Kursusoversigt
Anmeldelser
Om LUF
Medlemskab
Kontakt
Betingelser
Forside

Formandens beretning på generalforsamligen 2006.


GF 2005 blev afholdt 8.5.2005.

Siden da har foreningen afholdt 6 bestyrelsesmøder.

I 2005 afholdt foreningen 12 kurser af sammenlagt 47 kursusdages varighed og med i alt 276 deltagende medlemmer. Det samlede antal kursusdage var 1030. Ét planlagt kursus blev aflyst på grund af manglende tilslutning.

Opgjort maj 2006 havde foreningen 789 medlemmer, mod 643 medlemmer ved sidste års GF.
Foreningen har således haft en medlemstilgang på 23% fra GF 2005.

Bestyrelsen har været sammensat af

Villy Meineche Schmidt, formand
Mette Wanning, kasserer
Berit Lavik
Kirsten Lawaetz
Tom Simonsen

Året 2005 har været præget af tiltagende kursusaktivitet og mange nye kurser. Foreningen har desuden modtaget adskillige henvendelser om etablering og afholdelse af kurser fra andre, som har haft udbudt kurser i anden sammenhæng, men har ønsket at "flytte" til LUF. Bestyrelsen har således ved flere bestyrelsesmøder måttet tage stilling "her-og-nu" til nye forslag og ved flere lejligheder har vi kort drøftet foreningens fremtid.

Foreningen synes at stå ved en skillevej:
Skal vi ekspandere? - og hvis vi vælger dette: hvorledes skal infrastrukturen så bygges op? Bestyrelsens arbejde er til stadighed blevet udvidet og vi må tage stilling til hvor meget vi hver for sig ønsker at lægge af frivillig tid i foreningen.
Skal vi blive hvor vi er nu? Foreningen har etableret sig som en seriøs kursusudbyder, vi sælger vores kurser og vi har oven i købet et utilsigtet overskud af en ikke ringe størrelse..
De travle bestyrelsesmøder har vist sig ikke at være en frugtbar ramme om den nødvendige diskussion om fremtiden, så bestyrelsen har behov for en samlet drøftelse af en eller to dages varighed under rolige omstændigheder - som bør afholdes kort efter sommerferien. Vi havde i det forløbne år et udvidet internatmøde og udbyttet heraf stod mål med indsatsen.

Foreningens mål er ikke at skabe overskud, men at balancere - det vil sige ramme den præcise pris på hvert kursus. Vores basis for beregning af kursuspriser har været et ønske om at kunne gennemføre et kursus uden underskud selvom det fulde annoncerede antal kursister ikke tilmeldte sig: et kursus stipuleret for 28 deltagere skulle kunne balancere økonomisk selvom kun 24 deltagere meldte sig. Logistikken i at arrangere kurser er at bestyrelsen skal tage stilling til gennemførelse af et kursus måneder før kurset afholdes (af hensyn til eventuel afmelding af rejse og kursussted) - bestyrelsen har derfor ofte måttet beslutte at gennemføre et kursus, hvor udsigten var et underskud… I den mellemliggende periode, frem til afholdelsen af kurset har vi så modtaget yderligere tilmeldinger, hvorefter kurset endte med at give overskud. Der er ikke nogen nem løsning på dette "problem" - det er ikke en god ide at forhåndskalkulere underskud på et kursus. Og det er heller ikke en god ide at aflyse kurser, hvor der mangler enkelte deltagere.

Bestyrelsen agter i forbindelse med internatmøde at drøfte modeller for hvorledes et utilsigtet overskud kanaliseres tilbage til foreningens medlemmer. Man kunne for eksempel tænke sig at medlemmer som tidligere havde været på kursus - og dermed havde været med til at generere overskud - fik rabat ved deltagelse i et efterfølgende kursus. Der kunne være mange andre forslag, men et fælles fundament ville være fastsættelse af en "risiko"kapital, som foreningen til enhver tid bør råde over og planer for tilbageførsel af eventuelt yderligere overskud til foreningens medlemmer. Når talen er om "risiko" kapital kan det anføres at foreningen i år har været "tæt på" et par gange: et kursushold var nær ved at strande på La Gomera i forbindelse med uvejr og en kursusdeltager blev syg under besværlige omstændigheder. Begge hændelser, som taler for at foreningens forsvarlige drift forudsætter en økonomisk backup af en vis størrelse.

I de år foreningen har eksisteret har AstraZeneca's tilbagevendende køb af annonce i kursuskatalogerne været en stor hjælp, som vi har været glade for. Vi har i indeværende år ikke haft held til at fortsætte dette samarbejde, hvilket vi er kede af, men godt forstår. Også i denne forbindelse er en solid økonomi vigtig for foreningen, idet kursuskataloger er vitale for foreningens virke.

Foreningen havde i årets løb inviteret et antal yngre praktiserende læger til en fælles drøftelse af mål og indhold i kurser for praktiserende læger. Det skulle vise sig at blive en meget inspirerende dag, som allerede har sat sig spor på kursussiden og vil sættes sig spor i bestyrelsen.

På denne generalforsamling er der forslag om udvidelse af bestyrelsen. Forslaget skal ikke alene ses som et ønske om mere 'man-power', men også om at yngre kolleger gradvis kan overtage arbejdet i foreningen.

Også i år har foreningen sekretariat været professionelt, vedholdende og dygtigt drevet af Lene, som vi ikke sjældent pålægger nye arbejdsopgaver - opgaver som vi ser varetaget godt.
I det forløbne år har bestyrelsen haft fornøjelsen af Berit, som ikke alene i kraft af sin ungdom har været en fornøjelse, men som tillige har haft succes med sit første kursus.

Sidst, men ikke mindst: tak til bestyrelsens medlemmer, ikke alene for selve bestyrelsesarbejdet, hvor alle har mødt flittigt, men tillige for arbejdet med kurserne, såvel de gode gamle som de kommende nye.


Villy Meineche Schmidt