Kursusoversigt
Anmeldelser
Om LUF
Medlemskab
Kontakt
Betingelser
Forside

Bestyrelsesmøder 2001

02.04.2001

 Andre år

2002   2009  2016
28.05.2001   2003 2010  2017
28.06.2001   2004 2011  2018
15.08.2001      2005 2012  
29.08.2001    2006   2013  
11.10.2001    2007  2014  
31.10.2001     2008 2015  
06.12.2001          

Arbejdsmøde i LUF d 2.4.01

 1. Der er udarbejdet forslag til vedtægter som vil blive juridisk vurderet.

 2. Det blev besluttet at søge at annoncere foreningens kurser i 2002 i lægeforeningens uddannelseskatalog

 3. Det blev diskuteret hvorledes foreningen gør sig kendt i kredsen af PLO´ere, ved annoncering og post

 4. Der oprettes en kassekredit til afholdelse af udgifter indtil der kommer in dtægter. Det forventes at vi må hæfte personligt for kreditten

 5. Næste møde fastsat til 28.5.2001

[ til top ]


Konstituerende bestyrelsesmøde Lægernes Uddannelse Forening den 28.5.2001

Tilstede: Aase T. Jacobsen, Kirsten Lawaetz, Villy Meineche Schmidt, Tom Simonsen og Mette Wanning.

 1. Referat fra tidligere arbejdsmøder blev godkendt.

 2. Efter telefonisk forhandling med Told & Skat er brev med anmodning om momsfritagelse fremsendt, vedlagt udkast til vedtægter. Kim Flygt har telefonisk tilkendegivet, at der ikke skulle være problemer med at få momsfritagelse for foreningens aktiviteter. Vi vil modtage en skriftlig bekræftelse.
 3. Bestyrelsen konstituerede sig formelt med Villy som konstitueret formand.

 4. Lægeforeningens forlag har meddelt, at DADLs hovedbestyrelse har vedtaget at LUF ikke må annoncere i kursuskataloget, hvilket senere er bekræftet af DADLs direktør Jørgen Funder og af et hovedbestyrelses- medlem. Tilsyneladende er det vedtaget umiddelbart efter at vi havde sendt vores orienterende brev til uddannelsessekretariatet. Bestyrelsen drøftede alternative muligheder for at kontakte praktiserende læger.

 5. Bestyrelsen diskuterede den sekretariatsmæssige side af foreningens virke.

Kommende bestyrelsesmøder: 28/6, 15/8, 29/8 og 19/9

[ til top ]


Referat af bestyrelsesmøde d 28.6.2001

Tilstede: alle

 1. Meddelelser : MW, VMS og TS har afholdt et gensidigt orienterende møde med Lægeforeningens Uddannelsessekretariat, hvor der var enighed om være hinanden behjælpelige hvor det er muligt og nødvendigt.

 2. Takster for aflønning af kursusledere og undervisere blev vedtaget. De er nu i overensstemmelse med PLOs Lægedags takster.

 3. Hjemmesiden www.luf.dk startes medio august, samtidig med udgivelsen af kursuskataloget. Tine Wanning er webmaster og sørger for hosting. E-mail adresse bliver luf@luf.dk

 4. Annoncering i kursuskataloget: Det viser sig, at det alligevel havde været muligt at annoncere foreningens kurser i kursuskataloget (mod betaling).

 5. Grundet de særlige omstændigheder har forlaget accepteret en annonce selvom tidsfristen var overskredet. Det blev vedtaget at købe en halvsides annonce for 15.000 kroner.

 6. Bestyrelsens interne arbejdsfordeling blev diskuteret.

 7. Næste møder : 15.8, 29.8, 19.9

[ til top ]


Bestyrelsesmøde i LUF den 15.8.2001

Tilstede: hele bestyrelsen

 1. Referatet fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt.


 2. Der er sendt artikel til Practicus, mail til kursusledere og undervisere samt mail til plo´ere, som har en mail adresse. Desuden brev til tidligere kontaktede kursusarrangører.

 3. Bestyrelsen besluttede at tilskrive PLO og DSAM og inviterer dem til at lade sig repræsentere med observatør i bestyrelsen.

 4. Foreningens afholdt udgifter blev gennemgået og bankaftalen blev bekræftet.

 5. Hjemmesiden har været i luften i 2 dage og fungerer efter planen, hvorimod postkassesystemet skal optimeres.

 6. Bestyrelsen besluttede fremover af annoncere i kredsforeningsbladene, på Dadlnet, og i Ugeskriftets spalter

 7. Bestyrelsen drøftede procedurer for aftaler med kursussteder og evt. rejsearrangør samt undervisere. En standard procedure vil blive udarbejdet

 8. Der forelå 2 alternative tilbud for syge og afbestillingsforsikring, men bestyrelsen fandt at oplysningerne måtte uddybes, før aftale kunne indgås.

 9. Nye kursusemner blev drøftet. Der er fire konkrete kurser under opbygning. Bestyrelsen enedes om at annoncere dem efterhånden som detaljer og aftaler falder på plads.

[ til top ]


Referat af bestyrelsesmøde i LUF den 29.8.2001.

Tilstede: alle

 1. Referat: Såvel extenso referat som web-referat blev godkendt.

 2. Meddelelser
  • Artikel i Practicus. Bestyrelsen fandt at kommentaren til artiklen kunne nødvendiggøre at synliggøre økonomien i lægeforeningens kurser. På nuværende tidspunkt ville bestyrelsen ikke tage til genmæle.
  • Forholdet til DSAM og PLO. Foreningens breve af 5.juli til organisation og selskab med referat af møde med lægeforeningens Uddannelsessekretariat er forblevet ubesvaret.
  • Afholdte udgifter. Oversigten blev kommenteret. Kasserer funktionen blev lagt midlertidig hos Mette.
  • Bank aftalen. Mette vil få adgang til Netbank aftalen på LUFs vegne
  • DADLNET. Bestyrelsen besluttede at tilsende Ole Eckart Poulsen en tak fordi han havde gjort os opmærksom på at vi havde anvendt DADLNET forkert, samt at sende et undskyldende brev til DADLNET. Modtagerne af den fejlagtigt fremsendte mail vil samtidig blive tilsendt en undskyldning

 3. Fremtidig annoncering.
  Annoncering på DADLNET blev besluttet. Kredsforeningerne vil få tilsendt vores annonce fra Kursuskataloget. Mulighederne for at annoncere via Infomed blev drøftet.

 4. Nye kursustilbud
  Der forelå 4 konkrete planer til drøftelse. Bestyrelsen besluttede at arbejde videre med alle forslagene.

 5. Fremtidige bestyrelsesmøder
  11.9, 11.10 og 31.10

[ til top ]


Referat af bestyrelsesmøde i LUF den 11.10.01

 1. Der udsendes flyer for thoraxkursus, til læger som deltog i endagskursus i Københavns amt

 2. Det blev besluttet at udarbejde endagskursus om rygsmerter , med fokus på undersøgelse

 3. Det forventes at der snart kan udsendes ny mail til luf-medlemmer og andre interesserede med omtale af de nye kursustilbud . En pc er ved at blive indrettet kun hertil så vi undgår at udsende virus

 4. Vi uddeler flyers vedrørende smertekursus på relevante møder

 5. Kurset "Det gode liv" om praktisk IHD forebyggelse er på plads, forventes afholdt i Rom i uge 40, 2002

 6. Der er enkelte som ikke modtog vores annonceblad med infomed - Infomed mener det er absolutte undtagelser, da der udtages stikprøver

 7. Vi er kontaktet af flere som ønsker at lave kurser i LUF regi eller som gerne vil arrangere kursusrejser. Vi har endvidere fået forespørgsel om hvem der kan arrangere kurser i LUF : Enhver er velkommen til at henvende sig med kursusforslag

 8. Bestyrelsen diskuterede en række forslag til nye kurser

 9. Cancerkursus, aflyses formentlig 16.10 da der mangler nogle tilmeldinger i at det kan løbe rundt

[ til top ]


Bestyrelsesmøde i LUF den 31.10.2001

 1. Referat vedr. 11.10. godkendt

 2. Det forventes at Cancerkursus afholdes næste gang primo 2003, og kursus sættes derfor på hjemmesiden igen . Det blev endvidere diskuteret at afholde undervisning om emnet i Danmark

 3. Kurset "Det gode liv" er ved at være på plads – annonceres ved mail til medlemmerne og sættes 2 uger senere på hjemmesiden.

 4. Rygkursus er under udarbejdelse som endagskursus med fokus på undersøgelsesteknikker og træning

 5. Bestyrelsen diskuterede muligheden af honorering af undervisere, afhængig af deres grad af ansvar og forberedelse af de enkelte sessioner

 6. Vi har kontakt med flere som ønsker at afholde kurser i LUF regi.

 7. Der afholdes Generalforsamling i foråret 2002, dato fastsættes på næste møde

 8. Næste bestyrelsesmøde afholdes 6.12.2001

[ til top ]


Bestyrelsesmøde i LUF den 06.12.2001

 1. Tidl. referat godkendt

 2. Meddelelser: ingen

 3. Practicus svar: svar på Jørgen Richard Hansens uvederhæftige artikel diskuteres.

 4. Status kurser: "Psyke-soma" næsten fuldtegnet. "Den terminale patient" aflyst, der manglede få tilmeldinger. "Det gode liv annonceres – i første omgang til foreningens medlemmer.

 5. Bestyrelsen diskuterede muligheden for kurser i amtsligt regi.

 6. Økonomisk status: underskud på ca. 50.000 kroner

 7. Annoncering fremover: Forskellige muligheder diskuteres og undersøges nærmere. Betalt annonce i kursuskataloget opgives, idet lægeforeningen har indført krav om mindst 2 sider mellem egne kursusannoncer og "købte", hvilket indebærer at en LUF annonce vil blive overset.

 8. Næste bestyrelsesmøde afholdes 16.01.2002


[ til top ]