Kursusoversigt
Anmeldelser
Om LUF
Medlemskab
Kontakt
Betingelser
Forside

Formandens beretning på generalforsamligen 2004.

2003 GF blev afholdt 24.5.2003.

Siden da har foreningen afholdt bestyrelsesmøder på følgende datoer:

20. august 2003
26. august 2003
1. oktober 2003
10. december 2003
15. januar 2003
31. marts 2003

I 2003 afholdt foreningen 8 kurser af sammenlagt 32 kursusdages varighed og med i alt 179 deltagende medlemmer.

I 2002 afholdt foreningen 6 kurser med 128 deltagende læger.

Opgjort 10. maj 2004 havde foreningen 476 medlemmer, som skal sammenlignes med 364 medlemmer ved sidste års GF.

Foreningen har således haft en medlemstilgang på 30% i de sidste 12 måneder, og antallet af gennemførte kurser er steget tilsvarende. I det forløbne år har foreningen tillige afholdt en pædagogisk dag, hvor vores kursusledere var samlet til en daglang workshop, som beskæftigede sig med kursusvirksomhed og pædagogik.

Foreningen har i det forløbne år i særlig grad arbejdet med forholdet til medlemmernes baggrundsforeningen, nemlig Praktiserende Lægers Organisation og Dansk Selskab for Almen Medicin.

Kort sagt kan situationen bedst bestegnes som uændret. Det er muligt at foreningen omfattes med sympati, men det har ikke givet anledning til ændringer i de faktiske omstændigheder, nemlig at foreningen fortsat ikke kan annoncere på lige fod med Uddannelsessekretariatet og at praktiserende lægers faglige sammenslutning ikke har taget stilling. Foreningen blev indbudt til fællesmøde umiddelbart efter sin dannelse, men siden hen er intet sket.

Der har været "gnidder" i samarbejdsrelationer. For mere end et år siden tilbød foreningen at arrangere lokale kurser omhandlende kræftsygdomme i almen praksis, ja faktisk var et grydeklart projekt fremsendt til Kræftens Bekæmpelse. Så vidt vi har forstået blev dette imidlertid obstrueret af både organisation og selskab, som ønskede dette arbejde henlagt til de kommende "kompetencecentre". Status er imidlertid at intet er hændt på området…

Det har i den forbindelse været interessant at se LUF omtalt som "et godt initiativ" i Mikael Rørth og Hans Storms oversigtsartikel om Kræft i Ugeskrift for Læger – men forstemmende at konstatere, at det forfatterne efterspørger, nemlig en mulighed for læger at opdatere deres viden jævnligt – ikke er etableret selvom foreningen har programmet grydeklart og kunne starte en landsdækkende kursusvirksomhed op i løbet af kort tid…

Lægernes Uddannelses Forening har eksisteret så længe at det ikke længere er rimeligt at afvente foreningens snarlige død….

Tiden synes inde til at tage diskussionen med organisationen og selskabet.

Da LUF etablerede sig havde vi den opfattelse at lægeforeningens kurser var for dyre. Vi blev selv skudt i skoene at vores kurser var meget dyre – og at vi formentlig selv spandt guld.

Faktum er at foreningen ikke må give overskud og at bestyrelsesarbejde ikke må være honoreret. Men vil det så sige, at vi tog fejl, da vi startede?

Sammenligningen mellem kursuspriser er ikke nemt. Kursusvarigheden er forskellig, underviserne er forskellige i antal og kvalifikationer, undervisningsstederne er forskellige.

Hvis man imidlertid kigger på den rene kursusudgift og bortser fra opholds- og eventuelle rejseudgifter og ikke går i detaljer med antal undervisere og deres kvalifikationer, så har det været muligt at sammenligne vores kurser med Uddannelsessekretariatets kurser – hvilket fremgår at vedlagte bilag.

Lægeforeningen producerer ingen kurser som er billigere end vores. Hvor det er muligt at sammenligne kurserne er vores konsekvent billigere – mellem 15% og 60%.

Foreningens oprindelige mål er således nået – godt og vel:

At producere kurser, som kvalitetsmæssigt er sammenlignelige med Uddannelsessekretariatets men med honorarer til undervisere og kursusledere svarende til niveauet for Lægedage. Det var vores mål at disse kurser ikke måtte blive dyrere end Uddannelsessekretariatets. På dette felt har vi "skudt over målet" idet vore kurser er billigere.

Så vi tog ikke fejl!

Foreningens on-line booking, vores deltidssekretær og bestyrelsens uhonorerede arbejde har vist sig konkurrencedygtigt sammenlignet med lægeforeningens sekretariat.

Det vil efter min opfattelse være en opgave for den kommende bestyrelse at synliggøre disse forhold i vores nære omverden.

Der er grund til at sende en venlig tanke til AstraZeneca for deres tilbagevendende støtte til vores kursuskatalog. Vi har været glade for samarbejdet og vi håber på at det kan fortsætte i fremtiden.

Om end foreningens navn er "lægernes" uddannelses forening, så er der i vedtægterne åbnet op for at andre med interesse i lægers efteruddannelse kan deltage.

Det er bemærket at lægeforeningen har åbnet mulighed for at læger kan anvende deres opsparede efteruddannelsesmidler hos andre kursusudbydere end de strengt lægelige.

Jeg mener at vi i vores forening skal overveje at åbne modsat: Er tiden ikke inde til at kurser, som vi tilbyder kan huse deltagere med andre baggrunde end almen praksis? Vi vil måske hurtigt kunne acceptere speciallæger eller overlæger – men hvad med andre faggrupper? Vi udbyder kurser som råber på tværfaglighed: "Den terminale patient", "Cancerkurset". Måske er tiden inde til at foreningen indbyder meget bredere tilmelding til vores kurser? Vi har ofte ladet os bremse af økonomi, men måske skulle vi lade det være op til potentielle kursister at tage stilling til om de mener der er "value for money".

På sekretariatsniveauet er alt blevet lettere. Vi har haft vældig hjælp af Lene, som har overblik og ordenssans som matcher vores – mindst !! Det er en fornøjelse at alt det Lene havde påtaget sig gennemføres til punkt og prikke samtidig med at Lene accepterer yderligere opgaver – og håndterer dem på samme måde.

Hvis jeg kigger skråt bag over skulderen ser jeg at vi har haft succes på det grundlag vi startede foreningen på, jeg ser at vi har gennemført talrige kurser som kursisterne har evalueret højt, jeg ser en fortsat entusiasme for at producere nye spændende kurser som rammer ind i hjertekulen på praktiserende læger – men jeg ser også et antal kendte ansigter, som ikke er blevet yngre med tiden.

Det er afslutningsvis min opfordring til den kommende bestyrelse at få afklaret forholdet til Praktiserende Lægers Organisation og til Dansk Selskab for Almen Medicin:

Er vi inde eller ude?

Og hvis vi er ude: Hvad er da vores konditioner for fremtiden?

Villy Meineche Schmidt

 

Emne

T-F

Sted

Kursus-dage

Undervisere

Deltager-tal

Kursus-pris

Pris / dag

antal

status

DGL

j

u

5

6

1,2,3,9

32

12700

2540

Er din rådgivning lige fedt

j

u

5

4

(5), 9,1

24

14700

2940

Tab og traumer

n

u

5

2

7

24

11800

2360

Supervision i "det reflekterende team"

h

4

2

2

16

12900

3225

Almen psykiatri

n

u

5

3

2

28

10000

2000

Psykiatri i almen praksis

h

3

5

3

24

9600

3200

Tropemedicin

j

u

5

3+

1,3

18

12400

2480

Infektionsmedicin

j

h

2

1+

(5), 3,4

30

7000

3500

Kræft

j

u

5

4

1, 3,7

28

11500

2300

 

 

 

 

 

5

 

 

 

Kroniske smerter

j

h

4

2

3, 7

28

8000

2000

Lindrende behandling i almen praksis

h

2

2

6

24

6100

3500

Snyd

j

h

1

2

5, 9

28

2700

2700

 

 

 

 

 

7

 

 

 

Tab og traumer 2

n

u

5

2

7

20

13000

2600

 

 

 

 

 

8

 

 

 

Psyke-soma

n

u

5

1

7

12

13000

2600

Kognitiv terapi for praktiserende læger

u

5

3

9

24

?

Intern med

j

u

5

4

5,2,3

24

13000

2600


Idrætsmedicin A

j

u

5

5

10

40

9400

Bevægelse

j

h

3

2

9

24

4800

1600

Kommunikations-
træning for læger

n

?

5

1

11

?

?

Gyn / obs

n

h

3

2+

3,4

28

6500

2167

Opdatering i gynækologi, obstetrik

u

5

2

12

35

9600

1920

Status af undervisere:

1: professorer, førende på feltet. Forfattere af lærebøger
2: overlæger ved universitetssygehuse
3: andre overlæger
4: privatpraktiserende speciallæger
5: praktiserende læger
6: humanister
7: psykologer, psykoterapeuter
8: sygeplejersker
9: andet