Kursusoversigt
Anmeldelser
Om LUF
Medlemskab
Kontakt
Betingelser
Forside

Bestyrelsens beretning på generalforsamligen juni 2017.


Bestyrelsens mødeaktivitet
Bestyrelsen har afholdt bestyrelsesmøder: 25.02, 10.03, 11.04, 9.06, 16.08, 8.09, 18.10, 5.12 samt ugentlige web-møder. Bestyrelsen sammensætning i 2016 var:

Villy Meineche Schmidt, formand
Mette Wanning, næstformand
Per Høeg, kasserer
Kirsten Lawaetz, sekretær


Foreningens medlemstal

Registrerede medlemmer i 2016 udgjorde 1819 mod 1770 i 2015. Desværre er ca. halvdelen 'passive', hvormed menes at de ikke har betalt kontingent i 2016. LUF har dog selv medvirket til at fremme den passive position, idet alle praktiserende læger modtager kursuskataloger og ofte tillige mails. Derfor er det forståeligt at praktiserende læger aktiverer deres medlemskab når de har tilmeldt sig et konkret kursus.


Foreningens aktiviteter

Foreningens aktiviteter I indeværende periode - bedømt på antal af kursusdage og deltagere - har været ganske som i 2015, jf. oversigten.

Kursus

Antal deltagere

Antal kursus-hverdage/dage

Kursusdage

I alt

302

55/60

1227/1319

I 2015

307

54/56

1120/1218


Samlet set har vi gennemført 14 kurser med relevante emner for praktiserende læger - både 'lægefaglige' rettede mod patienterne, og kurser som tilsigter at give læger selvindsigt og lederevner.

Kursus

Antal deltagere

Antal kursus-hverdage
/dage

Kursusdage

1

Kræft og den praktiserende læge

27

5

135

2

Når læger leder sammen

18

1/3

18/54

3

Børneortopædi

24

1

24

4

Sandt eller falsk

22

5

110

5

U-lands- og rejsemedicin

24

5/6*

120/144

6

Akut medicin

17

2

34

7

Resiliens - i patientbehandlingen

16

5

80

8

Dermatologi

26

5

130

9

De fysiske grænser

26

5

130

10

Manden - i teori og i praksis

19

5

95

11

Når læger leder sammen

16

1/3

16/48

12

Kvinden - i teori og i praksis

19

5

95

13

ACT now!

26

5

130

14

Mindfullnes

22

5

110


Bestyrelsens arbejde

Året har budt på nye udfordringer.
Systematisk efteruddannelse er vedtaget med nogle afgrænsede indsatsområder, hvor PLO har udfærdiget detaljerede og omfattende curriculi for emnerne - og tillige opstillet detaljerede krav til pædagogiske metoder. LUF var grundlæggende i tvivl om hvorvidt de opstillede krav ville kunne imødekommes, men vi har valgt at deltage med nogle kurser i 2017 for derefter at evaluere fænomenet. Der er yderligere en mulig vanskelighed ved etableringen af de systematiske kurser, nemlig at evalueringen skal foregå on-line indenfor 1-2 uger efter kursets afholdelse. Dette indebærer potentiel lav svarprocent: 'ude af øje - ude af sind'…
Bestyrelsen har afholdt møder med PLOs efteruddannelseschef James Høpner. Vi har fremført de beskrevne problemstillinger og tilbudt at deltage i udformningen af evalueringssystemer. Møderne var imødekommende, og vi fik en opfattelse af at PLO medtænker LUF i planlægningen af den systematiske efteruddannelse. Noget konkret samarbejde mundede mødet ikke ud i.
Bestyrelsen opfordrer den kommende bestyrelse til at evaluere vores deltagelse i den systematiske efteruddannelse i det kommende år.

Internt i LUF har vi gentagne gange diskuteret rekruttering til foreningen, både kursusledere og bestyrelse. Den nuværende bestyrelse omfatter 4 personer og det er vores opfattelse at dette er for smalt. Bestyrelsen ønsker en udvidelse med 2-3 medlemmer - optimalt også inkluderende medlemmer fra Fyn/Jylland. Vi har i løbet af 2016 haft følere ude, og der synes at være gode muligheder for at bestyrelsen udvides i 2017.

Der er taget beslutning om at kursuslederfunktionen skal tidsbegrænses - kursuslederne er vores ansigt udadtil. Tidsbegrænset funktion i bestyrelsen skal ligeledes drøftes, men behøver muligvis ikke være de samme. Bestyrelsen vil drøfte - og gennemføre de nødvendige ændringer i 2017.

Trods gennemførelse af kursus i Bhutan udelukkende baseret på deltagernes egenbetaling, er det usikkert om denne betalingsvilje vil kunne danne basis for yderligere egenbetalte udenlandskurser, idet udenlandskurser i høj grad har været LUFs kendetegn.
Bestyrelsen har besluttet at undersøge medlemmernes interesse for sådanne kurser.

Sekretariatet.
Gennem årene har Lene gjort et solidt, sikkert og for bestyrelsens medlemmer uvurderligt arbejde. Bestyrelsen takker Lene for hendes lange seje træk.

På bestyrelsens vegne

Villy Meineche Schmidt
formand