Kursusoversigt
Anmeldelser
Om LUF
Medlemskab
Kontakt
Betingelser
Forside

Bestyrelsens beretning på generalforsamligen 2014.

Bestyrelsen sammensætning i 2013 var:
Villy Meineche Schmidt, formand
Per Høeg, næstformand
Tom Simonsen, kasserer
Kirsten Lawaetz, faglig sekretær
Mette Wanning, bestyrelsesmedlem

Bestyrelsen har i løbet af 2013 afholdt 5 bestyrelsesmøder, heraf ét 2 dage varende internatmøde, samt cirka ugentligt konferencer på e-mail.

Medlemskartoteket omfatter 1650 kolleger, hvilket er stort set uændret fra 2012. Ca. 40% må i 2013 betragtes som "passive", idet de ikke har deltaget i kursusaktiviteter de sidste år.

I 2013 har LUF afholdt 12 kurser, omfattende sammenlagt 1049 kursusdage og med i alt 277 kursusdeltagere.

Der er således sket et fald i kursusaktiviteten siden 2012 hvor vi afholdt 16 kurser med ialt 1271 kursusdage og 342 kursusdeltagere.

Vi har naturligvis overvejet denne udvikling, og må betragte det som en naturlig konsekvens af, at nogle kurser mister tiltrækningskraften, selv om vi ikke forstår hvorfor.

Vi måtte således aflyse bl.a. vores gamle og hæderkronede, og evigt aktuelle, kursus "Tab og Traumer" og vores hidtil meget søgte kursus om "Børn". Det betyder ikke nødvendigvis, at kurserne skrinlægges endeligt, og vi finder det glædeligt at "Tab og Traumer" kan gennemføres i 2014.

Vi arbejder stadig med udvikling af nye kurser, og det tager tid. I 2013 gennemførtes med succes det første kursus om "Kvinden", og vi har flere nye kurser under udarbejdelse.

Men vi står med nye udfordringer.

Vi oplever, at Amadeusudvalget, udpeget af PLO og DSAM, er tiltagende kritiske overfor vores ansøgninger om kursusgodkendelse - og vi oplever at sagsbehandlingstiden er tiltagende langvarig og i nogle tilfælde så langsommelig, at det truer gennemførelse af kurser eller ligefrem medfører, at vi må aflyse et kursus.

Vi hører, men ikke officielt, at det skyldes en tiltagende politisk bevågenhed i relation til praktiserende lægers efteruddannelse, en bevågenhed som åbenbart truer vores egenbestemmelse over egen efteruddannelse.

Der har været en del presseomtale om efteruddannelsen, og de politiske kommentarer går ofte på, at det offentlige betaler de praktiserende lægers efteruddannelse, og derfor skal det offentlige også have meget større indflydelse på denne.

Det lader til, at alle har glemt at bidragene til efteruddannelsen var en overenskomstmæssig aftale, bl.a. om anbringelse af en procentdel af stigningen i honorar i fonden - og heller ikke PLO har erindret omverdenen om dette.

Vi anerkender naturligvis, at "offentligheden" har en legitim interesse i at praktiserende læger løbende efteruddanner sig - og i emner relevant for daglig praksis.

Det, vi finder beklageligt, er, at "offentligheden", dvs. Danske Regioner slet ikke kender hverdagen i almen praksis og derfor ikke forstår, at det ikke er nok at uddanne sig i hard-core faglige emner, men at der også er behov for at udvikle kendskabet til psykologiske faktorer og interpersonelle relationer.

Den bio-psyko-sociale model for sygdomsopfattelse har ellers vundet indpas og doceres på studiet og i videreuddannelsen, ikke mindst i relation til kroniske sygdomme, som er en af de store samfundsmæssige udfordringer. Hvis patienter og deres sygdomme skal behandles under hensyntagen til den bio-psyko-sociale opfattelse, nødvendiggør det naturligvis, at lægerne uddanner sig inden for alle komponenterne. Læring om de psyko-sociale emner kan ikke alene bibringes ved undervisning som en rent teoretisk disciplin, men kræver i stor udstrækning værkstedskurser med deltagernes personlige engagement.

Og desværre bliver dette i mange tilfælde af politikere opfattet som kurser, der tilgodeser lægernes personlige udvikling og ikke er til gavn for patienterne og derfor ikke bedømmes at være refusionsberettigede.
Og desværre har PLO og Amadeus valgt at acceptere og følge denne linie - i hvert fald i relation til LUF-kurser - og vi har fået helt eller delvist afslag på godkendelser med denne begrundelse.

Vi finder det ufattelig trist, at PLO´s folkevalgte nu enten er blevet så snævertsynede, at de ikke mener, at selvudvikling er nødvendig for læger, eller de er ude af stand til at komme igennem overfor Danske Regioner med denne holdning.
Vi mener i LUF, at al efteruddannelse er potentielt selvudviklende på et eller flere planer, også når det er hardcore fagligt.
Uanset hvad, er antallet af det, vi tidligere kaldte "bløde kurser", faldet betragteligt i det samlede efteruddannelsestilbud, bl.a. i PLO´s eget efteruddannelseskatalog.

Vi vil prøve at holde fanen højt, også hvad angår "bløde kurser" og vil fortsat arbejde for at kunne gennemføre disse og har også nye på bedding. Måske er vi "gammeldags", men vi anser det stadig for betydningsfuldt for lægearbejdet, at lægerne bliver mere menneskekloge og mere kloge på sig selv.

Der er således stadig meget godt og vigtigt arbejde til LUF's bestyrelse. Heldigvis kan vi igen takke vores meget dygtige sekretariat, dvs., Lene, for stort engagement og stor flid - hun er den der samler alle tråde og al hukommelse, og uden hende gik det simpelt hen ikke.