Kursusoversigt
Anmeldelser
Om LUF
Medlemskab
Kontakt
Betingelser
Forside

Bestyrelsens beretning på generalforsamligen 2010.

Bestyrelsen har afholdt 7 bestyrelsesmøder: 04.02, 25.03, 13.05, 17.06, 4-6.09, 07.10, 25.11 samt ugentlige web-møder


Bestyrelsen sammensætning i 2009 var:

 

Villy Meineche Schmidt, formand

 
 

Berit Lavik, næstformand

 
 

Tom Simonsen, kasserer

 
 

Kirsten Lawaetz, sekretær

 
 

Per Høeg, bestyrelsesmedlem

 
 

Mette Wanning, bestyrelsesmedlem

 

Foreningens aktiviteter iindeværende periode har fortsat den stigende linie fra årene før, jf. den grafiske oversigt.
Således er antallet af

    · registrerede medlemmer steget fra 1275 til 1408 - hvoraf en tredjedel er 'hvilende'
    · afholdte kurser stabilt på 18
    · kursusdage reduceret en smule til 1361

Antallet af kursusdeltagere er faldet fra 406 til 375.

Den opbremsning, som har kunnet forventes som følge af ændrede økonomiske forhold har således indfundet sig - ikke alvorligt, men alligevel en opbremsning af indtil nu stadig stigende aktivitet og omsætning.

Forsikringsforhold.
Dette er - desværre - en tilbagevendende udfordring. Efter at have skiftet leverandør er vi igen i samtaler om den optimale dækning. Seneste diskussion vedrører muligheden af at forsikre 'nøgleundervisere', som der har været tilbagevendende problemer med. Under alle omstændigheder fastholder bestyrelsen 2 afgørende forhold: At undgå at en kursist kommer i vanskeligheder ved akut sygdom under kursus og at undgå at foreningen risikerer uoverskuelige omkostninger, som viser sig ikke at være dækket af forsikring.

Kursusmarkedet.
Dagens Medicin synes at have bidt sig fast i kursusmarkedet. Det er lykkedes dem at kombinere sponsering med udbetaling fra Efteruddannelsesfonden, et forhold som foreningen har søgt en diskussion af - men foreløbig uden held. De facto betyder det at lægeforeningen accepterer sponsorater (igen). Bestyrelsen skal i den kommende periode tage stilling til om foreningen skal forfølge samme målsætning, idet vi ved sponsering ville kunne tilbyde vore kurser billigere. Vi kender imidlertid ikke medlemmernes holdning til spørgsmålet.

Foreningens økonomi.
Er fortsat solid. Trods faldende opsætning og faldende overskud er vi godt rustede til eventuelle kommende 'magre år'.

Sekretariatet.
Gennem årene har Lene gjort et solidt, sikkert og for bestyrelsens medlemmer uvurderligt arbejde. Foreningen har fortsat en ganske 'uhørt' lav administrationsomkostnings procent. Det er bestyrelsen glade for og vi takker Lene for hendes store andel i dette.

Villy Meineche Schmidt