Kursusoversigt
Anmeldelser
Om LUF
Medlemskab
Kontakt
Betingelser
Forside

Bestyrelsens beretning på generalforsamligen 2011.

Bestyrelsens beretning.

For 70 år siden fødtes et menneske som efterfølgende blev generationers talerør via sine profetiske ord om at "the times they-are-a-changing".

Bob Dylan har overlevet mere end man ville have forventet - også selvom 'tiderne har skiftet'. Han har netop fået megen ros for nyfortolkning af sine egne sange som har op til 50 år bag sig. I forbindelse med hans runde dag har dansk radios mastermind Alex Nyborg haft en serie om andres fortolkninger af Bob Dylans sange: Masser af store kunstnere har tolket ham - på godt og på ondt..

Vores forening er en årsunge i forhold til Dylan, men måske imødeser vi nu problemer med nyfortolkninger af vores medlemstilbud og vi må erkende at 'times are a-changing'… En konstant opadgående kurve for antal af kurser, antal af kursusdage, antal af medlemmer er knækket. Der er ikke tale om et styrtdyk, men vi ser en let faldende kurve…

Foreningens aktiviteter i 2010 har vist faldende aktivitet, således er antallet af

  • afholdte kurser var 16, mens 5 kurser blev aflyst
  • kursusdage er reduceret fra 1361 til 1324
  • kursusdeltagere er fladet fra 375 til 337

Det er der formentlig mange forklaringer på den faldende aktivitet og en ansvarlig bestyrelse skylder at studere mulige forklaringer for dermed at handle i foreningens interesser.

Bestyrelsen har i 2010 afholdt 8 bestyrelsesmøder: 13.januar, 24.februar, 5.maj, 7.juni, 20-21.august, 22.september, 27.oktober, 24.november samt ugentlige web-møder.

Bestyrelsen sammensætning i 2010 var:
Villy Meineche Schmidt, formand
Berit Lavik, næstformand
Mette Wanning, bestyrelsesmedlem
Tom Simonsen, bestyrelsesmedlem
Per Høeg, kasserer
Kirsten Lawaetz, sekretær

Der er ikke tvivl om at en generel afmatning af samfundets økonomi også har smittet af på vores forenings aktiviteter - for de fleste praktiserende læger dækker de mellem sygesikringen og PLO aftalte økonomiske midler ikke ønskerne om efteruddannelse, lægerne må selv til lommerne. Og i en tid hvor økonomien strammer kan det være sværere at finde vej til lommen… Man kunne kalde det konjunkturbestemte vanskeligheder og det rammer os så vel som andre. Ingen grund til klynk.

En anden faktor vi må se i øjnene er at kurser tilbydes på ulige vilkår. Vi har set Dagens Medicin tilbyde kurser, hvor de åbenlyst har trodset Lægeforeningens regelsæt omkring tilskud til efteruddannelseskurser for praktiserende læger. Desuden har de været flittige med copy-paste funktionen og et væld af deres kursustilbud er kopier af andre udbyderes kurser, men nu med økonomisk støtte i form af medicinal sponsering og (ikke mindst) støtte til markedsføring og annoncering.. Vi har hele tiden ment at dette samlet set til forveksling lignede unfair konkurrence og vi har også udfordret lægeforeningens standpunkt(er), nemlig udadtil at tage afstand fra sponsering og indadtil at acceptere at blåstemple tilskud til sponserede kurser. Vi rejste problemet overfor AMADEUS for næsten 2 år siden og har fået henholdende svar indtil for få uger siden, hvor stilen blev lagt om. Efteruddannelsesfonden meddelte at man har besluttet at ændre reglerne for tilskud til kurser således at lægers deltagelse i medicinalsponserede kurser ikke længere vil kunne udløse økonomisk dækning af tabt arbejdsfortjeneste fra fonden. Tyngden af beslutningen 'blæser i vinden', men det er klart at vi byder ændringen velkommen.

For det tredje er der 'en tid for alt'. Vi ser nogle af vores gamle mærkesager undergå den for os uforståelige udvikling hen imod spontan 'død'. Netop de som opfrostrede dem og plejede dem i barndommen kan have sværest ved at forstå at alt har sin tid. Der er imidlertid ikke tvivl om at 'tilværelsen er en brutal lærermester' - markedsvilkårene må afgøre det kommende års kursusportefølje. Og LUF kan være nødt til at udvise nytænkning og handlemod.

Vi planlægger allerede nu en væsentlig ændring, idet vi ønsker at afprøve hvorledes vore medlemmer modtager et koncept som indebærer at kursisterne møder på kursusdestinationen ved kursusstart, men selv arrangerer rejse. Forslaget begrundes i at udviklingen i markedet for flybilletter og rejser tenderer til at priser falder, jo nærmere man kommer rejsetidspunkt - hvilket betyder at vi i øjeblikket betaler lagt højere priser for flybilletter end markedsprisen op mod kursustidspunktet.

Bestyrelsen diskuterer også om vi skal gå ind i en udvikling som tilgodeser at vores kursister er medlemmer af en forening og vi har besluttet at undersøge karakteren og omfanget af potentielle medlemsfordele.

På denne dag er det 10 år siden foreningen blev stiftet og årene er forløbet spændende, men vel også uden større nytænkning omkring praktiserende lægers efteruddannelse - og dette er fælles for alle udbydere…

Andre lande varetager efteruddannelsen på andre måder, elektronisk platforme, studiegrupper, coaching og mentor ordninger. Man kan spørge om udviklingen af efteruddannelsen er gået i stå i Danmark og man kan fundere over om der ligger uudnyttede ideer som kunne udvikles og afprøves…?

I dette vores jubilæumsår har bestyrelsen på baggrund af sådanne overvejelser besluttet at udskrive en prisopgave om fremtidens efteruddannelse af praktiserende læger
"Hvordan sikres det at praktiserende lægers viden er
tilstrækkelig omfattende og tilstrækkelig opdateret?"
Vi håber at vi dermed kan bidrage til at udvikle tanker om og metoder til fremtidens efteruddannelse i almen praksis.
Opgaven er en samlet præmiesum på 50.000 kroner og vil blive annonceret i Ugeskrift for Læger, Månedsskrift for Praktisk Lægegerning og Dagens Medicin. Der nedsættes en bedømmelse komite med medlemmer fra LUF, Dansk Selskab for Almen Medicin og eventuelt andre relevante parter.

Tak til bestyrelsens medlemmer for arbejdet i 2010 og en særlig tak til vores sekretær Lene Kruse, som har holdt os ud i endnu et år - i den daglige drift en helt uvurderlig hjælp for os.

Villy Meineche Schmidt