Kursusoversigt | Anmeldelser | Om LUF | Medlemskab | Kontakt | Betingelser | Forside

Den gamle patient - når alder trykker
Aldring på godt og ondt

print kursusbeskrivelse
læs anmeldelse

Tilmelding
Kurset er fuldtegnet.
Klik her for tilmelding til venteliste


Baggrund
I Danmark, som i den vestlige verden generelt, bliver befolkningen ældre og ældre, og som praktiserende læger får vi en stadig større opgave med at varetage de gamles helbredsproblemer. Allerede nu fylder de "svage" gamle meget i almen praksis. Samtidig er der en stadig større del af de gamle som faktisk har det godt, og dem skulle vi gerne kunne hjælpe til at bevare et godt helbred og et godt liv.

Kursets formål
Formål med kurset er at at styrke de deltagende lægers evne til at kende egen
rolle samt at udrede, håndtere og behandle ældre patienters sygdomme og problemstillinger i almen praksis.

Kursets indhold
Kurset vil omhandle "ALT" om den ældre borger! Dels vedrørende de syge/skrøbelige, der ofte har mange kroniske diagnoser og er multimedicinerede, men også om hvordan man holder de velfungerende ældre fortsat velfungerende.

Emnerne bliver bl.a.
- Den normale aldring
- Multimorbiditet
- Funktionsevnevurdering
- Udredning og behandling (og undgå overbehandling)
- Multimedicinering
- Kost og fysisk aktivitet
- Organisering i egen praksis
- Samarbejde med specialister og kommune
- Kommunikation med den gamle patient og de pårørende.

Undervisningsmetoder
Kurset vil sikre en høj grad af deltageraktivitet, og der bliver god lejlighed til at vende egne problemstillinger fra praksis, til at fordybe sig og til god faglig sparring med eksperter og gode kolleger.

Målgruppe
28 praktiserende læger.


Kursusstedet
Spanien.

Kursustidspunkt
Uge 40, 2018. Rejsedagene fastlægges når flytiderne kommer op. Vi forventer udrejse fra København og fra Jylland.

Kursusgodkendelse
Kurset er godkendt for 4 dages selvvalgt efteruddannelse og 1 dags systematisk efteruddannelse (aktivitetsnummer 2018-0645.). Der kan søges refusion efter 7.10.2018 på https://www.laeger.dk/PLO/refusion

Pris
Kursus: Kr. 17.200. Kursuspris omfatter kursusafgift,
erhvervsrejsesygeforsikring, afbestillingsforsikring for kursusafgift samt velkomst- og afslutningsmiddag.
Rejse: Kr. 9.050, omfattende rejse, skatter og afgifter, hotelophold med
kvartpension og afbestillingsforsikring.
Depositum: Kr. 3.000

Tilmelding
Kurset er fuldtegnet.
Klik her for tilmelding til venteliste

 

Undervisere

Overlæge, geriater Finn Rønholt
Speciallæge i intern medicin 1995 og i geriatri 1997. Uddannelsesansvarlig overlæge ved geriatrisk afdeling Glostrup Hospital 1998-2004. Siden da ledende overlæge på medicinsk afdeling Gentofte Hospital 2004-2009 og på Herlev Hospital 2009. Ph.d. om geriatrisk teamfunktion 1993. Deltaget i projekter og videnskabelige undersøgelser om sammenhæng i sundhedsvæsenet: Bl.a. følgehjem- og ringhjem ordninger samt ordninger om specialiseret hjemmesygepleje. Projektansvarlig og medforfatter på en række projekter om opfølgende hjemmebesøg, bl.a. hjemmebesøg ved praktiserende læger. Forfatter og medredaktør på en række lærebøger – herunder Basisbog i Geriatri, Lærebog i Geriatri, Medicinsk kompendium og Basisbog i Medicin og Kirurg. Ansvarlig for geriatrikapitlet i Lægehåndbogen. Talrige foredrag og stor undervisningsaktivitet, herunder ikke mindst i forhold til almen medicinsk videre- og efteruddannelse og samordning i Sundhedsvæsenet.

Speciallæge i almen medicin Lars Rytter
Praktiserende læge siden 1982 i Albertslund. Siden 1995 arbejdet i praksiskonsulentordningen primært på Glostrup hospital, med "Vestegns kommunerne" og ditto læger. Siden 2016 Hospitals praksiskonsulent på Amager/ Hvidovre hospitaler. Deltaget i og skribent på regionale og nationale vejledninger bla. 4 DSAM vejledninger, deraf den sidste "Den Ældre Patient" som hovedforfatter. Deltaget i projekter og videnskabelige undersøgelser om sammenhæng i sundhedsvæsenet bl.a. opfølgende hjemmebesøg, 0 dages indlæggelser m.m. Tidligere formand for PLO og Danske regioners Faglige udvalg og tidligere ansat i DAK E (patientforløb). En lang række foredrag og undervisning inden for emnekredsen, ældre og det samarbejdende sundhedsvæsen.

Overlæge Helle Thagesen
Blev speciallæge i neurologi 2001, og har efterfølgende specialiseret sig i ALS og Parkinsons sygdom.
Har herudover gennem mange år interesseret sig for undervisningspædagogik og været aktiv indenfor undervisning. Har været klinisk lektor ved det medicinske fakultet på Københavns Universitet i 10 år, har været leder af de speciale specifikke kurser i neurolog gennem 8 år og har gennem minimum 15 år undervist på talrige kurser i lægeforeningens regi. Modtog i marts 2018 Yngre Neurologers uddannelsespris.Fysioterapeut Nina Beyer, ph.d. og lektor ved Institut for klinisk medicin, Københavns Universitet.
Hendes forskning har fokuseret på effekten af fysisk aktivitet/træning til forskellige patientgrupper og til ældre, måleredskaber til måling af træningseffekt, monitorering af mobilitet, identifikation af personer med risiko for funktionsevnetab samt psykosociale aspekter af fald. Ud over videnskabelige publikationer har hun medvirket til udarbejdelse af anbefalinger om træning til patienter og ældre mennesker, systematisk identifikation af nedsat fysisk funktionsniveau hos ældre borgere, og har undervist på præ- og postgraduate kurser i mere end 20 år.

Kursusledelse                                                                                          
Praktiserende læge Tom Simonsen, Ved Eltham 7, 2.tv, 2900 Hellerup tlf.: 21225179,
e-mail
Tom Simonsen har arrangeret centraliserede kurser for alment praktiserende læger gennem mere end 20 år. Han er stoppet som praktiserende læge pr. 1/7 2016 på Kanaltorvet i Albertslund, men arbejder fortsat som surveyor i IKAS i forbindelse med akkrediteringsprocessen.

Speciallæge i almen medicin Mette Wanning, Malmøgade 12, 2. tv., 2100 København Ø, tlf.: 40636674, e-mail.
Mette Wanning har været engageret i praktiserende lægers efteruddannelse i en årrække, som kursusleder på talrige kurser for praktiserende læger, som uddannelseskonsulent i lægeforeningen med særligt ansvar for det faglige program på "Lægedage" og som efteruddannelsesvejleder i Frederiksborg Amt.
Er stadig aktiv i almen praksis

Du er velkommen til at kontakte kursusledelsen, hvis du har spørgsmål.