Kursusoversigt
Anmeldelser
Om LUF
Medlemskab
Kontakt
Betingelser
Forside

Formandens beretning på generalforsamligen 2007.

GF 2006 blev afholdt 29.05.2006.

I indeværende periode har der været afholdt 6 bestyrelsesmøder, hvoraf det ene var et week-end møde.

I 2006 afholdt foreningen 14 kurser af sammenlagt 51 kursusdages varighed og med i alt 285 deltagende medlemmer. Det samlede antal kursusdage var 1075. Ét planlagt kursus blev aflyst på grund af manglende tilslutning, og ét kursus blev udskudt.
Opgjort maj 2007 havde foreningen 994 medlemmer, mod 789 medlemmer ved sidste års GF.
Foreningen har således haft en medlemstilgang på 26% fra GF 2006.

Bestyrelsen har været sammensat af:

Villy Meineche Schmidt, formand
Mette Wanning, næstformand
Tom Simonsen, kasserer
Berit Lavik
Kirsten Lawaetz
Per Høeg

Året 2006 har været præget af stort set samme kursusaktivitet som 2005.
En oversigt over 'nøgle' aktiviteter i foreningens liv viser stigning over hele linien:

Aktivitet

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Antal medlemmer

125

364

476

643

789

994

Gennemførte kurser

2

6

8

6

12

14

Udskudte kurser

 

 

 

0

 

1

Aflyste kurser

0

 

 

1

1

1

Kursusdage

9

24

32

26

47

51

Kursister

 

 

179

143

276

285

Kursusdage i alt

 

 

 

 

1030

1075

Omsætning, mill.

 

2.02

3.26

2.59

4.03

 

Foreningen har også i år modtaget henvendelser om etablering og afholdelse af kurser fra andre, som har haft udbudt kurser i anden sammenhæng, men har ønsket at "flytte" til LUF. Bestyrelsen har fundet det nødvendigt på et udvidet bestyrelsesmøde at drøfte foreningens mere langsigtede politik. Det øgede antal kurser betyder selvsagt øget arbejde, hvilket helt sikkert har været mest føleligt for foreningens sekretær, som i perioder har haft mere arbejde end planlagt (og ønsket).
Bestyrelsen har besluttet ikke at begrænse foreningens aktiviteter. Som logisk konsekvens har bestyrelsen besluttet at vores sekretær skal aflastes, dels ved ekstern aflastning, dels ved mere veldefinerede opgaver for de enkelte bestyrelsesmedlemmer, således at sekretærens arbejde bliver mere målrettet bakket op.
Bestyrelsen besluttede ligeledes at nye kurser skal 'overværes' af et bestyrelsesmedlem, at nye kursussteder skal besigtiges før de tages i anvendelse og at bestyrelsens medlemmer sikres opdatering af viden om kursusarrangementer. De enkelte bestyrelsesmedlemmers arbejde vil således øges til næste år. Næste års generalforsamling vil så afsløre om operationen er lykkedes - eller om andre tiltag er nødvendige.

På generalforsamlingen sidste år besluttedes det at foreningen skulle finde en 'passende' kapital, som skal stå til rådighed ved massive uforudsete omkostninger, som for eksempel pludselige uforudsete rejseproblemer, som vi ikke havde kunnet dække af forsikringsmæssigt. Det er bestyrelsens opfattelse at denne kapital nu er nået. Kalkulation af kursernes pris vil fremover tage hensyn til dette, men der vil fortsat i kalkulerne være afsat en 'buffer', som vil gøre det muligt at gennemføre kurser som ikke er fuldtegnet - dette er især vigtigt ved starten af et nyt kursus.

Også i år er det lykkedes at sælge annonce til AstraZeneca's i foreningens halvårlige
kursuskatalog, hvilket alt andet lige medfører at kursisternes pris er mindre end den ellers ville have været.

I denne samling har bestyrelsen bestået af 6 mod tidligere 5 medlemmer. Der skal lyde en stor tak til alle bestyrelsesmedlemmer for deres indsats i årets løb.

Også i år har foreningens sekretariat været professionelt, vedholdende og dygtigt drevet af Lene, som vi - som ovenfor anført måske har haft en tendens til at pålægge for meget. Det er vores håb, at Lene vil finde glæde i de tiltag vi påtænker at gennemføre, og at hun kommer tilbage til mere normale arbejdstider i det kommende år.


Villy Meineche Schmidt