Algren har sendt forslag om, at de kurser der ikke er afhængige af en bestemt geografisk placering skiftevis kan holdes i Danmark og udlandet.
Det vigtige er at det faglige, sociale og rekreative skal være i orden.

b) Tilmeldingerne går fornuftigt.

c) Evt. endnu en idé til et nyt kursus.

5. Hjemmesiden
Ok. En del spam efter autosvar.

6. Kursuskataloget
Annoncefrist til kataloget sættes til 26.05.
Lene kontakter AZ.

7. Sekretariatet
Kopimaskinen afhændes og i stedet bruges ny all-in-one og trykkeri.

8. Nyhedsbrev til kursusledere
Ikke noget p.t.

9. Kommende bestyrelsesmøder inkl. udvidet bestyrelsesmøde Evt.
Næste møder er fastlagt til
D. 30.04. kl. 09.00 hos Berit.
D. 24.06. Generalforsamling og konstituerende bestyrelsesmøde.
D. 15-16.08. på Bornholm.

10. Evt.
Forholdene i Schweiz undersøges forud for afholdelse af kursus.


Bestyrelsesmøde d. 30.04.2008

Til stede: Per, Kirsten, Berit, Villy, Mette, Tom
Referent: Lene

1. Referat fra sidste bestyrelsesmøde
Referatet godkendt.

2. Meddelelser
Vi må fremover gøre kursister opmærksomme på, at der må forventes forskelligheder i værelserne, og at vi ikke har nogen indflydelse herpå.

Det nye evalueringsskema er afprøvet og fungerer fint. Sættes ind i kursusmanual.

LUF er blevet kontaktet vedr. overflytning af flere kurser til LUF-regi. Udviklingen giver anledning til fornyet diskussion om, hvor meget LUF skal vokse.

3. Økonomi
Det går godt.
Kursusledere og Mette laver budget sammen.
Kursusledere skal være opmærksomme på, hvad der bruges, når man er afsted på kursus.

4. Status vedr. kurser

a) "Grønlandsmedicin og idrætsmedicin - i Grønland". Pga. snestorm forekom ændringer i programmet. Flot evalueret og kursisterne tog udfordringerne godt.

"Familien" er gået rigtig, rigtig godt. Det var et godt hold kursister, et godt sted. De individuelle seancer blev holdt på et fornuftigt plan. Eva Hildebrand stopper som underviser og der er fundet afløser.

"Praksisledelse i pagt med naturen på Sardinien" er gået godt og var en stor succes.

"Meditation for praktiserende læger". Liselund er et dejligt kursussted og kurset er flot evalueret. Gentages i samme form.

b) Tilmeldinger. Angst aflyses og kan genopslås senere.
Enkelte kurser savner lidt tilmeldinger. Der planlægges reklamer for udvalgte kurser.
Nyt kursus afventer færdig annonce til hjemmesiden.

c) Nye kurser.
Der er idéer til flere nye kurser, og arbejdet er i gang.

5. Hjemmesiden
Ok.

6. Kursuskataloget
Aftaler er på plads og Lene tager fat i kursuslederne efter tur, for på denne måde at kunne overholde deadlines.

Det diskuteres, hvorvidt LUF skal genoptage annoncetegning i fagblad.

7. Sekretariatet
Ny all-in-on er købt og installeres.
Det fungerer fint, at kursusledere indhenter tilbud og sender til Lene til gennemsyn. Det er fint at samtlige tilbud til et enkelt kursus sendes til Lene, da tilbuddene kan være til inspiration for andre kurser.

8. Nyhedsbrev til kursusledere
Opdateret kursusmanual skal laves og sendes ud med information om ændringer i manual m.m.

9. Kommende bestyrelsesmøder inkl. udvidet bestyrelsesmøde Evt.
Næste møder er fastlagt til
D. 24.06. generalforsamling og efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde.
D. 15.-16./17.08. på Bornholm.

10. Evt.


Bestyrelsesmøde d. 24.06.2008

Til stede: Kirsten, Tom, Villy, Mette, Per, Berit.
Referent: Lene

1. Konstituering af bestyrelsen
Formand: Villy Meineche Schmidt
Næstformand: Berit Lavik
Kasserer: Tom Simonsen
Sekretær: Kirsten Lawaetz
Medlemmer: Mette Wanning
Per Høeg

2. Referat fra sidste bestyrelsesmøde
Referatet godkendt.

3. Meddelelser

a) Ved sygdom og strejke har Trine K været presset.

b) Forholdene omkring et enkelt kursus diskuteres og der laves handleplan.

4. Økonomi

Regnskabet er gennemgået med revisor og det fremlægges. Omsætningen har været på 6,4 millioner med omkostninger på 5,5 millioner. Renteindtægter ligger på 65.000, og Jyske Bank kontaktes for evt. aftalekonto eller lign. Egenkapitalen er på 1,3 millioner. Foreningens administration er fortsat på 10% af omsætningen.
Kursusudviklingspuljen giver godt rum for udvikling.
Regnskabet godkendes.
Mette har bestilt regnskabsprogram.
Der er mange mails som bestyrelsen løbende skal tage stilling til, hvorfor det aftales, at bestyrelsesmedlemmer honoreres herfor årligt med 6 dages vikartakst.

5. Status vedr. kurser

Tom har udkast til nyt kursus og der gives ok fra bestyrelsen til kurset. Vil arbejde på at kurset kommer med i efterårets kursuskatalog.

6. Hjemmesiden
Ok.

7. Kursuskataloget
I produktion.

8. Sekretariatet
Sommerferie annonceres på hjemmesiden.

9. Nyhedsbrev til kursusledere
Intet.

10. Kommende bestyrelsesmøder inkl. udvidet bestyrelsesmøde
Næste møde er fastlagt til
D. 15.08. kl. 09.00.
Øvrige datoer som er reserverede:
D. 08.10., d. 12.11. og d. 10.12.

11. Evt.
Intet.


Bestyrelsesmøde d. 08.10.2008

Til stede: Kirsten, Tom, Villy, Mette, Per.
Fraværende: Berit.
Referent: Lene

1. Referater fra sidste bestyrelsesmøde
Godkendt.

2. Meddelelser
a) Trine K Travel Design er tilfredse med samarbejdet med LUF.

3. Økonomi
Honorarsatserne for 2010 reguleres.

4. Status vedr. kurser
a) Afholdte kurser.
"Forny og styrk dit lederskab i praksis" er godt evalueret men enkelte ting skal rettes.

"Det gode liv" er pænt evalueret og der arbejdes på en fornyelse af kurset.

"Gyn/obs - nye tider for rådgivning og behandling" er godt evalueret og der er tilfredshed med undervisningsformen.

b) Tilslutningen til "Kender du typen?" i Vejle er for lille, hvorfor kurset aflyses.

"Kræft og den praktiserende læge"; kurset er ikke fuldtegnet men gennemføres.
Kurset vil blive genopslået i 2011.

"Praksisledelse - i pagt med naturen på Sardinien"; manglende tilslutning medfører at kurset ikke kan gennemføres.

c) Der arbejdes på to nye kurser.

5. Hjemmesiden
Fungerer fint.

6. Kursuskataloget
Arbejdet med næste katalog påbegyndes i uge 43.

7. Sekretariatet
Lene vil holde fri et par dage i uge 42.

8. Nyhedsbrev til kursusledere
Forfattes og udsendes.

9. Kommende bestyrelsesmøder
Næste møder er fastlagt til: D. 12.11. og d. 10.12.

10. Evt.
Fastsættelse af møder i foråret skal på som punkt på næste dagsorden.

Per vil gerne være kursusleder sammen med Tom på Snyd, hjemmesiden opdateres.


Bestyrelsesmøde d. 12.11.2008

Til stede: Kirsten, Villy, Tom, Mette, Per og Berit.
Referent: Lene

1. Referater fra sidste bestyrelsesmøde
Godkendt.

2. Meddelelser
Der er indhentet tilbud på blokke til kursister, bliver i A5 format.

Investeringer i kursusmateriel diskuteres og markedet vil blive undersøgt nærmere.

3. Økonomi
a) Taksterne for 2010 fastsat.

b) Forsikringsagent inviteres til næste bestyrelsesmøde.

c) Kursusregnskab gennemgås grundigt.


4. Status vedr. kurser
Rundt om børn: Er gået godt.

Manden - i teori og i praksis; Er gået godt og har fået fin anmeldelse.

Rejsemedicin i et bredere perspektiv - fokus på Afrika; er gået forbløffende godt af et førstegangskursus. Blev godt evalueret. Kurset ønskes gentaget i efteråret, 2009.

a) Tilmeldingerne til de kommende kurser gennemgås.

b) Der arbejdes videre på nye kurser.

5. Hjemmesiden
En underviser har kommenteret hjemmesiden som gammeldags. Idéer diskuteres og webmaster bliver kontaktet

6. Kursuskataloget
Astra Zeneca annoncerer i det komme katalog. Kataloget udkommer primo januar 2009.

7. Sekretariatet
Det blev ikke til ferie i uge 42.
Juleferie startes når sidste korrektur til kataloget er afleveret og løber t.o.m. d 04.01.2009.

8. Nyhedsbrev til kursusledere
Forfattes og udsendes.

9. Kommende bestyrelsesmøder
a) Næste møder er fastlagt til:
D. 10.12., d. 04.02.09 og d. 25.03. kl. 09.

10. Evt.
Forslag fra bestyrelsen til generalforsamlingen i 2009 diskuteres.
Efteruddannelsesfondens vejledning til søgning om refusion vil fra næste år blive mail'et til kursisterne i stedet for at blive kopieret og delt ud.


Bestyrelsesmøde d. 10.12.2008

Til stede: Kirsten, Tom, Mette, Per, Villy og Berit.
Referent: Lene

1. Referater fra sidste bestyrelsesmøde
Godkendt.

2. Meddelelser
Markedet for kursusmateriel undersøges og der indkøbes svarende til behov.
A5 blokke med logo indkøbes.
Muligheder for beklædning med logo til kursusledere undersøges.

3. Økonomi
Årsregnskabet er ikke færdigt men det der er klart, ser pænt ud.

4. Status vedr. kurser
a) Kognitiv behandling ved stress: Er gået godt og pænt evalueret. Om muligt genopslås kurset til december 2009.

Tab og traumer: Er godt evalueret. Hotellet er perfekt.

Tropemedicin: Vi har ikke fået de endelige evalueringer, men kurset har været godt trods behovet for ændring af kursussted.

b) Pæne tilmeldinger næsten over hele linien.

c) Et nyt kursus behandles i bestyrelsen og andre nye i kataloget diskuteres.

5. Hjemmesiden
Opdateringer forventes at komme i næste uge.
Ændring af hjemmesidens udseende diskuteres og forslag viderebringes til webmaster. Webmasters arbejdsredskaber opdateres.

6. Kursuskataloget
Produktionen af kursuskataloget kører rigtig godt og kun få ting mangler til at 2. korrektur kan blive færdig, så tidsplan overholdes.

7. Sekretariatet
Billeder fra kurser skal udveksles f.eks. via Google.
Forsikringsselskab ændrer på priser fra 01.01.09 og markedet undersøges nærmere.

8. Nyhedsbrev til kursusledere
Forfattes og udsendes.

9. Kommende bestyrelsesmøder

a) Næste møder er fastlagt til:
D. 04.02.09 og d. 25.03.09.
Generalforsamling fastlægges til d. 09.06.09 kl. 17.

10. Evt.

Et par møder diskuteres og der arbejdes videre herefter.

Annoncering i Practicus diskuteres.

Udvidet bestyrelsesmøde/udviklingsmøde fastlægges på næste bestyrelsesmøde.