Kursusoversigt
Anmeldelser
Om LUF
Medlemskab
Kontakt
Betingelser
Forside

Formandens beretning på generalforsamligen 2009.

Bestyrelsen har afholdt 7 bestyrelsesmøder: 06.02, 26.03, 30.04, 24.06, 15.08, 08.10, 12.11.,
samt ugentlige web-møder


Bestyrelsen sammensætning i 2008 var:

 

Villy Meineche Schmidt, formand

 
 

Berit Lavik, næstformand

 
 

Tom Simonsen, kasserer

 
 

Kirsten Lawaetz, sekretær

 
 

Per Høeg, bestyrelsesmedlem

 
 

Mette Wanning, bestyrelsesmedlem

 

Foreningens aktiviteter i indeværende periode har fortsat den stigende linie fra årene før, jf. den grafiske oversigt.
Således er antallet af
    · registrerede medlemmer steget fra 1082 til 1275
    · afholdte kurser steget fra 18 til 19
    · kursusdage steget fra 1427 til 1495

Antallet af kursusdeltagere er faldet fra 407 til 406.

Et 'kig' i kursuskataloget giver indtryk af et meget bredt sortiment af kurser fra éndags kurser i Danmark til kursusrejser af 16 dages varighed i Indien…

I det forløbne år har bestyrelsen ud over det 'daglige' bestyrelsesarbejde haft nogle særlige problemområder, som har været tidsrøvende:

1. Stramninger i rejsebranchen.
Vi har oplevet en tendens til at rejseudbyderne har været vanskeligere at have med at gøre: tidspunkter for rejsedage er blevet sværere at få frem, frister for afmelding er blevet forlænget, afrejse lufthavne ændret m.v. Det er et særligt problem at rejsedagene først fastlægges sent (i forhold til vores kursusannoncering), således at et ugekursus kan komme til at strække sig over 6 arbejdsdage.
Bestyrelsen er opmærksom på at medlemmerne prioriterer rejsedage og lufthavne højt og det er også bestyrelsens opfattelse, at rejsedage i week-end'er er at foretrække og at der skal være mulighed for at rejse fra både København og Billund - hvis det overhovedet er muligt.

2. Fastholdelse af kursusmanualens anvisninger.
Der har været mange problemer med et enkelt af kurserne - problemer som for en stor del kan føres tilbage til manglende gennemsigtighed omkring økonomi hos en kursusleverandør og uklarheder om interne afregninger mellem kursusledere og leverandøren. Det har givet anledning til dårlige vibrationer og den endelige afslutning af kursusregnskabet har trukket ud. Om end de økonomiske forhold ved planlægning og afholdelse af et kursus er klart og gennemskueligt beskrevet fra foreningens side i vores omfattende kursusmanual, så synes det tydeligt at manualen ikke har været fulgt. Det er bestyrelsens opfattelse, at vi ikke ønsker at komme i samme situation en anden gang. Vi agter derfor at 'overveje nøje' om vi fremover vil indgå aftaler med eksterne leverandører - og såfremt vi vælger at gøre det, da at stille krav om at kursus planlægges i henhold til kursusmanualen.

3. Bestyrelsen har i indeværende år på forsøgsbasis aftalt at bestyrelsens medlemmer kan deltage i ét kursus årligt betalt af foreningen. Meningen med forsøget har været at øge bestyrelsen detailkendskab til foreningens udbudte kurser - og derved også kvalificere den interne diskussion i bestyrelsen om kursernes indhold og form. Det er også aftalt at denne årlige mulighed for inspiration og vidensdeling kan finde sted i forbindelse med kursus eller kongres, udbudt af andre arrangører under forudsætning af at kurset eller kongressen har relevans for foreningens arbejde. Erfaringerne med forsøgsordningen har været gode og bestyrelsen vil gøre ordningen permanent.
Såfremt et af foreningens kurser ikke er fuldtegnet ved afholdelsen kan bestyrelsesmedlemmer deltage for prisen af rejse og ophold.

4. Forsikringsforhold.
I forbindelse med afholdelse af kurset 'Rejsemedicin' er bestyrelsen blevet opmærksomme på at der mellem de enkelte forsikringsudbydere er større forskelle i sygeforsikringer end man umiddelbart kan få indtryk af. I særlig grad er dækningerne ved omkostningstunge forsikringsbegivenheder ret forskellige. Desuden er der særlige forhold for kursusdeltagere som har kroniske sygdomme og deltagere som er 'ældre'. Nogle kursusdeltagere har egne helårsrejseforsikringer, som også dækker 'erhverv' - og disse kursister har selvfølgelig ikke noget ønske om udgifter til forsikring. Det er forståeligt. Fra foreningens side er det imidlertid en tilbagevendende situation kursusledernes viden om selvforsikrede kursisters forsikringsdækning er mangelfuld, og såfremt en begivenhed skulle indtræffe, hvor en kursist bliver akut alvorlig syg vil foreningen føle sig forpligtet til at iværksætte den nødvendige hjælp her-og-nu, for derefter at aktivere kursistens forsikring. Dette indebærer imidlertid den risiko at kursistens forsikringsforhold alligevel ikke dækker forsikringsbegivenheden - eller at forsikringsaftalen indebærer at andre lokale hjælpeforanstaltninger skal bringes i anvendelse - end de der i den akutte situation er blevet benyttet. På bundlinien vil foreningen således potentielt kunne stå overfor en måske meget stor omkostning. Bestyrelsen har på baggrund af disse overvejelser besluttet at kulegrave hele problemstillingen med det formål at sikre 2 afgørende forhold: At undgå at en kursist kommer i vanskeligheder ved akut sygdom under kursus og at undgå at foreningen risikerer uoverskuelige omkostninger, som viser sig ikke at være dækket af forsikring.

5. Konkurrencen i markedet.
Endnu en udbyder af kurser har vist sig på markedet i 2008. dagens Medicin udbyder éndagskurser, som vi ikke kan konkurrere med økonomisk, men nok indholdsmæssigt. Der må i forbindelse med den generelle økonomisk afmatning forventes at også kursusmarkedet kommer til at lide afsavn. Med de lange tilmeldingsfrister vi har til vore lange kurser kan dette dog først forventes at slå rigtigt igennem i 2009 - 2010. Krisetider kan være egnede til at revurdere og udvikle. Det er bestyrelsens opfattelse at vores portefølje af kurser har varieret emnemæssigt, mens selve formidlingsformen ikke har set mange fornyelser. Bestyrelsen vil lægge vægt på i den kommende tid at søge inspiration - hjemme som ude - til nye ideer for formidling af viden til praktiserende læger.

6. Foreningens økonomi.
Som det fremgår af nedenstående grafiske oversigt har omsætningen været støt stigende i foreningen gennem årene, mens overskuddet i de sidste år bevidst har været holdt i ro. Resultatet for 2008 viser at omsætningen har været 7.767.663 og der har været et overskud på 219.799 kroner.
Den samlede kapital i foreningen er nu så solid at 'krisetider' - med mindre de bliver meget langvarige - ikke bør kunne ryste foreningen. Samtidig giver økonomien mulighed for at investere midler i produktudvikling og optimering af vores nuværende kurser. Det har således for eksempel været et ønske i mange år, at alle nye kursussteder besøges før afholdelse af kursus, dels for inspektion 'med egne øjne' dels for at kunne indgå aftaler om opholdets forløb og indhold. Bestyrelsen vil afsætte midler til denne aktivitet fremover.

7. Kursuspriser.
Som yderligere kommenteret nedenfor har foreningen meget lave administrationsomkostninger. For foreningens medlemmer betyder dette alt andet lige billigere kurser - selv om nogle medlemmer har givet udtryk for at de gerne så kurserne udbudt billigere. Det er bestyrelsens erfaring at kvalitet koster: Foreningen aflønner undervisere så tilpas godt at vi har højt kvalificerede undervisere på vore kurser - og de deltager gerne flere gange. Rejse og ophold må ofte betales 'dyrere' end sidste-chance billetter, men vi er afhængige af langsigtede aftaler, ligesom vi har erfaret at kursister ikke accepterer hvad som helst når det drejer sig om forholdene på rejsedestinationen!

8. Sekretariatet.
Gennem årene har Lene gjort et solidt, sikkert og for bestyrelsens medlemmer uvurderligt arbejde. Foreningen har fortsat en ganske 'uhørt' lav administrationsomkostnings procent. Det er bestyrelsen glade for og vi takker Lene for hendes store andel i dette.

Villy Meineche Schmidt