Kursusoversigt | Anmeldelser | Om LUF | Medlemskab | Kontakt | Betingelser | Forside

Den ældre patient
Viden om og færdigheder i behandling af patienten i "den tredje alder"

print kursusbeskrivelse

Tilmelding
Senest 27.01.20
Klik her for tilmelding


Baggrund
I Danmark, ligesom i lande vi plejer at sammenligne os med, bliver befolkningen ældre og ældre. I almen praksis stilles der i stigende grad forventninger til, at vi kan varetage diagnosticering, medicinering, behandling og organisering af hjælp og støtte til de ældre, som har multisygdom og/eller er svækket af alder. Eventuelle indlæggelser er korte og hjemmeplejen har travlt. Samtidig er der også en større gruppe ældre, som er både kognitivt og fysisk velbevarede og som ønsker, på trods af deres kroniske og almindelige aldersbetingede lidelser, at have et aktivt liv med ægtefælle, børn og børnebørn. Nogle ældre forbliver sågar på arbejdsmarkedet i længere tid end vi hidtil har været vant til.

Kursets formål
At hjælpe kursisterne til at kunne:
- Blive opdateret på den seneste medicinske viden om sygdomme hos ældre og øge egne færdigheder til at bruge den.
- Strukturere egen organisation, således at omsorgen for den ældre patient er så hensigtsmæssig som muligt inden for de aktuelt gældende rammer
- Optimere kompetencer vedr. kommunikation og samarbejde med samarbejdspartnere omkring den ældre patient.
- Få kundskaber og metoder således at det bliver let at implementere den nye viden i egen praksis.

Kursets indhold
Kurset omhandler det konglomerat af sygdomme, tilstande og metoder, som netop gør arbejdet med den ældre patient udfordrende og varieret.

Du kommer til at høre nyeste viden om den naturlige aldring, inkl. vigende sanser, funktionstab og faldtendens. Du bliver klogere på diagnostik og behandling af de hyppigste demenstyper. Du får metoder til at udrede og håndtere forvirring, konfusion og delir. Du bliver medicinsk opdateret på de hyppigste sygdomme hos ældre, som optræder samtidigt i forskellige kombinationer /multisygdom inkl. osteoporose, arthrose og smertebehandling. Du kommer til at lære mere om medicinhåndtering, ordinering/seponering, polypharmaci og bivirkninger.
Vi berører håndtering af sorg og tristhed, psykologiske og sociale problemer
Vi sætter fokus på, hvordan vi kan optimere samarbejdet med hjemmeplejen, pårørende, sekundærsektoren og i det potentielt risikable tidspunkt ved sektorovergange.

Med afsæt i vores nyerhvervede viden kommer vi til at arbejde med modeller for, hvordan vi kan strukturere kontroller/behandling af de mange sygdomme og hvordan, vi kan organisere os i vores praksis med egne eller konsultationer ved personale og/eller opsøgende hjemmebesøg.

Undervisningsmetoder
Undervisningen vil være case-baseret med case fra den praktiserende læges hverdag med kontakt til både pårørende, hjemmeplejen og sekundær-sektoren. Der vil være mindre gruppearbejder samt teoretisk undervisning i den seneste nye viden om relevante emner.

Kursussted
Hotel Scandic Copenhagen

Kursustidspunkt
02.03.2020

Kursusgodkendelse
Kurset er godkendt til 1 dag systematisk efteruddannelse med aktivitetsnummmer 2020-0083. Der kan søges refusion på https://www.laeger.dk/PLO/refusion

Pris
Kursus: ca. kr. 2.700
Depositum: kr. 800

Tilmelding
Senest 27.01.2020
Klik her for tilmelding

Undervisere
Overlæge, geriater Finn Rønholt,
Speciallæge i intern medicin 1995 og i geriatri 1997. Uddannelsesansvarlig overlæge ved geriatrisk afdeling Glostrup Hospital 1998-2004. Siden da ledende overlæge på medicinsk afdeling Gentofte Hospital 2004-2009 og på Herlev Hospital 2009. Ph.d. om geriatrisk teamfunktion 1993. Deltaget i projekter og videnskabelige undersøgelser om sammenhæng i sundhedsvæsenet: Bl.a. følgehjem- og ringhjem ordninger samt ordninger om specialiseret hjemmesygepleje. Projektansvarlig og medforfatter på en række projekter om opfølgende hjemmebesøg, bl.a. hjemmebesøg ved praktiserende læger. Forfatter og medredaktør på en række lærebøger - herunder Basisbog i Geriatri, Lærebog i Geriatri, Medicinsk kompendium og Basisbog i Medicin og Kirurg. Ansvarlig for geriatrikapitlet i Lægehåndbogen. Talrige foredrag og stor undervisningsaktivitet, herunder ikke mindst i forhold til almen medicinsk videre- og efteruddannelse og samordning i Sundhedsvæsenet.

Speciallæge i almen medicin Gitta Trier, praktiserende læge i Kgs. Lyngby,
Speciallæge i almen medicin siden 2002. Partner hos Lægerne Jacob Gades Alle i Vejen i 12 år. Partner hos Lægerne i Lundtofte siden 2015. Diplom i ledelse. Også kursusleder på LUF-kurserne "Resiliens", "Akut medicin", og "Neurologi i almen praksis". Bestyrelsesmedlem i LUF.

Kursusledelse
Gitta Trier, speciallæge i almen medicin, praktiserende læge i Kgs. Lyngby, tlf. 20988508, e-mail.