Kursusoversigt
Anmeldelser
Om LUF
Medlemskab
Kontakt
Betingelser
Forside

Bestyrelsesmøder 2007

 10.01.2007

 Andre år

2001           

2009 2016

 21.01.2007

 

2002            

2010 2017

 05.06.2007

 

2003            

2011 2018

 29.08.2007

 

2004

2012  

 03.10.2007

 

2005

2013  

 05.12.2007

 

2006

2014

 
    2008 2015  

Bestyrelsesmøde d. 10.01.2007

Til stede: Kirsten, Tom, Mette, Berit, Per, Villy
Referent: Lene

1. Referat fra sidste bestyrelsesmøde
Referatet godkendes.

2. Meddelelser

a) Opfølgning på pædagogisk dag. Undervisningsmateriale skal foreligge på print. Mulighed for yderligere undervisning diskuteres.

b) Villy laver udkast til nyhedsmail.

3. Status vedr. kurser
a) Nye, potentielle kurser diskuteres. Honorarer skal svare til LUF's honorartakster.

b) Tilmeldingerne kommer hurtigt og grundet arbejdspres har det ikke været muligt at nå at lave en oversigt over tilmeldingerne.

c) De sidste fire afholdte kurser i 2006 er gået godt og har fået flotte evalueringer.

4. Hjemmesiden
Webmaster har sikret mindre modtagelse af spam, hvilket der er stor tilfredshed med.
Nogle kursister har ikke kunne få deres elektroniske tilmeldinger igennem, hvorfor det aftales af bestyrelsen tester tilmeldingsblanketterne.

5. Kursuskatalog
Inden længe skal tages stilling til om layout skal være som det er ved nuværende katalog.

6. Økonomi
Det er lykkedes at nedbringe brutto avance som ønsket. Der forventes et overskud for 2006.

7. Sekretariatet
Villy foreslår at kursusdata vedr. rejsedage, flytider, deltagerliste m.v. lægges på nettet gemt bag et password, alternativt et "hemmeligt" link.
Mette foreslår at webmaster, som sidder alene med hjemmesiden m.v. giver instruktion i opdatering af hjemmeside.
PC-problemerne hos Lene er delvist løst men maskinen er ca. 4 års og skal udskiftes.
2006 har været et travlt år og timeforbruget er steget i takt med antallet af kurser. Flere opgaver til sekretariatet giver højere timeforbrug og Lene skal lave forslag til løsning af det øgede arbejdspres.

8. Kommende bestyrelsesmøder inkl. udvidet bestyrelsesmøde
Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 21.02. kl. 08.30, udvidet bestyrelsesmøde afholdes d. 12. - 13.05.

9. Evt.
Af øvrige dage til bestyrelsesmøder foreslås d. 11.04.                                                   [til top]


Bestyrelsesmøde d. 21.02.2007

Til stede: Kirsten, Tom, Mette, Berit, Villy
Referent: Lene

1. Referat fra sidste bestyrelsesmøde
Referatet godkendt.

2. Meddelelser

a) Ole Lauridsen vil meget gerne være underviser for bestyrelsen ved et udvidet møde over 3 dage, hvilket giver mulighed for at gå i dybden omkring Learning Styles. Formanden aftaler detaljerne med Ole Lauridsen.

b) Beslutningen vedrørende ubesatte kursuspladser har vist sig at være mere kompliceret end antaget. Emnet tages op på det udvidede bestyrelsesmøde i maj.

c) Kirsten har talt med AZ vedr. katalog og følger op på sagen. Kan LUF have en lille reklame i lægedagbogen og hvad vil det koste? Lene undersøger emnet.

3. Status vedr. kurser

a) "Kræft og den praktiserende læge" er gået godt. Rejsen til La Gomera er lang, hvorfor det ikke er så attraktivt og andet rejsemål skal findes.

b) Det ser generelt fornuftigt ud med tilmeldingerne, bortset fra 'Rørt, ramt og rystet', som er aflyst pga. manglende tilslutning.

c) Der er idé til to nye kurser som der arbejdes videre på.

4. Hjemmesiden
Fungerer fint.

5. Kursuskatalog
Næste katalogs lay-out ønskes med punkter.

6. Økonomi
Årsregnskabet for 2006 viser at administrationsomkostninger fortsat ligger på ca. 10%.

7. Sekretariatet
Ny pc installeret og kører fint, HP all-in-one maskine fungerer nu efter hensigten.

8. Kommende bestyrelsesmøder inkl. udvidet bestyrelsesmøde
Næste bestyrelsesmøde er d. 11.04.
Udvidet bestyrelsesmøde holdes i maj.
Generalforsamling fastsættes til onsdag d. 05.06.2007.

9. Evt.
Mulighed for EU sygesikringskort for vandrende arbejdstagere skal undersøges.            [til top]


Bestyrelsesmøde d. 05.06.2007

Til stede: Villy, Per, Tom, Kirsten, Mette, Berit.
Referent: Lene

1. Konstituering af bestyrelsen
Formand: Villy Meineche Schmidt
Næstformand: Berit Lavik
Kasserer: Tom Simonsen
Sekretær: Kirsten Lawaetz
Medlemmer: Mette Wanning
Per Høeg

2. Referat fra sidste bestyrelsesmøde
Referatet godkendt.

3. Meddelelser

a) Forholdene omkring det blå sygesikringsbevis og E 101 er undersøgt og det besluttes at informere herom på hjemmesiden og fortsætte med at tegne sygeforsikring for de, som ikke aktivt fravælger dette.

b) Annoncering i lægedagbogen diskuteres.

c) Kirsten og Berit har haft møde med et rejsebureau og informerer herom. Kirsten kontakter bureauet for at få aftale endelig i stand og få belyst hvad bureauets avance vil være, hvorvidt LUF faktureres i de evt. tilfælde, hvor kursus må aflyses, samt hvilke generelle tidsfrister bureauet arbejder med.

4. Status vedr. kurser

Rejsecenter Norge har besvaret LUF's klage som de ikke har tænkt sig at reagere på.

a) "Hvad vil du med din praksis?" er gået rigtig godt og har fået gode evalueringer. Underviser var i top. Et kursus alle unge / nynedsatte læger burde deltage i. Kurset gentages.

"Gyn / obs - nye tider for rådgivning og behandling" gik godt og fik gode anmeldelser. Gentages i 2008.

"Bevægelse i livet - livet i bevægelse" var atter en succes og rigtig godt evalueret. Ny anmeldelse ønskes til hjemmesiden. Kurset gentages.

"Meditation for praktiserende læger" var en succes. Underviserne var velforberedte og alt kørte på skinner. Kurset gentages samme sted, tidspunkt ikke fastlagt.

"De fysiske grænser for dig og din medicinske patient" er gået godt og har fået gode
evalueringer. Kurset gentages i uge 23, 2008 på Korsika.

"Kognitiv behandling ved angst" gik godt og blev godt evalueret.

b) Tilmeldingerne p.t. ser fornuftige ud.

c) Undervisningsdagene med Ole Lauridsen sættes i bero p.t. men forsøges arrangeret til foråret.

Et nyt kursus planlægges afholdt d. 21. - 26.08.08 i Schweiz.
Et andet nyt kursus er ved at være klar til annoncering.
Et tredje kursus søges gjort klart til at kunne komme med i næste katalog.

Deadline for indlevering af katalogannonce til Lene: 08.06.07.

5. Hjemmesiden
Afholdte kurser skal forblive på hjemmesiden og der skal laves en ny spalte hvor det fremgår at kurset er afholdt.

6. Kursuskatalog
Lene efterspørger informationer sv.t. tidligere udsendt mail til bestyrelsen. Ellers intet udover det tidligere nævnte.

7. Økonomi
Regnskabet gennemgået på Generalforsamling. Forårets regnskabsresultater foreligger ikke endeligt.

8. Sekretariatet
a) Efter ny maskine og ny Office pakke fungerer Adobe 5.0 ikke og nyeste version
indkøbes.
b) Datasikkerhed. Lene har ekstern back-up og ægtefælle er informeret om hvem der skal
kontaktes m.m., hvis der skulle ske noget.

9. Kommende bestyrelsesmøder
Næste halvårs bestyrelsesmøder planlægges til:
Onsdag d. 22.08.07
Onsdag d. 03.10.07
Onsdag d. 05.12.07

10. Evt.                                                                                                                    [til top]
Intet


Bestyrelsesmøde d. 29.08.2007

Til stede: Kirsten, Mette, Per, Berit, Tom, Villy
Referent: Lene

1. Referat fra sidste bestyrelsesmøde
Referatet godkendt.

2. Meddelelser

a) Annoncerne i Lægedagbogen kommer til at være på bagsiden af maj og bagsiden af november.
Er det mulighed for igen at annoncere igen på laeger.dk - dette undersøges.

3. Status vedr. kurser

a) Der er godt gang i tilmeldingerne og mange nye kursister kommer til.

b) Flere nye kurser er under opbygning.

c) Per er observatør på "Manden" og på "Praksisledelse".

4. Hjemmesiden
Der har været udfald og i weekenden d. 18.-19. ds. af større betydning. Kun én enkelt mail er forsvundet. LUF er nu lagt over på bedre server.
Webmaster holder ferie d. 02. - 23.09.

5. Kursuskatalog
Stor begejstring for kursuskataloget. Det foreslås, at kataloget lægges på hjemmesiden, så de der måtte ønske det kan downloade det.

6. Økonomi
Overskuddet holdes på et fornuftigt niveau. Regnskabet som helhed ser godt ud.
Et enkelt kursus har givet underskud.
På udviklingskontoen står 300.000.

7. Sekretariatet
a) Det er ikke muligt at etablere spejlserver pga. regler i ægtefælles job. Bullguard er en
mulighed for ekstern back-up og det testes privat og skal undersøges nærmere. Alternativt foreslås back-up på USB nøgle som deponeres uden for arbejdsadressen.

b) Fremover er telefoni ikke firmabetalt og LUF betaler herfor.

8. Kommende bestyrelsesmøder inkl. udvidet bestyrelsesmøde
Næste møder er fastlagt til d. 03.10. kl. 09.00 og d. 05.12.
Udvidet bestyrelsesmøde fastsættes til d. 29.05. (ankomst aften) til 30.05. / 01.06.

9. Evt.
Der er enighed om at en opfølgning med Ole Lauritsen er uaktuel, da der er gået for lang tid siden første gang.

Tom arrangerer pædagogisk dag / kursus for kursusledere.

Forslag om nyhedsbrev til kursusledere fra bestyrelsen.
Dette skal på som punkt på fremtidige dagsordener.                                                     [til top]


Bestyrelsesmøde d. 03.10.2007

Til stede: Kirsten, Tom, Villy, Mette, Per, Berit,
Referent: Lene

1. Referat fra sidste bestyrelsesmøde
Referatet godkendt.

2. Meddelelser

a) Ekstern back-up undersøges nærmere.

b) Der arbejdes videre på pædagogisk dag.

c) Ny pc med DVD drev og højtalere er indkøbt.

3. Status vedr. kurser

a) Det gode liv er gået godt. Forskellige værelsestyper uhensigtsmæssigt. LUF har ingen indflydelse herpå, men vil fremover søge at få dette.

b) Bulk-mail ud om ændrede deadlines på Familien og Grønlandsmedicin.

c) LUF er blevet tilbudt et par nye kurser, som dog ikke kan rummes i LUF's regi.
Der arbejdes videre med fire nye kurser.

4. Hjemmesiden
OK

5. Kursuskatalog
AZ får annonce i næste katalog.

6. Økonomi
Intet nyt siden sidst.

7. Sekretariatet
Har haft problemer med Outlook express og er gået over til at bruge Outlook. HP all-in-one maskinen er ved at være udskiftningsklar. Ferie i uge 42.

8. Nyhedsbrev til kursusledere
Tom laver nyhedsbrev når informationer vedr. pædagogisk dag er klar.

9. Kommende bestyrelsesmøder inkl. udvidet bestyrelsesmøde Evt.
Næste møder er fastlagt til d. 05.12., 06.02.08, og 26..03.08.

10. Evt.
Profilering af LUF, forslag diskuteres.                                                                         [til top]


Bestyrelsesmøde d. 05.12.2007

Til stede: Berit, Per, Kirsten, Mette, Tom, Villy.
Referent: Lene

1. Referat fra sidste bestyrelsesmøde
Referatet godkendt.

2. Meddelelser

a) A-data tilbyder ftp-back-up som kan dække behovet og sikkerheden hos A-data er god.

b) Der er p.t. 13 tilmeldte til den pædagogiske dag.

3. Status vedr. kurser

a) Almen psykiatri; evalueret som et godt kursus med gode undervisere.

Tab og traumer; rigtig godt evalueret og stor tilfredshed med underviserne.
Kurset gentages.

Stress; rigtig godt evalueret. Gentages, og dette er annonceret på hjemmesiden.

Angst; godt evalueret. Gentages, og dette er annonceret på hjemmesiden.

Manden; som nyt kursus er det godt evalueret og der arbejdes med at få topevaluering af næste kursus.

b) Hvem snyder du; tilmeldingsfrist søges rykket til 14.01.08.

Hvad vil du med din praksis?; kurset gennemføres.

Grønland; enkelte ledige pladser men tilmeldingsfristen kan rykkes yderligere ud i fremtiden og det besluttes at afholde kurset.

Familien; gennemføres med ændret pris.

Annonce til to nye kurser er på vej.

4. Hjemmesiden
Fremover vil powerpoint filer der lægges på hjemmesiden blive lagt ud i sort/hvid.

5. Kursuskatalog
Det kommende katalog kan blive med flap-side. Der mangler at blive indleveret informationer til flere kurser. De skal senest være modtaget fredag i denne uge.

6. Økonomi
Ser fornuftigt ud.

7. Sekretariatet
Foreslår omrokering af dagsordenens punkter.
Juleferie annonceres på hjemmesiden og der sættes autosvar på mail.

8. Nyhedsbrev til kursusledere
Villy laver nyhedsbrev og Lenes huskeseddel til indhentning af tilbud fra rejsebureau vedlægges.

9. Kommende bestyrelsesmøder
D. 06.02.08 kl. 9.00
D. 26.03.08 kl. 9.00.

10. Evt.
Der skal undersøges yderligere mht. Nordisk konvention.                                              [til top]