Kursusoversigt
Anmeldelser
Om LUF
Medlemskab
Kontakt
Betingelser
Forside

Formandens beretning på generalforsamligen 2008.

I indeværende periode har der været afholdt 8 bestyrelsesmøder og ugentlige web-møder
I 2007 afholdt foreningen 18 kurser (mod 14 året før) af sammenlagt 60 (mod 51) kursusdages varighed og med i alt 407 (mod 285) deltagende medlemmer. Det samlede antal kursusdage var 1427 (mod 1075). To planlagte kurser blev aflyst på grund af manglende tilslutning, og ét kursus blev udskudt.

Opgjort maj 2008 havde foreningen 1082 medlemmer, mod 994 medlemmer ved sidste års GF.
Foreningen har således haft en medlemstilgang på 9 %. Tilsyneladende har medlemmerne gjort mere brug af foreningens kurser end sidste år, idet fremgangen i antallet af kursusdage har været 33 %.

Bestyrelsen har været sammensat af

 

Villy Meineche Schmidt, formand

 
 

Berit Lavik, næstformand

 
 

Tom Simonsen, kasserer

 
 

Per Høeg

 
 

Kirsten Lawaetz, sekretær

 
 

Mette Wanning

 

Kursusaktivitet har været væsentligt øget i indeværende år og kursusemnerne har spændt meget vidt. En oversigt over 'nøgle' aktiviteter i foreningens liv viser stigning over hele linien:

LÆGERNES UDDANNELSES FORENING.

Aktivitet

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Medlemmer

125

364

476

643

789

994

1082

Afholdte kurser

2

6

8

6

12

14

18

Udskudte kurser

 

 

 

0

 

1

1

Aflyste kurser

 

 

 

1

1

1

2

Kursusdage

9

24

32

26

47

51

60

Kursister

 

 

179

143

276

285

407

Kursusdage i alt

 

 

 

 

1030

1075

1427

Omsætning, mio

 

2.02

3.26

2.59

4.03

4.68

6.41

Overskud

-32.000

145.000

91.000

-28.000

337.000

279.000

289.000

Akk. overskud

-32.000

113.000

204.000

176.000

513.000

792.000

1.081.000


Ved sidste års GF fremlagde bestyrelsen planer om aflastning af vores sekretær, dels ved ekstern aflastning, dels ved mere veldefinerede opgaver for de enkelte bestyrelsesmedlemmer. Den eksterne aflastning blev udmøntet i et samarbejde med rejsebureau virksomheden "Trine K", og dette samarbejde har forløbet med visse vanskeligheder, og det er efter følgende besluttet ikke at anvende bureauet ved kursusrejser, som er baseret på charter. Ved charter-baserede kurser er kursuslederne ansvarlige for at indhente tilbud, som derefter viderebehandles af vores sekretær. Dette system synes at fungere - om end der har været visse begyndervanskeligheder.
Der blev ligeledes truffet beslutning om at alle nye kurser skal overværes af et bestyrelsesmedlem, hvilket har været gennemført til stor tilfredshed. Ved flere lejligheder har også beslutningen om at bese nye kursussteder forud for afholdelse af kurset været anvendt, og det synes at give bedre grundlag for valg af destination. Det forløbne år har igen vist at destinationen for et kursus er meget afgørende - ikke mindst har det stor betydning at kursister ikke oplever store forskelle i indkvarteringer.

Der har været gennemført et kursus, hvor større dele af planlægningen, end vi sædvanlig har haft for vane, var udlagt til kursusarrangøren. Dette viste sig at indebære betydelige problemer, ikke mindst i forbindelse med gennemførelsen af rejsen, idet flyselskabet, som skulle stå for transporten krakkede og de billetter, som derefter måtte skaffes 'akut' blev væsentlig dyrere. Hvorvidt foreningen ender med at lide tab på arrangementet er ikke afgjort endnu, men bestyrelsen har besluttet at arrangementer fremover bliver tilrettelagt således at forsikringsordninger (som for eksempel Rejsegarantifonden) i tilfælde af problemer vil kunne aktiveres.

Bestyrelsen har således haft nye arbejdsopgaver i dette seneste år sammenlignet med de tidligere år - med deraf følgende øget tidsforbrug.

Bestyrelsen har i det forløbne år været mere 'risikovillige' ved planlægning og gennemførelse af kurser, men trods dette vil foreningens drift også i år udvise overskud. Det samlede akkumulerede overskud har nu nået en størrelse (ca. 1 million kroner), som sikrer en arbejdsreserve til imødegåelse af eventuelle tab. Der er efter bestyrelsens mening ikke behov for at øge denne reserve yderligere. I de kommende år vil det således være en opgave at nedbringe de årlige overskud. Bestyrelsen vil tage fat på dette arbejde i den kommende samling. Udgangspunktet vil være at et genereret overskud må opfattes som medlemmernes kapital, som bør komme dem til gode. Produktudvikling i foreningen skal fortsat prioriteres, og foreningens aktiviteter internt må gennemgås, herunder må det diskuteres om visse arbejdsopgaver med fordel kan lægges uden for foreningens bestyrelse og varetages eksternt. Såfremt det vurderes at nogle administrative opgaver bedst varetages af bestyrelsens medlemmer bør det vurderes om der gives en passende økonomisk kompensation for arbejdet. Når disse overvejelser er gennemført må bestyrelsen tage stilling til hvorledes foreningens drift tilpasses foreningens formål, som ikke indebærer at skulle præstere overskud på den primære drift. Det vil derfor være naturligt at diskutere generelle ændringer af kalkuler på kursuspris, som for eksempel størrelsen af foreningens 'buffer'.
Atter i år er det lykkedes at sælge annonce til AstraZeneca i foreningens halvårlige kursuskatalog. Samarbejdet har gennem årene vist sig holdbart og gnidningsfrit og bestyrelsen vil gerne rette en tak til firmaet for denne støtte.

Der skal lyde en stor tak til alle bestyrelsesmedlemmer for deres indsats i årets løb. Nye opgaver har været pålagt og der har også været afholdt bestyrelsesmøde hyppigere i år end sidste år.
Foreningens sekretariat har atter været professionelt og dygtigt ledet af Lene, som med de nødvendige fornyelser i sekretariatet (med forbigående EDB-problemer) er en uvurderlig hjælp for foreningens daglige drift. Ikke alene har bestyrelsen haft god 'on-line' tilgang til en altid hjælpsom medarbejder - det gør også indtryk at kursister ofte omtaler den hjælp de modtager forud for, eller under kursers afvikling, som professionelt, venligt og kompetent.
At foreningen fortsat administreres for et beløb, der svarer til 10% af omsætningen er også for en væsentlig del Lenes fortjeneste.
Derfor udtrykker bestyrelsen sin store tak til Lene.

Villy Meineche Schmidt