Kursusoversigt
Anmeldelser
Om LUF
Medlemskab
Kontakt
Betingelser
Forside

Bestyrelsens beretning på generalforsamligen 2015.

Bestyrelsens beretning


Bestyrelsen har i 2014 afholdt bestyrelsesmøder d. 05.02., 14.03., 14.05., 20.06., 12.08., 30.09., 19.11., og 10.12. og har haft ugentlige web-møder.


Bestyrelsens sammensætning blev ændret i 2014, da Tom Simonsen valgte at stoppe som bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen består af 4 medlemmer:
Kirsten Lawaetz, formand.
Mette Wanning, næstformand
Peter Høeg, kasserer
Villy Schmidt, sekretær.

Bestyrelsen hjælpes på bedste vis af sekretær Lene Kruse, der arbejder forbilledligt for foreningen.

Der er i 2014 afholdt 14 kurser. Vi har haft 280 kursister på vore kurser - heraf 98 nye- og har i alt afholdt 1130,5 kursusdage.
Vi har 1723 registrerede medlemmer, hvoraf 666 havde betalt kontingent. Dvs. godt 60 % hvilende medlemmer.
Vi har aflyst 8 kurser, enten fordi der var for få tilmeldte, eller fordi der skete ændringer i godkendelsesdage.

LUF har fortsat en sund og god økonomi. I 2014 var omsætningen på næsten 6.6 millioner kroner, og årets overskud var cirka 70.000 kr.
Foreningens samlede formue er stabiliseret på en god million kr., som egenkapital og midler øremærkede til kursusudvikling. Vi har stadig lave administrationsomkostninger, på kun 12,9 % af omsætningen.

Aktiviteten er således kun marginalt bedre end i 2013, hvor vi afholdt 12 kurser og havde 277 kursister.
2013 var i almen praksis præget af meget stor usikkerhed pga. overenskomstforhandlingerne og mulig afgivelse af ydernummer og dermed stor usikkerhed om økonomi og tilskud til efteruddannelse. Derfor var 2013 forventeligt et dårligere år end de tidligere, og derfor er vores aktiviteter i 2014 ikke steget helt det, den forventeligt burde.

Sammenligner vi med vores aktiviteter i 2008-2009, så ligger vi markant lavere.
Vi afholdt dengang 18 kurser og havde stabilt ligget der i flere år og havde dengang omkring 400 kursusdeltagere og omkring 1400 kursusdage og havde ca. 1400 medlemmer, hvoraf kun en tredjedel var passive.

Bestyrelsen tager nedgangen alvorligt og har diskuteret årsager til nedgang i aktivitet. Vi vil i vort fortsatte arbejde i særlig grad sætte fokus på, hvorledes aktiviteterne kan bedres.

I PLO har hele efteruddannelsesområdet været til diskussion ved udarbejdelsen af den nye overenskomst, ikke mindst fordi der politisk har været fokus på lægers efteruddannelse.

Der er ingen tvivl om, at Efteruddannelsesfondens ændrede, men også uklare, tildeling af antal godkendte kursusdage på flere af vore kurser har betydning for vores aktiviteter. Når kurser, der tidligere har haft fuld godkendelse, nu får delvis eller ingen godkendelse fra Efteruddannelsesfonden, har det givet færre kursister eller direkte aflysninger. Dertil kommer den meget langsommelige arbejdsgang under godkendelsesprocedurerne, der har besværliggjort vores arbejde.

Vores opfattelse af at penge i Efteruddannelsesfonden er penge, læger tidligere har opnået i en overenskomstforhandling, og dermed er lægens, der selv kan have råderum over dem til efteruddannelse, deles ikke politisk og heller ikke i PLO. Derfor vil der fortsat - og sikkert i stigende grad ? være fokus på, om efteruddannelsen regnes for relevant i forhold til de krav, politikerne stiller - og som vore kolleger i PLO forsøger at efterleve.

Vi må i bestyrelsen se på, hvad dette fremover betyder for LUF . Vi vil fortsat lave kurser, der fører til, at man efterfølgende kan fungere bedre i almen praksis såvel fagligt som menneskeligt til glæde for patienterne og til glæde for lægen. Vi tror på, at læring i mange tilfælde bedst opnås ved en vis grad af tværfaglighed i undervisningen, og at kollegial sparring er vigtig i undervisningen.
Vi må også i bestyrelsen tage stilling til , om vi skal opdyrke nye områder som f.eks. kurser uden tilskud, men med mulighed for at ægtefælle deltager eller f.eks. kongresrejser.

Vi vil i bestyrelsen sætte fokus på, hvorledes vi bedre kommer i kontakt med vore kolleger, ikke mindst vore yngre kolleger og har taget initiativ til nye tiltag på de sociale medier.


LUF har i år eksisteret i 14 år og vi ønsker at takke alle, der har været med til at tegne LUF. Derfor tak til vore kursister, kursusledere, bestyrelse og især Lene, der har samlet trådene i det daglige arbejde.