Kursusoversigt
Anmeldelser
Om LUF
Medlemskab
Kontakt
Betingelser
Forside

Bestyrelsesmøder 2002

17.01.2002  

Andre år

2001  2009 2016
24.01.2002     2003  2010 2017
21.04.2002   2004 2011 2018
27.08.2002   2005  2012  
30.10.2002    2006 2013  
20.11.2002         2007   2014  
    2008 2015  

Referat af Bestyrelsesmøde 17.januar 2002.

Til stede: Aase, Kirsten, Mette, Tom og Villy
Referent: Villy

Referater fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt.

Kurserne "Hvem snyder du" og "Psyke og Soma" gennemføres efter planen.

 1. Der er venteliste til sidstnævnte kursus.

 2. Siden udelukkelse fra annoncering i lægeforeningens kursuskatalog har bestyrelsen diskuteret andre former for henvendelser til praktiserende læger. En annonce har været distribueret med Infomed.

 3. Det er imidlertid nu lykkedes at finde økonomisk støtte til udgivelse af foreningens eget kursuskatalog, idet vi på lige fod med lægeforeningens kursuskatalog har "solgt annonceplads".

 4. Bestyrelsen besluttede – som følge af de mange misforståelser der synes at være om foreningens mål og midler – at lægge alle relevante korrespondancer i forbindelse med foreningens etablering og første levetid ud på hjemmesiden.

 5. Foreningens ordinære generalforsamling blev fastsat til 21.4.2002 klokken 11.00

 6. Bestyrelsen besluttede udsendelse af mails til relevante målgrupper.

 7. Bestyrelsen drøftede mulighed for at etablere sekretærmæssig assistance.

 8. Næste bestyrelsesmøde blev fastsat til 24.01.02.

[ til top ]


Referat af Bestyrelsesmøde 24.januar 2002.

Til stede: Aase, Kirsten, Mette, Tom og Villy
Referent: Villy

 1. Referater fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt.

 2. Kurser for det kommende år blev diskuteret og fastlagt.

 3. Bestyrelsen besluttede at udsende mail til alle praktiserende læger om fremtidige kurser, mail til foreningens medlemmer om den kommende generalforsamling og mail til tidligere deltagere i Smertekurser og Tab & Traume kurser mhp på udvikling af kursuskonceptet.

 4. Nye kursus tilbud blev diskuteret.

 5. Lay-out for det kommende kursuskatalog blev gennemgået og opgaverne fordelt.

 6. Opdateringen af hjemmesiden blev diskuteret. Der var udbredt tilfredshed, kun få ændringer blev vedtaget.

 7. Forholdene vedrørende vedligeholdelse af kartoteker blev diskuteret.

 8. Næste bestyrelsesmøde blev fastsat til 13.03.02.

[ til top ]


Referat af bestyrelsesmøde d. 21. april 2002

 1. Referat fra sidste bestyrelsesmøde godkendtes

 2. Meddelelser. Det nye kursuskatalog gav mange tilmeldinger til kurser

 3. Status vedrørende kurser. Der er mange nye kurser i støbeskeen.

 4. Status vedr. hjemmesiden: Der er problemer med underpostkasser, idet æ,ø og å fjernes i øjeblikket. Web-master overvejer opdatering Evaluering af kurser om lægges ud på hjemmesiden

 5. LUF's fremtid: Der skal ansættes en ad hoc sekretær. Timeforbrug følges af bestyrelsen.
  Bestyrelsen enedes om også i næste kursuskatalog at tilbyde interesserede annonceplads med henblik på nedbringelse af udgifterne".

 6. Næste bestyrelsesmøde er aftalt til 14.5.02 kl. 19.30

[ til top ]


Referat af bestyrelsesmøde d. 27. august 2002

Hele bestyrelsen var til stede

 1. Gennemgang af kurser, hvor alle planlagt kurser i efteråret gennemføres

 2. Gennemgang af de mange praktiske opgaver i forbindelse med gennemførelse af kurser inkl. evaluering

 3. LUF har nu så mange administrative opgaver, at det er nødvendigt at ansætte en sekretær på timebasis til at varetage de løbende praktiske opgaver

 4. Det første pædagogiske kursus for kursusledere i LUF planlægges til foråret 2003

 5. Næste bestyrelsesmøde 30.10.02


[ til top ]


Referat af bestyrelsesmøde d. 30. oktober 2002

Hele bestyrelsen var til stede

 1. referat sidste møde godkendt

 2. Velkomst til ny LUF sekretær Lene G. Kruse

 3. Gennemgang af kurser. Navngiven tovholder fra bestyrelsen på alle kurser. Stor interesse for langt de fleste kurser. Alle kurser i år er gennemført/ gennemføres. Tværfagligt kursus i Hjerte og lungesygdomme kan ikke gennemføres på grund af for få tilmeldte.

 4. Nye kurser: 2 nye kursustilbud blev vedtaget, det ene et ugekursus i udlandet og det andet et 3 dages kursus i Danmark.

 5. LUF økonomi / budget 2003 diskuteres. Startomkostningerne er nu dækket ind.

 6. Kursusanmeldelser fra kursusdeltagere på afholdte kurser kan ses på hjemmesiden

 7. Næste kursuskatalog (jan 2003) drøftes

 8. Evt.: Evalueringer af foreningens kurser fortsætter med verbal anmeldelse fra en kursusdeltager og deltagernes samlede evaluering af kurset. Kursusrapportering bliver fremover standardiseret. Kursusmaterialers omfang og form blev diskuteret. Der var enighed om at fastholde at foreningen fortsat prioriterer den elektroniske form for kommunikation og at kursusmateriale fortsat redigeres før distribution.

 9. Næste bestyrelsesmøde 20. nov. 2002

[ til top ]


Referat af bestyrelsesmøde den 20. november 2002

Hele bestyrelsen var tilstede

 1. Referat fra sidste møde godkendt

 2. Vedrørende honorering blev det besluttet,at der gives diæter for hele rejseperioden efter gældende regler til kursusledere og undervisere. Generelt skal læger honoreres ens og efter faste takster. For kurser i 2004 vil honorarer stige med 5 %.

 3. Foreløbigt regnskab for 2002 fremlagt. Det forventes, at der ultimo 2002 er et overskud på ca. 100.000 kr. der hensættes som reservekapital.

 4. Status vedr. kurser blev gennemgået og nye kursussteder i Danmark og i udlandet diskuteret. Der er planer om 2 nye kurser i udlandet 2003 og 3 nye korterevarende kurser i Danmark 2003.

 5. Annoncering blev diskuteret.

 6. Status vedr. sekretariatsfunktion blev gennemgået.

 7. Kursusledermøde planlægges til april 2003.

 8. Næste bestyrelsesmøde er planlagt til 8.1.2003.

 

[ til top ]