Kursusoversigt
Anmeldelser
Om LUF
Medlemskab
Kontakt
Betingelser
Forside

Bestyrelsens beretning på generalforsamligen juni 2016.


Bestyrelsen har i 2015 afholdt 7 bestyrelsesmøder og har haft ugentlige web møder.

Bestyrelsen består af 4 medlemmer:
Kirsten Lawaetz, formand.
Mette Wanning, næstformand
Per Høeg, kasserer
Villy Schmidt, sekretær.


Bestyrelsen hjælpes af Lene Kruse, der i mange år har været foreningens eneste sekretær.

Der er i 2015 afholdt 15 kurser. Vi har haft 307 kursister på vore kurser - heraf 115 nye- og har i alt afholdt 1218 kursusdage.
Vi har 1768 registrerede medlemmer, hvoraf 679 havde betalt kontingent. Dvs. godt 60 % hvilende medlemmer.
Vi har aflyst 6 kurser, enten fordi der var for få tilmeldte, eller fordi der skete ændringer i godkendelsesdage.

LUF har fortsat en sund og god økonomi. I 2015 var omsætningen på næsten ca. 6 millioner kroner. LUF har i 2015 haft et underskud, som skyldes, dels at vi i 2016 har haft ekstraordinært store og uforudsigelige udgifter i forbindelse med udsendelse af vore 2 kursuskataloger, dels at vi har påbegyndt en proces med modernisering af vores "ansigt" på katalog, website og sociale medier.
Foreningens samlede formue er stadig stabil på en god million kroner, som egenkapital og midler øremærkede til kursusudvikling. Vi har stadig lave administrationsomkostninger, idet den daglige administration har lagt beslag på 15,6% af omsætningen.

Aktiviteten i 2014 var kun marginalt bedre end i 2013, hvor vi afholdt 12 kurser og havde 277 kursister. I 2015 er der igen en fremgang i antal kurser, kursusdage og i antal betalende medlemmer.
Det betyder, at vi er på vej op i aktivitet efter vores dårlige år i 2013, som satte os noget på stand-by.

Sammenligner vi med vores aktiviteter i 2008-2009, så ligger vi fortsat lavere.
Vi afholdt dengang 18 kurser og havde stabilt ligget der i flere år og havde dengang omkring 400 kursusdeltagere og omkring 1400 kursusdage og havde ca. 1400 medlemmer, hvoraf kun en tredjedel var passive. Men taget i absolutte tal er 2015 det næstbedste resultat målt i betalende medlemmer, og det kan vi da være tilfredse med.

Vi har måttet sande, at det er blevet mere langsommeligt at få godkendelser, og vi har også set, at kurser har fået ændret i godkendelsesdage i forhold til tidligere. Vi har i 2015 besluttet at slå et kursus op på trods af manglende kursusgodkendelse, og det fik tilstrækkeligt med kursister til, at vi kunne planlægge afholdelse i starten af 2016.
Det har åbnet for en lille niche for anderledes kurser, hvor man ikke er afhængig af godkendelse, og det er muligt, at vi vil afprøve det igen, ligesom eventuelle kurser med deltagelse af ægtefælle vil kunne komme på tale.

I PLO har hele efteruddannelsesområdet været til diskussion ved udarbejdelsen af den nye overenskomst ikke mindst, fordi der politisk har været fokus på lægers efteruddannelse. Der er desuden indført systematiseret efteruddannelse, som dog ikke blev praktisk gennemført i 2015.
I LUF ønsker vi at være medspillere indenfor også denne form for efteruddannelse, og vi har fremadrettet planer om, at de første kurser inden for dette kommer i starten af 2017.

LUF vil fortsat lave kurser, der fører til at man efterfølgende kan fungere bedre i almen praksis såvel fagligt som menneskeligt til glæde for patienterne og til glæde for lægen. Vi tror på , at læring ofte opnås ved en vis grad af tværfaglighed i undervisningen, og at kollegial sparring er vigtig i undervisningen.

I LUF har vi i 2015 fornyet vort logo, og vi har ændret udseende på vores katalog. Vi ønsker at komme i kontakt med vores yngre kolleger og er i den forbindelse også gået på de sociale medier med egen Facebook side. Det ser dog ud til at være en langsom proces at komme i gang der, men vi mener, det er rigtigst at gøre det -også selvom opstarten er træg.

LUF har i år eksisteret i 15 år, og vi ønsker at takke alle, der har været med til at tegne LUF. Derfor tak til vore kursister, kursusledere, bestyrelse og Lene, der har samlet trådene i det daglige arbejde.