Kursusoversigt
Anmeldelser
Om LUF
Medlemskab
Kontakt
Betingelser
Forside

Bestyrelsesmøder 2005

23.02.2005

 Andre år

2001 2009 2016
08.05.2005    2002    2010 2017
26.08.2005   2003  2011 2018
09.11.2005   2004  2012  
    2006 2013  
    2007  2014  
    2008    2015  

Bestyrelsesmøde d. 23.02.05

Til stede: Villy, Mette, Tom, Berit, Kirsten og Lene
Referent: Lene

1. Referat fra sidste bestyrelsesmøde
Referatet er godkendt.

2. Meddelelser
Hans Henriksen går på pension. LUF har sendt en takkegave for mange års godt samarbejde.

3. Kurserne
Hovedparten af kurserne har en fin tilmelding, dog går det langsomt for et par. Da der er mange på venteliste til "Hvem snyder du? - dig selv eller sygesikringen?" arbejdes der på reprise i efteråret.
"Tab og traumer 2" planlægges til afholdelse på Azorerne.
"Arktisk idrætsmedicin og de lægelige udfordringer i Grønland" er godkendt til CME point.

Der er idé til tre nye kurser, som der arbejdes videre med.

"Tropemedicin" har fået top anmeldelser fra kursisterne. "Kræft og den praktiserende læge" var igen en stor succes.

4. Hjemmesiden
Det er gået godt med at lægge kursusmateriale på nettet og det gøres fremover så kursisterne kan hente materiale forinden kursus, hvor de så skal bekræfte overfor Lene, at de har hentet materialerne. Ligeledes lægges materiale på nettet efter kursus.

5. Økonomi
Det foreløbige resultat for 2004 viser et beskedent overskud. De samlede administrationsomkostninger andrager 10% af foreningens omsætning.

6. Sekretariatet
Lene holder ferie d. 16.03. til 23.03. og i uge 26 og 27, hvor der vil blive arrangeret autosvar på mail'en og det annonceres på hjemmesiden.

7. Næste bestyrelsesmøder
Næste bestyrelsesmøde bliver d. 08.05.05 efter generalforsamling, som afholdes samme dag kl. 10 på foreningens hjemadresse.

8. Eventuelt
Det diskuteres at afholde en pædagogisk dag for kursusledere og Mette arbejder videre med idéen. Dagen planlægges til torsdag d. 25.08.
                                                                                                                   [til top]


Bestyrelsesmøde d. 08.05.05

Til stede: Berit, Tom, Villy, Mette, Kirsten og Lene
Referent: Lene

1. Bestyrelsen konstitueres uden ændringer.

2. Referat fra sidste bestyrelsesmøde
Referatet er godkendt.

3. Meddelelser

Der er planlagt 5 annoncer i Practicus.

4. Kurserne
a) Familiekurset forløb udmærket, fik gode anmeldelser. Planlægges gentaget i uge 46 på en varm destination (La Gomera) som ugekursus.
Kurset "Hvem snyder du? - dig selv eller sygesikringen?" gik som vanligt godt.
Psyke-soma er også godt evalueret.

b) Et enkelt kursus går det lidt trægt med.
Efter 2006 vil der blive nogle ændringer vedrørende Tab og traume kurserne, da Nini Leick begynder på sit otium i 2007. Pædagogisk dag er fastlagt til d. 25.08. med Henrik Rander. Sted ikke fastlagt.
Et nyt kursus planlægges til efteråret 2006.

5. Hjemmesiden
Fungerer godt, webmaster er hurtig til at lave opdateringerne.

6. Kursuskataloget og lægedagbogen
Kataloget laves under alle omstændigheder, selv hvis Astra takker nej til at annoncere.
Berit tager kontakt til anden mulig annoncør.
Kurserne annonceres i Lægedagbogen.

7. Økonomi
Intet som ikke er blevet berørt under generalforsamlingen.

8. Sekretariatet
Intet nyt.

9. Næste bestyrelsesmøder
Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 27.08.

10. Eventuelt
Intet.                                                                                                             [til top]


Bestyrelsesmøde d. 26.08.05

Til stede: Kirsten, Berit, Tom, Villy, Mette og Lene
Referent: Lene

1. Referat fra sidste bestyrelsesmøde
Referatet er godkendt.

2. Kurserne
Gynækologi er fuldtegnet.
Det gode liv - ikke fuldtegnet men gennemføres
Hvem snyder du? - dig selv eller sygesikringen?, Almen psykiatri, Tropemedicin, alle fuldtegnede.
Tab og traumer 2 er næsten fuldtegnet
Enkelte kurser får få tilmeldinger.
Det nye idrætsmedicinske kursus modtager pænt med tilmeldinger.

3. Hjemmesiden
Der har været problemer med serveren og den flyttes og senere vil hjemmesiden m.v. ligge hos en anden udbyder.

4. Økonomi
Økonomien som helhed ser fornuftig ud.

5. Sekretariatet
Foreningens medlemmer benytter sig ikke af LUF's telefonsvarer / mobiltelefon, hvorfor det vedtages at nedlægge telefonen.

6. Generel drøftelse af foreningen
Villy kommer med oplæg til diskussion af LUF's fremtid, hvilke slags kurser, åbne op for nye, og udvidelse af bestyrelsen med yngre kræfter.
Emnerne diskuteres og der er enighed om at tage kontakt til yngre kollegaer mhp. indtræden i bestyrelsen.

7. Kataloget
Stor tilfredshed med det nye katalog. Indlæg til det næste katalog skal være klar medio november og arbejdet påbegyndes nu.

8. Næste bestyrelsesmøder
Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag d. 09.11. kl. 9.00.                            [til top]Bestyrelsesmøde d. 09.11.05

Til stede: Lisbeth Vinzents, Berit, Villy, Tom, Mette, Kirsten og Lene
Referent: Lene

Besøg af Lisbeth Vinzents, DIMS.
Der er nogen sammenfald mellem DIMS' og LUF's kurser, hvorfor det diskuteres at have en fælles platform en gang i fremtiden.

1. Referat fra sidste bestyrelsesmøde
Referatet er godkendt.

2. Meddelelser
Der er planlagt møde med yngre kræfter i januar 2006 og invitation er udsendt til de interesserede.

3. Kurserne
Kurserne "Gyn/Obs - nye tider for rådgivning og behandling" er afholdt og fik gode evalueringer. Kursusstedet var udmærket. Kurset planlægges gentaget i foråret 2007.
"Det gode liv" gik godt og fik gode evalueringer. Grundet små lokaler ønskes kurset næste gang afholdt på Sicilien.
"Hvem snyder du? - dig selv eller sygesikringen?" gik som vanligt godt.

"Arktisk idrætsmedicin og de lægelige udfordringer i Grønland" afholdes uden Berit som forventes at nedkomme i den periode kurset afholdes. Kursusprisen kan ikke holdes på det annoncerede.
"Tropemedicin". Der er kommet ekstraregninger i flere ombæringer, hvilket ingen er tilfredse med og muligheden for anden rejsearrangør skal undersøges.
Tilmeldingerne gennemgås og der er med få undtagelser rigtig god tilstrømning til kurserne.

4. Hjemmesiden
Fortsat tilfredshed og fungerer godt.

5. Kursuskataloget
Villy kontakter Astra vedr. det kommende katalog.
Materialet til kataloget skal være Lene i hænde ultimo november.

6. Økonomi
Ser god ud. Kr. 22.000 i overskud i forhold til budgetterne. Kr. 151.000 som samlet resultat på nuværende tidspunkt.

7. Sekretariatet
Der er generelt rigeligt at lave og det er presset lige nu, da der er tre kurser der står for at skulle afvikles i de kommende uger. Et par undervisere ved "Det gode liv" mangler fortsat at indsende undervisningsmateriale så det kan komme på hjemmesiden til kursisternes brug.
Når hjemmesiden er opdateret sv.t. det kommende katalog sendes bulk mail ud til medlemmerne.

8. Eventuelt
Der diskuteres annoncering i Practicus og man enes om at gå over til en halvårlig annoncering med helside, så annoncerne er i Practicus kort tid før LUF's katalog udkommer.