Kursusoversigt
Anmeldelser
Om LUF
Medlemskab
Kontakt
Betingelser
Forside

Bestyrelsesmøder 2003

08.01.2003 

  Andre år

2001   2009  2016
25.02.2003   2002  2010 2017
20.08.2003     2004   2011 2018
10.10.2003    2005 2012  
    2006 2013  
    2007 2014  
    2008 2015  

Referat af Bestyrelsesmøde 8.1.2003

 1. Referater
  fra sidste møde godkendt uden bemærkninger

 2. Pædagogisk dag
  Der blev fastlagt program for afholdelse af pædagogisk dag for alle kursusledere tilknyttet LUF . Dato : 26.8.2002.
  Der udbetales kompensation for tabt arbejdsfortjeneste til deltagerne.

 3. Kursuskatalog
  ligger klar til udsendelse efter at der har været nogle komplikationer med trykningen. Det må påregnes at der også fremover skal forsøges skaffet annoncefinansiering. Bestyrelsen vil undersøge om der er mulighed for en billigere porto ved kommende udsendelser.

 4. Status vedrørende kurser
  Der er gennemgående gode tilmeldinger til de hidtil annoncerede kurser
  Et af udlandskurserne har været besværligt og meget tidskrævende at arrangere, idet det foregik udenom rejsebureau. Vi vil fremover fortrinsvis benytte pakkerejser.
  Et af kurserne i 2002 er gennemført med underskud.

 5. Kursusanmeldelser til hjemmesiden
  Der foreliger nye kursusanmeldelser til hjemmesiden

 6. Status vedrørende annoncering etc.
  Forårets kursuskatalog er klar til udsendelse. Der er truffet aftale om annoncering i Practicus. Herudover diskuterede bestyrelsen mulighed for annoncering af kurserne andre steder.

 7. Medlemmer
  Luf har aktuelt 285 medlemmer

 8. Status vedrørende økonomi
  Udkast til årsregnskab blev fremlagtog fremsendes herefter til revisor.
  Det endelige regnskab lægges på hjemmesiden

 9. Drift/Sekretariat
  Bestyrelsen diskuterede den fremtidige sekretariatsdrift og besluttede at udfærdige nøjagtig beskrivelse af arbejdsgange.

 10. Næste bestyrelsesmøder
  3.2. - 25.2. - 12.3

[ til top ]


Referat af Bestyrelsesmøde 25.02.2003

1. Referat godkendt med enkelte rettelser

Den pædagogiske dag for kursusledere fastsat til d. 26.8.03

Kommende katalog bliver på 8 sider, økonomien dækkes af annoncering.

Generalforsamling fastsættes til 24.5.03 kl. 10 hos formand Villy Meinecke Schmidt

Annonceringsrække er aftalt med Practicus.

2. Status vedrørende planlagte/gennemførte kurser

Tab og traumer 2 gennemføres.

"Hvem snyder du .." 2004 har mange tilmeldinger. Brev fra Jørgen Lassen , formand for PLO, er ikke imødekommende overfor LUF, idet PLObestyrelsen ikke vil tillade sine bestyrelsesmedlemmer og sekretariatsmedarbejdere underviser på dette kursus. Tom Simonsen finder alternative løsninger. Det annoncerede kursustidspunkt rettes til uge 12, 2004

Tropemedicin. Der er nu 11 tilmeldte (planlagt 18). Flyreservation er besværlig, da der skal opgives navne ved reservation og ikke som tidl. blot en gruppereservation

Øvrige kurser. Ingen aktuelle kommentarer

Evaluering. Skriftlig evaluering fra kursusdeltagere anvendes internt til justering/ombrydning af kommende kurser. Kursuslederneanmodes om at finde en deltager, der vil anmelde kurset til LUF's hjemmeside og evt. andre steder. Aktuelt anmeldes cancerkurset i Practicus.

3. Næste bestyrelsesmøder

12.3, 23.4. Generalforsamling 24.5. kl. 10 på Christiansholmsvej 5, Klampenborg.

[ til top ]


Referat af Bestyrelsesmøde 20.08.2003

Tilstede: alle bestyrelsesmedlemmer

Referent : Kirsten Lawaetz

Meddelelser:
Der afvikles pædagogisk dag for kursusledere d.23.8.03 på Kolle-Kolle fra 09.00- 16.30.
Referat fra generalforsamlingen mangler enkelte regnskabsmæssige detaljer fra revisor før det offentliggøres.
Økonomi vedr. katalog fremlægges.
Status vedr. kurser:
Tilmeldinger til opslåede kurser gennemgås og evt. fremtidige kursustilbud diskuteres.

Status vedr. annoncering
Der har været problemer med hjemmesiden primo august, da kataloget udkom. Der vil blive sendt mail herom, så vi kan sikre at tilmeldte er blevet registreret.
Fremtidig annoncering diskuteres og besluttes.

Status vedr. økonomi:
LUFs økonomi gennemgås og fremtidige projekter diskuteres.

Næste bestyrelsesmøde 1.10.03

[ til top ]


Referat af Bestyrelsesmøde 10.10.2003

Referent: Mette Wanning

1. Referat fra sidste bestyrelsesmøde godkendt

2. Meddelelser

Kursuskatalog
Nyt katalog udsendes i januar.

CEMTV (Center for evaluering af medicinsk teknologivurdering)
Har forespurgt om LUFs kendskab til om der foreligger systematisk undervisning i Cancer. Formanden har oplyst hvad LUF tilbyder og henviser i.ø. til Lægeforeningen og amterne

3. Kurser

Det gode Liv 2003: kurset gik godt og det er besluttet at gentage til næste år og der er allerede en del tilmeldte til 2004. Kurset udbygges fortsat, formentlig med mere vægt på den filosofiske tilgang til "det gode liv"

Smerte: kurset gennemføres som planlagt i november skønt det ikke er fuldtegnet.

Cancer 2004: gennemføres som planlagt. Der er stadig enkelte ledige pladser.

Nye kurser: vi har 3 nye kurser under udarbejdelse, til afholdelse i 2005.

4. Kursussteder

Formanden har haft kontakt med Dansk Folkeferie, som har talrige destinationer, hvoraf mange også har kursusfaciliteter og kan iø skræddersy opgaverne.

DF kan anvise kursussteder i mange storbyer og tillige på destinationer, som også anvendes til ferier, som for eksempel Malta og Tenerife. Bestyrelsens medlemmer checker hoteller og faciliteter de steder hvor de kommer i anden anledning i løbet af efteråret.

5. Kursusmanual

Kommentarer fra deltagerne på den pædagogiske dag er indarbejdet i Kursusmanualen, som udsendes til nuværende og kommende kursusledere

6. næste møde

aftalt til 10.12

[ til top ]