Kursusoversigt
Anmeldelser
Om LUF
Medlemskab
Kontakt
Betingelser
Forside

Bestyrelsens beretning på generalforsamligen 2013.

Formandsberetning 2013.

Bestyrelsen undergik i 2012 nogle forandringer, idet Villy trådte tilbage som formand og bestyrelsen blev udvidet med Christian Freitag. Christian Freitag har ved sidste bestyrelsesmøde i år trukket sig ud af bestyrelsen.

Bestyrelsens sammensætning har siden da været:
Formand: Berit Lavik
Næstformand: Kirsten Lawaetz
Kasserer: Per Høeg
Sekretær: Tom Simonsen
Medlemmer: Christian Freitag, Mette Wanning, og Villy Meineche Schmidt.

Bestyrelsen har i 2012 afholdt 6 bestyrelsesmøder: D. 08.02., 11.04., 07.06., 27.08.,22.10. og 11.12.

I 2012 har LUF afholdt 16 kurser med 342 deltagere over 1.271 kursusdage og ud af de 342 kursister var 107 nye, der ikke tidligere havde deltaget i et af LUF's kurser. Foreningen har set sig nødsaget til at aflyse ni kurser i 2012, hvilket i betragtning af den økonomiske udvikling ikke er chokerende. Foreningen har haft en mindre stigning i antallet af medlemmer, men dette skal sammenholdes med det frafald der har været på grund af pensioneringer og lignende.

De afholdte kurser i 2012 var både kendte og nye kurser med rigtig gode evalueringer. De nye kurser er blevet taget godt imod og det glæder os. Der har været stor søgning til specielt de rejsemedicinske kurser, og afholdelsen af (nye) kurser er forløbet med stor tilfredshed fra kursisterne.

Imidlertid har der været udfordringer i løbet af året, da nye politiske vinde blæser over vores efteruddannelsesområde, og der har været usikkerhed omkring godkendelse af kurserne. Det har været en udfordring som var ny og som har haft store praktiske konsekvenser for LUF, idet et enkelt kursus måtte aflyses meget sent, da godkendelsen fra Efteruddannelsesfonden blev ændret til færre dage. Det har besværliggjort planlægningen af (større) kurser i udlandet, da vi samtidig er underlagt stramme frister mht. afregning af reservationer.

LUF har søgt at få en politisk afklaring i forhold til hvad der kan godkendes i fremtiden. Det har været svært at få præcise udmeldinger herom. Da der samtidig er konflikt og omskiftelige arbejdsforhold og betingelser i Almen praksis i Danmark, har bestyrelsen i løbet af året diskuteret, hvordan vi i LUF kan håndtere denne omskiftelighed. Det er fortsat en udfordring som bestyrelsen arbejder videre med og søger afklaret. Antallet af kursustilmeldinger er fortsat tilfredsstillende og det næste års kurser bliver annonceret til sommer, så foreløbig er det "buisness as usual". Bestyrelsen er dog enig om at der arbejdes videre med en afklaring af hvordan kurserne tilrettelægges i fremtiden under de nye betingelser.

Som afslutning på året 2012 blev der afholdt julefrokost for almen praksis og personale, det var et velbesøgt arrangement med stor tilslutning og stemning.

Vi vil fra LUF's bestyrelse takke alle som i løbet af året har bidraget til kurserne: Undervisere, kursusledere, sekretær og andre samarbejdspartnere.

Berit Lavik