Kursusoversigt
Anmeldelser
Om LUF
Medlemskab
Kontakt
Betingelser
Forside

Bestyrelsesmøder 2004

15.01.2004

Andre år

2001 2009 2016
31.04.2004    2002    2010 2017
11.05.2004     2003 2011 2018
16.06.2004   2005  2012  
06.09.2004   2006     2013  
20.10.2004     2007  2014  
24.11.2004   2008 2015  

Bestyrelsesmøde 15.01.2004

Bestyrelsesmøde i LUF den 15.januar 2004

Tilstede: Villy, Tom, Aase, Mette

1. Referater fra sidste bestyrelsesmøde
referater godkendt

2. Meddelelser:
Foreningen skal ikke udrede skat. Bestyrelsen har investeret i AV-udstyr.

3. Status vedrørende kurser
Endelige aftaler er på plads vedrørende følgende kurser: Liv og bevægelse, intern medicin, snyd, psykiatri, gynækologi og familie-terapi
.
4. Status vedrørende hjemmesiden
opdateringsmateriale er fremsendt til web-master

5. Status vedrørende katalog
Katalog udsendes medio marts.

6. Status vedrørende økonomi.
Efter investeringer i AV-udstyr har år 2002 givet et overskud på ca. 100.000. Omsætningen har været 3.5 mil kroner. 2003 ender tilsyneladende med et tilsvarende overskud. Bestyrelsen enedes om at en "buffer" på ca. 200.000 ville være passende, men eventuelt overskud herudover skal anvendes til at nedsætte kursuspriserne i efterfølgende år.

7. Status vedrørende sekretariatet.
Sekretær Lene anmodes om at overtage alle funktioner, som indtil nu har været varetaget af bestyrelsen.

8. Bestyrelsens arbejde frem til Generalforsamling.
Planer for de næste måneders arbejde blev drøftet, herunder relationen til PLO og DSAM.

9. Dato for næste bestyrelsesmøde og Generalforsamling.
Bestyrelsesmøde 31/3 09-11.30 hos Tom.
GF den 11/5 klokken 17.

10. Eventuelt.
Intet.

[ til top ]


Bestyrelsesmøde 31.04.2004

Til stede: Tom, Mette, Kirsten, Villy og Lene

Referent: Lene

1. Referat fra sidste bestyrelsesmøde
Referatet godkendes.

2. Status vedr. kurser
Oversigt over tilmeldinger er fremsendt og der tilføjes en kolonne med tilmeldingsfristen. Alt i alt en rimelig god tilmeldingsgrad.
Alternativt kursussted på La Gomera er i gang med at blive undersøgt.

3. Hjemmesiden
Fungerer tilfredsstillende, trods småting der driller i ny og næ.

4. Kursuskatalog
Næste katalog planlægges til august.

5. Økonomi
Budgetskabelonen revideres og opstillingen af regnskabet arrangeres, så det er nemmere at sammenligne budget og regnskab. Økonomien er fortsat god.

6. Sekretariatet
Lene synes tingene går tilfredsstillende.

7. Bestyrelsens arbejde frem til generalforsamlingen
Planer for den kommende tid blev diskuteret.

8. Generalforsamlingen
Afholdes d. 11.05. kl. 17.00 hos formanden.

9. Evt.
Forsikringsforhold ifm. rejser blev diskuteret og fremover vil rejse og ophold blive forsikret hos rejsearrangør. Kursusafgift forsikres hos Gouda.

Næste bestyrelsesmøde d. 11.05.04 ifm. generalforsamlingen.

[ til top ]


Bestyrelsesmøde 11.05.2004

Til stede: Villy, Tom, Berit, Mette, Kirsten, Lene

Referent: Lene

1. Konstituering

Bestyrelsen konstitueres med:
Formand: Villy Meineche Schmidt
Næstformand: Tom Simonsen
Kasserer: Mette Wanning
Faglig sekretær: Kirsten Lawaetz
Medlem: Berit Lavik

2. Næste bestyrelsesmøder
bliver afholdt d. 16.06. og d. 25.08.

3. Hastesager:
Der er nu kort tid til tilmeldingsfristen for Tropemedicin og Det gode liv.
Muligheder for synliggørelse af kurserne blev diskuteret og iværksættes.

4. Evt.
Et kursus i Danmark til primo 2005 er under opbygning og et forslag til et andet kursus er blevet skitseret.

[ til top ]


Bestyrelsesmøde d. 16.06.2004

Til stede: Villy, Tom, Kirsten, Berit, Mette, Lene

Referent: Lene

1. Referat fra sidste bestyrelsesmøde og GF
Referatet af bestyrelsesmødet godkendes.

2. Status vedr. kurser.
Tilmeldingerne er fornuftige, men det har været nødvendigt at aflyse Almen psykiatri, grundet manglende tilslutning.
Familiekurset er næsten helt klart til annoncering.

3. Hjemmesiden.
Fungerer uden problemer. Der skal noteres, hvornår sekretariatet holder lukket i sommeren. En enkelt kursusanmeldelse er ikke kommet på hjemmesiden endnu, men det indhentes.

4. Kursuskataloget.
Næste kursuskatalog planlægges til udsendelse primo august.

5. Økonomi, budget for 2004.
Administrationsomkostningerne er steget, da mange af bestyrelsesmedlemmernes uhonorerede opgaver er lagt over i sekretariatet, så det er nødvendigt at afsætte lidt mere til administration.

6. Sekretariatet.
Fungerer godt og både bestyrelsen og Lene er meget tilfredse med samarbejdet.

7. Nye bestyrelsesmøder.
Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 06.09.

8. Eventuelt
Intet.

[ til top ]


Bestyrelsesmøde 06.09.2004

Til stede: Tom, Mette, Berit, Kirsten, Villy og Lene

Referent: Lene

1. Referat fra sidste bestyrelsesmøde
Referatet godkendt.

2. Kurserne
Generelt en fornuftig tilmelding til kurserne, dog er der et par enkelte hvor det kniber, videre aktion tages for disse kurser.
Det vedtages det at der laves en tilføjelse i "Betingelser for kursustilmelding": LUF's rejsepris er eksklusiv rejseudgifter til / fra den lufthavn hvorfra fællesrejsen foregår.

4. Hjemmesiden
Der ønskes andre farver på hjemmesiden og en lidt større tekst. Selve sidens udformning ønskes bibeholdt. Historikken ønskes fjernet.
Gebyr for afbestilling af kursusdeltagelse sættes op med kr. 100 til kr. 600.

5. Kursuskatalog
Der er tilfredshed med det nye katalog.

6. Økonomi
Interne arbejdsgangene besluttes.

Det besluttes at hæve ekspeditionsgebyret ifm. kursusafbestilling fra kr. 500 til kr. 600 .

7. Sekretariatet
Intet at bemærke.

8. Nye kurser og kursussteder
Berit arbejder videre med oprettelsen af et nyt kursus.
Der ses nærmere på en henvendelse fra en hotelkæde.

9. Næste bestyrelsesmøder
Næste møde afholdes d. 20.10.2004.                                                                          [ til top ]


Bestyrelsesmøde 20.10.2004

Til stede: Berit, Tom, Mette, Villy, Kirsten og Lene
Referent: Lene

1. Referat fra sidste bestyrelsesmøde
Referatet godkendt.

2. Meddelelser
Processen til det næste katalog er påbegyndt.

3. Kurserne
Både Cancerkurset og Familiekurset gennemføres.

Berit præsenterer oplægget til det nye kursus og informerer om de gode tilbud hun har fået Kurset planlægges til år 2006. Det vedtages, at kurset ikke skal rumme ledsagere.
For at kunne gå videre med planlægningen af kurset mangler der et budget, hvilket bliver lavet hurtigst muligt.

Deltagere på det aflyste Tab og traumer 2 kursus har forespurgt til gennemførelse af et kursus med færre deltagere, men dette er ikke muligt.

4. Hjemmesiden
Webmaster, Tine, har lavet et udkast til nyt design af hjemmesiden og alle har set det og billiger det.

6. Økonomi
Mette har undersøgt mulighederne for kompensation ifm. deltagelse i bestyrelsesmøder, og det er muligt at få udbetaling for vikardækning. Bestyrelsen vedtog at afholde bestyrelsesmøder i dagtid og kompensere med ½ dags vikartakst.

Mette har revideret budgetskabelonen og denne gennemgås og der er enighed om at arbejde videre med denne skabelon og såfremt der undervejs findes forslag til forbedringer vil disse blive taget op.

7. Sekretariatet
Lene bemærker, at der ved et kursus, har været afleveret materiale til kopiering lige sent. Kursusmanualen skal revideres på nogle punkter.

Næste katalog skal udkomme primo januar og det forventes, at materialet skal være Lene i hænde ca. 1 måned forinden.

8. Næste bestyrelsesmøder
Næste møde afholdes d. 24.11.                                                                          [ til top ]


Bestyrelsesmøde 24.11.2004

Til stede: Berit, Tom, Mette, Villy, Kirsten og Lene
Referent: Lene

1. Referat fra sidste bestyrelsesmøde
Referatet godkendt.

2. Meddelelser
Tab og traume kurset er gået godt og deltagerne var yngre end ved de tidligere kurser.

3. Katalog 2005
Det nye katalog er så småt ved at blive lavet og er hos lægerne 07. - 08.01.05.
Endnu et nyt kursus er under opbygning. Der arbejdes på, at det kan komme med i kataloget.

4. Kurserne
Der er generelt en god tilslutning til kurserne. Berit er ved at lægge sidste hånd på sit kursus.
Det gode liv planlægges gentaget med få ændringer. Louise Vig har uopfordret skrevet en omtale af kurset i "Kalk".

5. Hjemmesiden
Designet af den nye hjemmeside er i fuld gang og en elektronisk tilmeldingsblanket finpudses.

6. Kursusmanual
En ny udgave af kursusmanualen vil blive udsendt til kursuslederne ultimo november / primo december.

7. Økonomi
Efterhånden som foreningen vokser ønskes et mere differentieret regnskab.
Regnskaberne for årets afholdte kurser gennemgås og der har i år været en omsætning på
kr. 2.500.000.
Muligheden for at have kursusmateriale m.v. liggende på nettet, hvor kursisterne kan hente materiale, vil blive undersøgt.

8. Sekretariatet
Intet at bemærke.

9. Næste bestyrelsesmøder
Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 23.02.05.